Een verslag van het bezoek aan Boxmeer ontbrak nog, bij deze. Op verzoek van Huub Thoonen van de Vogelwerkgroep Boxmeer heb ik een tourtje gemaakt door Boxmeer naar aanleiding van door hem geconstateerde zaken.

Omdat ik het verhaal wel van twee kanten wilde horen ben ook even bij onze SP-wethouder Bert Moeskops langs geweest. En zo blijkt een verhaal altijd twee kanten te hebben.

Huub Thoonen beheert met de vrijwilligeres van de Vogelwerkgroep honderden nestkasten en loopt daarbij ook tegen andere zaken op. De natuur gaat hem aan het hart en als er iets mis is trekt hij aan de bel.

Maar wat is natuur in Nederland tegenwoordig? Eftelingnatuur wordt vaak genoemd. Gecreëerde mooie plekjes. En over mooi  (smaak dus) valt te twisten. Bij bepaalde zaken heeft Huub een punt. Maar het verhaal van Bert is de andere kant van de medaille. Besturen doe je in Nederland (ook in Boxmeer) nooit alleen.


Het Boxmeerse college van B&W kijkt uit naar de nieuwbouw. Rechts Bert Moeskops.

En daardoor kun je nooit je helemaal je eigen stempel zetten. Je hebt rekening te houden met andere krachten. Tel daarbij op dat niet iedereen even handig communiceert en de msiverstanden zijngeboren.

Op de foto’s zijn enkele situaties te zien:


Gezond groen gekapt, dode bomen laten staan. Niet handig, vond ook de wethouder. Maar het werk is in de winter gedaan, toen de vijver dichtgevroren was.


Forse dode takken aan dikke eikenbomen langs de weg richting Sambeek. Gevaarlijke situatie, erkent ook wethouder Moeskops. Ook hij is afhankelijk van medewerking van gemeentelijke diensten. Het heeft weer zijn aandacht.


Deze dunne sprieten vervangen dikke, oude bomen (de exotische naam is me ontschoten). In Boxmeer geldt voor bomenkap: als een boom op de lijst te beschermen bomen staat mag er niet gekapt worden. Anders is een vergunning niet nodig. Een politiek compromis in het kader van de dergeulering. Vervelend, maar de realiteit.

Bovenstaande foto’s laten iets kwalijkers zien (voor zover ik het nu kan inschatten). In het broedseizoen is de rust in het bos verstoord om een slibdepot aan te leggen. Bomen zijn omgeduwd of gekapt. Nesten van rode lijst-soorten zijn verstoord. De gemeente verleende de vergunning aan een andere overheid: het Waterschap Aa en Maas. Wie is verantwoordelijk voor de verstoring? Wie had moeten ingrijpen? Wordt nog uitgezocht en wellicht hie rvervolgd.

This Post Has One Comment

  1. Beste Ron,
    Den Bosch is bezig om een bomenbeleidsplan op te stellen. Zonder een bomenbeleidsplan en een daaraan gekoppelde bomenverordening worden alle bomen die niet als behoudenswaardig zijn of worden aangemerkt en daardoor niet op een lijst van monumentale bomen zijn of worden geplaatst in principe vogelvrij verklaard. Daarmee verlies je, als overheid niet alleen de controle en sturing over de bomen op particulier terrein, maar ook een jurdisch instrument om in te grijpen bij ongewenste kapinitiatieven. Het ontbreken van een kapverordening vormt tevens een vrijbrief voor de overheid om te kappen en te rooien als dat in de praktijk beter uitkomt en ontneemt dezelfde overheid ook de mogelijkheid om in te grijpen als er zich ongewenste kapinitiatieven aandienen. Behoud staat niet langer meer centraal. Een bomenverordening is voor het gemeentebestuur een goed instrument om een kapaanvraag te toetsen en er daarmee onder andere voor te zorgen dat de kwaliteit van het groen verder wordt gewaarborgd door op basis van opgestelde criteria een kapvergunning wel of niet te verlenen. Omdat heldere toetsingscriteria vaak ontbreken worden er in de praktijk weinig kapvergunningen geweigerd.
    Vervolgens wordt dit argument gebruikt om de gehele kapverordening maar af te schaffen. Hierdoor verdwijnen er onnodig veel bomen die voor de omgeving wel degelijk waardevol kunnen zijn. Daarom pleit ik voor het in stand houden van een bomenverordening. Een bomenbeleidsplan geeft de richting aan van het gemeentelijke bomenbeleid, de visie, beschermingsgraad, uitvoering en investering in groen en een bomenverordening is hiervoor het controlerende instrument. Verder gaat er van een bomenverordening een preventieve werking uit en biedt het de burger de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een voorgenomen kap. Dus zomaar afschaffen om de regeldruk te verminderen holt niet alleen de rechten van de burger uit maar ook het bomenbestand.
    Wel moeten er duidelijke toetsingscriteria worden opgesteld om de bomenverordening voor de burger transparanter te maken.

Geef een reactie