En hier de antwoorden van het College van GS op de vragen over het zogenaamde feed-in-tarief:

Enkele maatschappelijke organisaties hebben onlangs een open brief gepubliceerd, gericht aan regering en parlement én aan de directies en bestuurders van energiebedrijven. De oproep die zij doen is om werk te maken van een feed-in tarief voor hernieuwbare energie: 

“Daarom verzoeken de ondertekenaars van deze open brief, de aangeschreven partijen om een daadwerkelijk, langlopend feed-in tarief gebaseerd op vergoeding van geleverd vermogen, zonder limiet en op basis van een vast tarief gefinancierd uit de energieprijs, op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken (en waar noodzakelijk de bestaande regeling in deze zin aan te passen en zodanig uit te breiden dat voorkomen wordt dat daardoor discontinuïteit ontstaat in de ondersteuning van een sector die gedurende de laatste jaren is geconfronteerd met inconsistent beleid en wisselende regelingen).”

1. Onderschrijft u het verzoek van de initiatiefnemers en ondertekenaars van de open brief? Zo nee, graag uw motivering.
We onderschrijven, dat de invoering van de Duitse Erneuerbare Energie Gesetz (EEG) in 2000 een stimulerend effect heeft op het opgestelde productievermogen aan hernieuwbare energie. Deze Duitse federale wetgeving biedt ondernemers en consumenten financiele zekerheid over een lange periode. Een betrouwbaar, consistent overheidsbeleid is een essentiele voorwaarde voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding en het creëren van een gunstig investeringsklimaat. Daarom werken we op dit moment aan een ‘Masterplan Energie’, waarin we voor de (middel)lange termijn het energiebeleid van de provincie Noord-Brabant vastleggen. Deze visie komt nadrukkelijk in een dialoog met Provinciale Staten tot stand. In
de verdere uitwerking van het masterplan zullen wij onderzoeken in hoeverre succesvolle instrumenten zoals het feed-in tarief kunnen worden vertaald naar de Nederlandse/Brabantse situatie en welke rol wij hier als Provincie kunnen vervullen. Het is duidelijk dat het instellen van een feed-in tarief in eerste instantie een taak voor de nationale overheid is, zoals ook in andere lidstaten is gebeurd.

2. Bent u bereid om uw invloed als aandeelhouder van Essent aan te wenden om bij Essent een in feed-tarief te bewerkstelligen, zoals hierboven is verwoord?
Zo nee, waarom niet?
Nee. Wij zijn van mening, dat een feed-in tarief alleen kan worden ingesteld, als het geldt voor alle energiebedrijven in de markt.

Dat laatste is kort, bondig en duidelijk.

Geef een reactie