Hoezo, Nederland islamiseert?

Het CBS heeft een rapport uitgegeven (voro de snelle surfers, klik hier) onder de titel ‘Religie aan het begin van de 21ste eeuw’. Het hoofdredactioneel commentaar van het Brabants Dagblad degradeerde het PVV-verhaal dat nederland islamiseert tot een fabeltje:

Hoezo, Nederland islamiseert?

In tijden waarin het publieke debat oververhit dreigt te ra­ken, is het goed om zo nu en dan een portie kale feiten op de menukaart te zetten. Dat geldt ook voor het gisteren verschenen CBS-rapport ‘Religie aan het be­gin van de 21ste eeuw’.
Wie de moeite neemt om het rap­port door te bladeren, leest dat van een ‘islamisering’ van Neder­land geen sprake is. Het CBS stelt vast dat het aantal moslims de laatste vier jaar niet noemens­waardig gestegen is: het zijn er on­geveer 825.000. Een eenvoudige constatering die het belangrijkste strijdpunt van de PVV, die in de opiniepeilingen nu al een tijdlang de grootste partij van Nederland is, tot een fabeltje reduceert.

Uit het CBS-bericht n.a.v. het rapport:

Minder vaak naar kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. Eén op de vijf gaat regelmatig naar een religieuze bijeenkomst. Dat is fors minder dan voorheen.

Grootste daling onder islamieten
Het bezoek aan kerken, moskeeën en religieuze bijeenkomsten is de afgelopen jaren fors afgenomen. De daling is het grootst onder islamieten. Van 2004 tot en met 2008 ging gemiddeld 35 procent van de islamieten minstens een keer per maand naar de moskee, tegenover 47 procent in 1998 en 1999.

Ook onder katholieken nam het kerkbezoek aanzienlijk af. Van 2004 tot en met 2008 bezocht gemiddeld 23 procent minstens eens per maand een kerkdienst, tegenover 31 procent in 1998 en 1999. Onder protestanten liep de kerkgang nauwelijks terug.

Dat betekent dus ook dat bijna de helft van de Nederlanders zich niet tot een religie bekent. Eigenlijk de grootste groep, want als je de overigen (ruim de helft van de Nederlanders opdeelt) zie je een grote evrscheidenheid, waarvan de katholieken dan weer de grootste groep zijn. Opvallend in het rapport de benoeming van nationale problemen:

Nationale problemen naar religiositeit
Personen die zeggen dat ze gelovig zijn noemen vaker criminaliteit, waarden en normen, en vrijetijdsbesteding – zoals recreatiemogelijkheden en hangjongeren -als urgente problemen dan niet-gelovigen. De niet-gelovigen plaatsen weer vaker
defensie, verkeer en vervoer, en milieu hoog op de agenda. 

Ook tussen de diverse kerkelijke gezindten verschillen de urgentielijstjes. De pkn’ers springen eruit doordat ze het vaakst aandacht vragen voor het onderwijs, milieu, bevolking, en – samen met de gereformeerden – voor waarden en normen.
Dewerkgelegenheid is een belangrijk punt voor de ‘overige’ gezindten waartoe veel islamieten behoren. Gereformeerden noemen vaak de problemen van verkeer en vervoer.

Actuele opvattingen
De meest opvallende verschillen blijken te liggen op gebied van adoptie door homoseksuele paren, winkelsluiting op zondag, het homohuwelijk en genetische manipulatie van planten. Hoewel gelovigen conform de verwachting minder vaak dan niet-gelovigen van mening zijn dat adoptie door homoseksuele paren mogelijk moet zijn, is toch nog 59 procent deze mening toegedaan (tegenover 79 procent bij de niet-gelovigen).

Verder vindt 44 procent van de gelovigen en bijna een kwart van de niet-gelovigen dat de winkels op zondag gesloten moeten zijn. Hoewel het percentage dat vindt dat het homohuwelijk verboden zou moeten worden zowel bij gelovigen als niet-gelovigen vrij laag is, is er toch een duidelijk verschil tussen beide groepen.

Van de gelovigen is bijna een kwart het eens met deze stelling, en van de niet-gelovigen 6 procent. Ten slotte vindt 40 procent van de gelovigen en 31 procent van de niet-gelovigen dat genetische manipulatie van planten altijd verboden moet zijn.

Ik ga het rapport in een verloren uurtje nog eens doornemen, wie daar ook zin in heeft, klikt hier voor het binnenhalen van het rapport in pdf-formaat.

Geef een reactie