Wel of niet buitendijks bouwen

Wel of niet buitendijks bouwen

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten n.a.v. de door de gemeente Werkendam gepresenteerde plannen voor een recreatiepark in de Noordwaard. Ze lijken in strijd met eerdere afspraken (door mij ingediend amendement om niet buitendijks te bouwen).

Eerder constateerde ik al dat het Rijk onze besluiten kunnen negeren, klik voor eerder blog hierover hier. De belangen van het Rijk (Rijkswaterstaat) om een overloopgebied te creëren t.b.v. hoogwater kunnen blijkbaar alleen doorgaan als de gemeente Werkendam voldoende meewerkt. En daarvoor is het blijkbaar nodig om buitendijks een vakantiepark toe te staan. En dat mag weer niet volgens het geamendeerde Waterplan.

Maar het Rijk is ‘de baas’ en heeft waarschijnlijk zoals dat heet doorzettingsmacht. Vandaar mijn vragen in dit stadium van planontwikkeling.

SP wil helderheid over permanente verblijfsrecreatie Noordwaard

De SP-fractie wil van het provinciebestuur weten wat zij heeft gedaan om de uitspraak van Provinciale Staten om geen kaptaalintensieve bedrijvigheid en permanente verblijfsfuncties toe te staan in buitendijks gebied (winterbed). Niet voor niets is hiervoor gekozen bij de totstandkoming van het Provinciaal Waterplan.  Met deze uitspraak wilden we uit veiligheidsoverwegingen voorkomen dat burgers of bedrijven een veiligheidsrisico zouden lopen. De Noordwaard is juist bedoeld als buffer voor hoogwater. Het zou een foute keuze zijn als het Rijk onze bezwaren terzijde schuift om de gemeente ter wille te zijn.

Hieronder de vragen zoals ik die vandaag heb ingediend:

Geacht College,

De gemeente Werkendam heeft onlangs plannen gepresenteerd voor de invulling van de Noordwaard (zie artikel uit het Brabants Dagblad van 30 april jl., onderaan deze brief). Onderdeel van de plannen is een bungalowpark. De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren.

Bij de vaststelling van het Provinciaal Waterplan hebben Provinciale Staten een amendement aangenomen dat als strekking had dat geen kapitaalintensieve bedrijvigheid en permanente verblijfsfuncties worden toegestaan in het winterbed. De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de plannen voor een recreatiepark van de gemeente Werkendam?

2. Zijn de plannen zoals gepresenteerd in strijd met het provinciaal belang (geen kapitaalintensieve bedrijvigheid en permanente verblijfsfuncties toestaan in het winterbed)?

3. Is er overleg geweest over de exacte invulling hiervan tussen de gemeente Werkendam, de Provincie en het Rijk (als partners in de ontwikkeling van de Noordwaard)?

4. Zo ja, is hiervoor genoemd provinciaal belang onderwerp geweest van dit gesprek en wat was hierin uw insteek?

Het Rijk heeft in deze zaak doorzettingsmacht, bleek tijdens een presentatie bij de commissie Ruimte & Milieu op 27 november 2009. Het provinciaal belang (geen kapitaalintensieve bedrijvigheid en permanente verblijfsfuncties worden toegestaan in het winterbed) kan in strijd zijn met het Rijksbelang (integrale ontwikkeling Noordwaard).

5. Kunt u bevestigen dat het Rijk het provinciaal belang terzijde kan schuiven en in strijd met

onze Verordening Ruimte toch kapitaalintensieve bedrijvigheid en permanente verblijfsfuncties toe kan staan in het winterbed? Zo ja, is dit ook bij deze plannen aan de orde?

6. Indien dit het geval is, bent u bereid om in overleg te treden met het Rijk en de gemeente Werkendam om te pogen de plannen in lijn te brengen met de uitgangspunten van de Verordening Ruimte?* Zo nee, waarom niet?

Geef een reactie