Provinciaal Water Plan (2)

Provinciaal Water Plan (2)

Het was ’n lange vergaderdag van Provinciale Staten. Een wat inhoudelijker verslag van mijn bijdrage over het Provinciaal Water Plan (+ video).

(Europese) Kaderrichtlijn Water.

Provinciaal Water Plan

Eigenlijk – maar eigen roem stinkt – vond ik dat alleen CDA en SP een behoorlijke bijdrage leverden aan het debat. Anderen waren zwak (VVD) of hielden zich bewust in de luwte na eerdere kritiek (PvdA). De kleinere fracties hadden hun handen vol aan de begroting is mijn inschatting – en daar kon ik ze geen ongelijk in geven.

Mijn insteek was om een inhoudelijke bijdrage te leveren en om PS en GS een laatste mogelijkheid te bieden om aan onze bezwaren tegemoet te komen zodat we een voor een ambitieuzer PWP konden stemmen als SP. Ik had geen illusies, maar een zo belangrijk onderwerp verdiende een goed slotstuk in de Staten. En ik wilde niet dat men achteraf zou gaan zeuren dat we wel heel zuur kritiek leverden maar niet met alternatieven kwamen.

Ik ging er dus bij voorbaat van uit dat al het werk dat in moties en amendementen was gestoken weinig uit zou halen, maar tijdens de vergadering gebeurde er van alles. (lees hiervoor mijn blog van gisteren). Steun van de Gedeputeerde Onno Hoes voor enkele van mijn voorstellen bleek na zijn blunder over ‘lucht in de begroting’ geen aanbeveling voor de coalitie om mijn moties en amendementen te steunen. Normaal werkt dat wel zo.

Leg dat maar eens uit aan relatieve buitenstaanders.

Politiek spel om water

Iets binnenhalen en vervolgens het weer kwijtspelen. Op sommige van mijn voorstellen wilde de Gedeputeerde later terugkomen (sympathiek voorstel, interessant, etc.). Als je er dan niet over laat stemmen heb je geen uitspraak van PS, en zonder die rugdekking ben je nergens als de Gedeputeerde later met niks afkomt.

Schorsing nadat Gedeputeerde Hoes geen klare wijn had geschonken over de moties en amendementen. Ambtenaren (achterin) druk in de weer en Statenleden praten wat met elkaar.

Sommige voorstellen vond de Gedeputeerde overbodig omdat het al gebeurde (maar ik diende ze in omdat ze nergens waren vastgelegd). Zelfde verhaal. 

Is het dan nergens goed voor geweest? Dat denk ik niet. Om te beginnen heb ik wel een deuk in een pakje boter geslagen, want van alle moties en amendementen die de SP gisteren indiende (25 in totaal) is één wijzigingsvoorstel van mij aangenomen. Als het CDA haar steun volhoudt tot bij de behandeling van de verordening Ruimte, dan zal het voortaan in Noord-Brabant niet toegestaan zijn om nieuwe kapitaalintensieve bedrijvigheid en permanente of recreatiewoningen in het winterbed van de Maas te bouwen.

Maar dat is niet alles. Als oppositiepartij heb je natuurlijk ook de plicht om het dagelijks bestuur kritisch te volgen. En ik denk dat de Gedeputeerde (al zal hij er niet wakker van liggen – daar is hij de persoon niet naar) zijn fijnste momenten niet beleefd heeft.

Ambtenaren praten Gedeputeerde Hoes bij: hoe moet hij reageren op de moties en amendementen?

Voor de nog niet afgehaakte lezers: hieronder de voorstellen die ik heb ingediend (de uitgesproken tekst is in het filmpje te horen). Ik hoor overigens graag van de tegenstemmers waarom deze voorstellen níet konden:

Wijzigingsvoorstel (amendement) om het aantal kleine en illegale onttrekkingen van grondwater te gaan meten (wegestemd door de coalitiepartijen):

Overwegende dat: op dit moment onvoldoende zicht is op de omvang van kleine en illegale onttrekkingen,

Besluiten het Provinciaal Waterplan 2010-2015, hoofdstuk 11, paragraaf 11.1 als volgt aan te vullen:

 • “De provincie streeft ernaar een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van alle grondwateronttrekkingen in de provincie. Daarom wordt overgegaan tot het instellen van een grondwaterbemeteringssysteem.
 • Daarnaast zal meer dan nu het geval is worden ingezet op illegale onttrekkingen.”

Amendement om voor meer beken in Noord-Brabant schoner te maken (hoger ambitieniveau waterkwaliteit). Nu is dit alleen geregeld voor een grensbeek. Ter informatie: in Vlaanderen zijn veel meer wateren tot natuurlijke wateren bestempeld waardoor de kwaliteit op termijn hoger moet zijn (overigens ook door PvdA, VVD en CDA weggestemd):

Overwegende dat een Goede Ecologische Toestand (GET) voor meer oppervlaktewateren wenselijk is;

Besluiten het Provinciaal Waterplan 2010-2015, hoofdstuk 6, paragraaf 6.3.1, 2e aandachtspunt als volgt te wijzigen:

 • “De in dit plan onderscheiden waterlichamen in 2027 ten minste het KRW-doel zoals beschreven in bijlage 5 behalen (Goede Ecologische Toestand) voor het Merkske, Keersop, Chaamse Beken, Tongelreep, Astense Aa, Hoge Raam, en de bovenstroomse delen van de Beerze en Reusel en goed ecologische potentieel voor alle andere waterlichamen). In deze planperiode…”

Amendement om in de uiterwaarden van de Maas geen kapitaalintensieve bedrijvigheid, permanente en recreatiewoningen toe te staan. Deze is aangenomen met steun van het CDA (tegenstem VVD en PvdA):

Overwegende dat het uit veiligheidsoverwegingen niet wenselijk is om in het winterbed op eigen risico te bouwen.

Besluiten het Provinciaal Waterplan 2010-2015 bij hoofdstuk 12 hoogwaterbescherming paragraaf 12.2.1 de tekst te schrappen:

 • “Daarom is het nodig om voorwaarden te stellen aan (nieuwe) buitendijkse ontwikkelingen. Bewoners en gebruikers in het winterbed zijn zelf verantwoordelijk voor veiligheid en schade maar wij vinden het noodzakelijk om gezamenlijk met gemeenten nut en noodzaak van buitendijkse ontwikkelingen af te wegen en te bepalen of en welke voorwaarden nodig zijn voor (nieuwe) buitendijkse ontwikkelingen”

En te besluiten paragraaf 12.2.1 de betreffende tekst te vervangen door:

 • “Daarom is het nodig om geen nieuwe kapitaalintensieve bedrijvigheid en permanente verblijfsfuncties toe te staan in buitendijkse gebieden en het winterbed. Nieuwe ontwikkelingen in het winterbed zijn wel mogelijk in het kader van stimulering van natuur en recreatie (geen verblijfsrecreatie).

Herstel ‘Naad van Brabant’

Een motie om te onderzoeken hoe herstel van kwel in de ‘naad van Brabant’ (grens tussen klei- en zandgebied waar veel zuiver kwelwater naar de oppervlakte komt) aangepakt kan worden. Volgens de Gedeputeerde overbodig, want gebeurt al. maar in de tekst is de ‘naad van Brabant’ nergens te vinden:

Overwegende dat kwelherstel in de ‘naad van Brabant’ zeer locatiegebonden maatwerk is.

 • Dragen GS op te onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om het kwelherstel in de ‘naad van Brabant’ te bevorderen en op welke wijze dit in fase 2 van de Verordening Ruimte kan worden ingepast.

Wie betaalt?

Een motie die een onderzoek vraagt naar de verdeling van de lasten en de mate waarin burgers of bedrijven vervuilen. Achtergrond: de lasten  (waterbelastingen) voor de burgers zijn de afgelopen jaren flink gestegen, terwijl landbouw, bedrijven en natuurorganisaties veel minder zijn gaan betalen. Alleen het waterverbruik telt, niet de bijdrage aan de vervuiling van het afvalwater:

Overwegende dat:

 • De burger in absolute zin het meeste bijdraagt aan de totale inkomsten aan heffingen;
 • De kosten voor de burger op jaarbasis met 3.5% zijn toegenomen, de hoogste stijging van alle inkomstensectoren
 • Niet inzichtelijk is hoe de kosten zich verhouden tot de daadwerkelijke bijdrage aan gebruik en vervuiling door de verschillende sectoren.
 • De lasten per sector (in relatieve zin) in verhouding moeten staan tot gebruik en bijdrage aan vervuiling

Dragen GS op om PS bij de Voorjaarsnota 2010 een overzicht te verstrekken waarin de verhoudingen van de lasten t.o.v. gebruik en bijdrage aan de vervuiling van water door de verschillende sectoren inzichtelijk zijn gemaakt.

Industrie & gebruik water

Een amendement dat regelt dat de industrie niet op voorhand meer grondwater mogen gebruiken:

Besluiten het provinciaal Waterplan 2010-2015, hoofdstuk 11, de tekst in paragraaf 11.5 te vervangen door:

 • “Het gebruik van grondwater voor laagwaardig gebruik door de industrie is sterk verminderd. In het kader van handhaving van het ambitieniveau zijn nieuwe onttrekkingen en uitbreiding van bestaande onttrekkingen vooralsnog niet toegestaan.
 • Ingeval er toch een aanmerkelijke groei in het watergebruik gaat optreden, dan kan een herziening van het beleid worden overwogen”

Een motie om een proefproject (GS gebruiken meestal ‘proeftuin’) te starten om te onderzoeken hoe rioolwaterhet beste aan de bron kan worden gescheiden om zodoende kosten te besparen en fosfaten te hergebruiken. Dit voorstel werd door de Gedeputeerde omarmd, maar door PvdA, CDA en VVD afgewezen:

Overwegende dat:

 • De kracht van Brabant schuilt in innovatie
 • Vervuiling aanpakken bij de bron goedkoper is dan zuivering achteraf
 • Nuttige stoffen onnodig uit de kringloop worden onttrokken

Dragen het College van GS op:

 • Een proeftuin te starten waarbij de onderbreking van de kringloop voedsel > mens > riool > bemesting > voedsel wordt hersteld.

Een amendement dat een aanscherping is op de tekst. Het onderwerp is aanpak van diffuse bronnen (verschillende bronnen van vervuiling) en ik stelde voor om lokale maatregelen te ondersteunen i.p.v. te onderzoeken.

Hier durfde de Gedeputeerde geen toezegging op te doen (al stond hij er sympathiek tegenover), waarna een groep ambtenaren nodig was om de consequenties te onderzoeken. Het CDA wilde een duidelijk antwoord van de Gedeputeerde, maar stemde toen (met PvdA en VVD) tegen:

Overwegende dat:

 • Voor een toekomstige stimulans en verbetering van de waterkwaliteit de aanvullende plannen van het Rijk in 2015 te laat komen en dat in het kader van duurzaamheid al eerder een actief beleid door de provincie moet worden uitgevoerd
 • ILG-gelden hiervoor een geschikt én beschikbaar instrument zijn

Besluiten het Provinciaal Waterplan 2010-2015, hoofdstuk 8, paragraaf 8.3 – 1E streepje:

 • “het bevorderen van extra lokale maatregelen in die gevallen waar deze een grote meerwaarde betekenen ten opzichte van het generieke beleid;”

als volgt te wijzigen:

 • “het inzetten van lokale maatregelen als meerwaarde ten opzichte van het generieke beleid”

Een motie n.a.v. de opmerkingen van VVD-er Cor van de Burgt dat het optuigen van een hele organisatie bij de Waterschappen om de belastingen (heffingen) over te hevelen van de provincies naar de waterschappen. De motie verwoordt precies wat hij betoogde, maar uiteraard stemde de VVD, met CDA en PvdA tegen:

Overwegende dat

 • Het niet efficiënt is dat twee bestuurslagen op gebied van waterbeleid elkaar overlappen
 • Een betere kosteneffectiviteit gewenst is gezien het belang van het onderwerp water

Dragen GS op een onderzoek te verrichten naar de kosten en effectiviteit van de integratie van waterschappen in de provincies en dit onderzoek voor de voorjaarsnota uit te voeren.

Geef een reactie