Uitkomst megastallenoverleg

Uitkomst megastallenoverleg
2007 - mestbiggen

Morgen in de krant, nu alvast hier: de uitkomst van het overleg tussen het ministerie van LNV en de provincies over megastallen & volksgezondheid.

Hieronder puntsgewijs de conclusies van het overleg:

1. Het Rijk (LNV&VWS) coördineert en is ook aanspreekpunt voor verdere vragen rond volksgezondheid en intensieve veehouderij.
2. RIVM gaat met de GGD-en aan tafel om gezamenlijk factsheets en beoordelings-systematiek op te stellen. Dit zodat onderzoeksresultaten rond gezondheidsrisico’s ook leiden tot een breed gedragen beoordeling ervan.
3. Vragen rond volksgezondheid en intensieve veehouderij die bijvoorbeeld bij de GGD-en leven worden door VWS of door de GGD-en rechtstreeks aan het RIVM voorgelegd. RIVM zal bekijken in hoeverre er vragen bestaan die mogelijk in de onderzoeksprogrammering moeten worden opgenomen. Een onderzoeksvoorstel van de GGD uit Brabant zal door de GGD onder actiepunt 2 aan de orde worden gesteld. Indien nodig wil de provincie Brabant uitvoering van onderzoek of van communicatie hierover actief (menskracht en financieel) ondersteunen.
4. De Provincies voeren het beleid rond inrichting LOG’s uit.
5. Directie VD van LNV zal een brief van de Provincie Limburg binnen een maand beantwoorden conform afspraken uit dit overleg. Dit antwoord wordt gedeeld met de partijen aanwezig bij dit overleg. Ook de brief aan Stichting VROM, zal in dezelfde lijn worden voorzien van een passend schriftelijk antwoord. Ook hier zal de inhoud vooraf worden afgestemd.
6. Directie Regionale zaken zal optreden als communicatie punt tussen Provincie en landelijke overheid. Vragen aan de landelijke overheid zullen van daaruit worden uitgezet bij het verantwoordelijke ministerie.

Bij het ambtelijke overleg waren aanwezig: de ministeries van LNV en VWS, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en een vertegenwoordiger van het overleg van de gezamenlijke reconstructieprovincies.

Dit stond op volkskrant.nl:

Compromis kabinet en provincies over megastallen

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gezamenlijke GGD’s gaan bestaand onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderij verzamelen en beoordelen. De vijf zogenoemde reconstructieprovincies en de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid hebben dat afgesproken in een overleg over de gevaren van megastallen, meldden partijen vrijdag in een mondelinge verklaring.

Nieuw onderzoek naar de gezondheidseffecten van megastallen zoals sommige gemeenten en (provinciale) politieke partijen wensten komt er niet als de deskundigen dat niet nodig vinden, is de afspraak. De provincies zijn vooral tevreden dat de rijksoverheid verantwoordelijkheid en coördinatie voor de gezondheidsaspecten van intensieve veehouderij op zich neemt, zei een woordvoerster van de provincie Noord-Brabant vrijdagmiddag.

Behalve Noord-Brabant behoren Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel tot de reconstructieprovincies. Ze verwachten op redelijke termijn resultaten van het RIVM en de GGD’s.

Nu nog bestuderen en of dit voldoende is voor om de onrust weg te nemen.

Geef een reactie