Het is natuurlijk van tweeën één: of een terrein is zo ernstig vervuild en dan ruim je het op, of het valt wel mee. Maar je kunt moeilijk voor de Raad van State betogen dat de situatie ernstig en urgent is en niets doen en enkele dagen later verkondigen dat je de boel gaat opkopen en saneren.

Ik had na het stuk in het Brabants Dagblad van zaterdag gisteren al vragen klaarliggen, met enige twijfel omdat de zaak nog ‘onder de rechter’ is. Maar vandaag verklaart Gedeputeerder Paul Rüpp doodleuk dat het hele terrein met Rijksgeld wordt opgekocht om ‘de boel daar in één keer goed op te ruimen’. Loffelijk natuurlijk, maar was die zaak bij de RvS dan voor nodig?

En waarom moet de gemeenschap betalen voor een vervuiling van een bedrijf? Ik heb als kind in de buurt gewoond en fietste met enige regelmaat langs dat veld met al die kleurige – maar o zo stinkende vaten. Het is moelijk te omschrijven hoe het rook. Heel chemisch envan alles door elkaar. Tientallen jaren is het terrein ongemoeid gelaten.

Totdat een paardenhouder de priovincie daagde:

Het met oplosmiddelen verontreinigde grondwater in de bodem onder een terrein aan de Heescheweg in Nistelrode mag met mate worden opgepompt, zei een woordvoerster van de provincie Noord- Brabant donderdag bij de Raad van State.
Die behandelde de bezwaren van paardenhouder A. van Tuijl tegen de weigering van de provincie om de vervuilde grond en grondwater onmiddellijk te saneren en op te ruimen.

Zijn paarden drinken grondwater, end at kan volgens de provincie. En vandaag dan het nieuws dat het terrein samen met het aanpalende voormalige MOB-complex (militair terrein) teruggegeven wordt aan de natuur. Dat is goed nieuws, maar de aanloop is een beetje vreemd. Vandaar mijn vragen aan Gedeputeerde Staten:

Geacht College,

In het Brabants Dagblad van 12 september jl. is te lezen dat ter hoogte van de Heescheweg 22 op een terrein van een voormalige vatenhandel het gronden grondwater ernstig vervuild zijn. Volgens het artikel noemde de woordvoerder van de provincie de situatie ernstig en urgent. Echter niet urgent genoeg om toch de juridische strijd aan te gaan en de grond niet onmiddellijk te saneren.

Vandaag maakt Gedeputeerde Rüpp in het Brabants Dagblad bekend dat de provincie met Rijksgeld het terrein op wil kopen om het ‘in één keer op te ruimen’. Samen met het voormalig MOB-complex kan het terrein dan terug worden gegeven aan de natuur.

De SP-fractie is verheugd over deze wending, maar heeft hierbij wél enkele vragen:

1. Klopt de uitlating van de woordvoerder van de provincie ten overstaan van de Raad van State dat de grond(-water)verontreiniging ernstig en urgent is?

2. Zo ja, wat maakt de verontreiniging ernstig en urgent? Welke stoffen zijn aangetroffen in grond en grondwater en in welke hoeveelheden?

3. Wat was de reden om niet in te gaan op de eis voor onmiddellijke sanering?

4. Wat zijn de begrootte kosten voor het saneren van bodem en grondwater? Welk deel zou met Rijksgeld betaald worden, welk deel met provinciaal geld?

5. Welke acties zijn in het verleden ondernomen om verontreiniging te voorkomen dan wel op te sporen? Zijn controles er uitgevoerd? Zo ja, wanneer en hoeveel, zo nee, waarom niet?

6. Is de voormalige of de huidige eigenaar juridisch aanspreekbaar op de verontreiniging en de kosten voor het opruimen? Zo nee, waarom geldt hier niet het principe ‘de vervuiler betaalt’?

7. Voor welk gebruik mag het grondwater worden opgepompt? Voor dierlijke consumptie?

8. Wat zijn de consequenties bij langdurig gebruik van dit vervuilde grondwater voor dierlijke consumptie (bijvoorbeeld ophoping van gevaarlijke stoffen)?

9. Was het plan, zoals genoemd in het krantenartikel van 15 september, al ter zitting bekend? Zo ja, is dit ook ingebracht? Zo nee, waarom niet?

10. Is uw College het met de SP eens dat een dergelijke gang van zaken niet chique is?

This Post Has 3 Comments

  1. Het heeft wel wat weg van de Vervuiling in Deurne. Gedeputeerde Rüpp moet een gemeente aansporen tot HANDHAVING !! GS leden vraag het stuk eens op met Code NB/0762/001122 bij afdeling Milieu..

  2. Koopt Gedeputeerde Rüpp ook onze vervuilde grond ??

Geef een reactie