Soms gaan ontwikkelingen heel snel. Zo blijkt nu dat de provincie de afspraak met de gemeente heeft opgezegd om pas de bomen in de museumtuin te kappen als de kapvergunning onherroepelijk is. Deze maand gaat de bijl erin – als het aan Gedeputeerde Staten ligt. Zojuist maar weer schriftelijke vragen gesteld.

En nog voordat het persbericht de deur uitging hing het ANP al aan de telefoon. Die was er heel snel bij. Maar goed, hier de vragen:

In een brief d.d. 26 juni 2009 aan het College van Burgemeester en Wethouders van ‘s‑Hertogenbosch heeft uw College aangegeven z.s.m. te willen beginnen met de ver/nieuwbouw van het Noordbrabants Museum. In de brief komt u terug op een eerdere toezegging dat niet eerder gestart zal worden met het kappen van bomen in de museumtuin, dan dat de Raad van State zich hierover heeft uitgesproken, ik citeer uit de brief van B&W van ‘s-Hertogenbosch:

‘Voorafgaand aan de verlening van de kapvergunningen heeft het college een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met daarin het verzoek te wachten met kappen na het moment dat de bouwvergunning onherroepelijk is geworden en vaststaat dat het bouwplan uitgevoerd gaat worden. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant reageerde hierop met de mededeling dat zij instemden met het verzoek om geen bomen te kappen voordat de vergunningen onherroepelijk zijn.’

De SP-fractie vindt dat uw geloofwaardigheid op het spel staat als betrouwbare partner van gemeente en als overheid in de richting van haar burgers.

Namens de SP-fractie heb ik hierover de volgende vragen aan uw College, waarvan ik graag voor 10 juli het antwoord ontvang, i.v.m. de behandeling van het Statenvoorstel 09/09 E:

 • 1. Om welke redenen hebt u besloten om op uw eerdere toezegging – om niet eerder te beginnen met het kappen van de bomen totdat de vergunningen definitief zijn – terug te komen?
 • 2. Bent u het met de SP-fractie eens, dat u hiermee ingrijpt in de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch?
 • 3. Waarom vindt u het aanvaardbaar om een lopende juridische bezwaarprocedure rond de kapvergunning te doorkruisen en de facto overbodig te maken?

Politici uiten over het algemeen fraaie meningen over het dichten van de kloof tussen burgers en bestuur. Het feit dat u afspraken met een andere overheid zomaar opzegt, en dat u bezwaarprocedures niet eens afwacht, is wat mij betreft geen bijdrage aan de beeldvorming van een betrouwbare overheid.

 • 4. Bent u met de SP van mening dat u uw reputatie op het gebied van ‘behoorlijk bestuur’ hiermee op het spel zet? Zo nee, waarom niet?

 

Hier de volledige brief aan de Bossche gemeenteraad:

Informatie voor de gemeenteraad betreffende de verleende kapvergunningen Museumtuin

Op 11 november 2008 zijn er drie kapvergunningen verleend ten behoeve van de realisatie van het museumkwartier. Deze kapvergunningen zien op het kappen van bomen in de museumtuin, bomen aan de Beurdsestraat/Oud Bogardenstraatje en op het kappen van een witte paardenkastanje in de museumtuin. Deze kapvergunningen zijn aangevraagd door en vergund aan de Provincie Noord-Brabant die vergunninghouder is.

Voorafgaand aan de verlening van de kapvergunningen heeft het college een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met daarin het verzoek te wachten met kappen na het moment dat de bouwvergunning onherroepelijk is geworden en vaststaat dat het bouwplan uitgevoerd gaat worden. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant reageerde hierop met de mededeling dat zij instemden met het verzoek om geen bomen te kappen voordat de vergunningen onherroepelijk zijn.

Tegen de verleende kapvergunningen zijn meerdere bezwaren ingediend. Bij beslissing op de bezwaren zijn een groot aantal bezwaren niet-ontvankelijk verklaard en een aantal bezwaren ongegrond verklaard. Momenteel zijn vier partijen in beroep bij de rechtbank gegaan.

Bij de beslissing op de ontvankelijke bezwaren is aangegeven, dat het op dat moment niet noodzakelijk was om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, aangezien door vergunninghouder zou worden gewacht met kappen.

In maart 2009 werd door de Provincie te kennen gegeven dat men het wachten op een bodemprocedure bij de Raad van State onacceptabel vond, gelet op de vertraging die dit teweeg zou brengen. In reactie hierop is door het college aangegeven, dat naar zijn mening geen uitvoering aan de verleende kapvergunningen moet worden gegeven, alvorens zowel de bezwaarprocedure als de beroepsprocedure bij de rechtbank is doorlopen en uitspraak is gedaan op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State. Dit standpunt is ook de gemeenteraad medegedeeld in de raadsvergadering van 17 maart 2009.

Op 26 juni jl. heeft het college een brief ontvangen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, waarin wordt aangegeven dat men niet langer meer kan wachten met de werkzaamheden, waarbij men wijst op het grote belang van de realisatie van het museumkwartier en op de extra kostenpost die uitstel van de uitvoeringswerkzaamheden met zich meebrengt.

De Provincie is van mening dat de bouwwerkzaamheden daarom op zo kortst mogelijke termijn moeten starten. Deze maand wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, d.w.z. het prepareren voor bouwactiviteiten door kruin- en wortelsnoei van de in de binnentuin aanwezige tulpenboom en drie esdoorns, gevolgd door het kappen van enkele bomen.

Het college is rechtstreeks belanghebbende in de lopende beroepsprocedure inzake de kapvergunningen, in zijn hoedanigheid van vergunningverlenende instantie en zal deze informatie ter kennis brengen van de partijen die in beroep zijn gegaan tegen de kapvergunningen.

This Post Has One Comment

 1. Dag Ron.
  Op de site van Bastion Oranje vandaag een reactie van een provincie woordvoerster.
  “We gaan slechts voorbereidende werkzaamheden verrichten in de tuin, een paar dode berken weghalen en een taxus rooien”
  En zo worden we weer voor de gek gehouden.
  Met de “taxus” wordt de complete groene achterwand van de museumtuin bedoeld. De enige boom die nog even mag blijven staan is de monumentale paardenkastanje. Tot oktober wel te verstaan. Dat betekent dat er, van de 47 bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd er 46 bomen worden gerooid. Hieronder 29 monumentale bomen, waaronder hulst en venijnbomen, een groene beuk, etc. etc.
  Dit zijn de ware bedoelingen van de provincie.
  Hoe transparant is ons provinciebestuur eigenlijk?
  Helmus Boons.
  Stichting Boom en Bosch.

Geef een reactie