Er is veel gedoe geweest de afgelopen dagen rond Essent en ik vermoed dat het einde niet in zicht is. Voor vandaag is een persconferentie van Gedeputeerde Staten aangekondigd waarin waarschijnlijk de verkoop van Essent bekend wordt gemaakt.

Maar ook in politiek opzicht is de rust nog lang niet weergekeerd. Ik heb de media een beetje gevolgd vanuit Spanje. Zo las ik het interview met Nico Heijmans over het democratisch proces en de rol van Maij-Weggen.

‘ Maij-Weggen is een partijdige voorzitter’
SP-voorman Heijmans blikt terug op debat over Essent- ommezwaai

door Ron Lodewijks DEN BOSCH – „ De avond voor het Essentdebat van 15 mei kreeg ik via via al te horen: Nico, jij komt morgen niet als eerste aan het woord.” Voor SP-voorman Nico Heijmans van de Brabantse SP-Statenfractie was dit het ultieme bewijs dat Hanja Maij-Weggen een partijdige voorzitter van Provinciale Staten is. „Wie een standpunt verkondigt dat in haar politieke kraam te pas komt, krijgt alle ruimte. Partijen met een andere mening, worden vaak afgeknepen. Vooral de Partij voor de Dieren is door Maij in de­batten vaak weggezet. Het maakt bij haar duidelijk verschil of je van de coalitie of van de oppositie bent. In dit geval stelde Maij zich in dienst van de verkoop van Es­sent. Zo hoort een Statenvoorzit­ter niet te opereren.”

Niet de SP als initiatiefnemer van de extra vergadering over Essent kreeg als eerste het woord, maar het CDA. Heijmans eiste alsnog het woord op, maar werd daarin slechts gesteund door twee een­mansfracties. „De trouwheid aan het gezag van de commissaris is nog steeds groot in de Brabantse Staten. In de wandelgangen geeft iedereen je gelijk in kritiek op het voorzitterschap van Maij. Maar als je daar dan publiekelijk iets van zegt – ik heb dat de afgelopen ja­ren meerdere malen gedaan – sta je alleen. Ik ben nu 14 jaar Staten­lid en 24 jaar raadslid ( eerst Ros­malen, later Den Bosch) en heb nog niet eerder een partijdige voor­zitter meegemaakt”, geeft Heij­mans lucht aan de kater die hij heeft overgehouden aan de omme­zwaai die de Staten tien dagen gele­den van tegen naar vóór verkoop van Essent maakten.

De SP-voorman: „Ook al was de uitkomst niet anders geweest, ik had de toon van het debat kunnen zetten door het provinciebestuur vast te pinnen op de Statenuit­spraak van 24 april tegen verkoop. Daarvoor was deze extra-vergade­ring ook uitgeschreven. In plaats daarvan ging het alleen nog maar over terugdraaiing van dat stand­punt.”

Heijmans is ook zijn vertrouwen kwijt in het CDA, de partij die vol­gens hem een democratisch geno­men besluit tegen verkoop om zeep heeft geholpen, ‘terwijl daar­voor geen enkel nieuw feit op tafel lag’. Twee dagen voor het debat had hij op uitnodiging van de Bra­bantse CDA- top nog een exclusief gesprek met minister Maria van der Hoeven (Economische zaken).

Heijmans: „Ik kreeg daar nog­maals te horen wat iedereen al lang wist: dat de wet die energie­maatschappijen verplicht hun net­werk af te splitsen, niet wordt te­ruggedraaid. Althans op dit mo­ment. Op termijn zie ik dat alsnog gebeuren. Als Maria ergens com­missaris van de koningin is gewor­den en geen gezichtsverlies meer kan leiden. Nee, ik denk niet dat zij Maij in oktober in Brabant zal opvolgen. Ik kan dat rustig zeggen, want ik zit niet in de vertrouwens­commissie die volstrekt in het ge­heim de kandidaten aan het beoor­delen is.”

De SP schikte zich ook volop in de geheimzinnigheid rond de ver­koop van Essent. Dook op in de ene besloten vergadering na de an­dere, bestudeerde menig geheim document. En bleef uiteindelijk als actievoerende partij tegen de verkoop met lege handen achter. Heijmans: „Toch heb ik daar ook achteraf geen spijt van. Door aan die – vaak overbodige – geheimhou­ding mee te doen kregen wij de in­formatie die het ons mogelijk maakte het politieke debat over Es­sent voluit te kunnen voeren. An­ders zet je jezelf al bij voorbaat bui­tenspel en sta je alleen vanaf de zij­lijn nog wat te roepen. Die tijd is voorbij. De SP is veranderd en in­vesteert in goede verhoudingen met andere partijen. Wij zijn ook bereid om Brabant mee te bestu­ren, alleen niet tot elke prijs.”

Heijmans doelt hierbij op het min­derheidstandpunt tegen de ver­koop van Essent dat hij in 2007 op­eiste tijdens de mislukte coalitiebe­sprekingen met CDA en VVD. „Het was toen juist VVD-voor­man Onno Hoes die dat onder geen beding accepteerde, terwijl formateurWim van der Donk nog had gezegd: je vraagt van het CDA toch ook niet om een verbod te­gen de zondagse kerkgang te steu­nen. Misschien dachten ze bij het CDA toen nog de verkoop van Es­sent te kunnen regelen via een meerderheid met de VVD. Dat viel later behoorlijk tegen, omdat ook de VVD zich achter de oren ging krabben over uitverkoop van de nutsvoorzieningen. Alle waarde­ring daarvoor”, oordeelt hij.

Hij vertolkt de mening van veel Statenleden. Het is goed dat het een keer hardop wordt gezegd. Maij zelf reageert laconiek:

Maij-Weggen schuift kritiek als voorzitter opzij

DEN BOSCH – Commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen schuift de kritiek van SP-voorman Nico Heijmans op haar optreden als voorzitter van Provinciale Sta­ten tijdens het Essentdebat van 15 mei opzij.

Volgens Maij bepalen de Staten hun eigen vergaderorde en is met instemming van de meerderheid, ‘inclusief een deel van de opposi-t­ie’, besloten om het CDA als eer­ste het woord te geven tijdens de extra- statenvergadering over Es­sent die door de SP was belegd.

Dat verklaart de woordvoerder van Maij in reactie op een artikel in het Brabant Dagblad van giste­ren. Daarin hekelde Heijmans het volgens hem partijdig voorzitter­schap van Maij die tijdens de ver­gadering haar onwelgevallige par­tijen achterstelt in behandeling ten opzichte van fracties die het provinciebestuur steunen. De com­missaris gaat niet op deze funda­mentele kritiek in.

Ook de PvdA is nog niet klaar met de naweeën van het Essent-debat. Fractievoorzitter John Arkes overweegt zijn functie neer te leggen. Bij de VVD is misschien nog vuurwerk te verwachten als GS zich moet verantwoorden over de verkoop. Ze zal er niet meer dwars voor gaan liggen, hoe verkeerd Provinciale Staten ook voorgelicht zijn door GS.

Geef een reactie