Vacature ‘hulpsint’
afbeelding van PixaBay

Ook hier maar even de officiële vacature zoals die vandaag in de Staatscourant verschijnt. En het persbericht dat de provincie vandaag uit deed gaan over de benoemingsprocedure voor een nieuwe Commissaris der Koningin (CdK).

Bij de omschrijving van het takenpakket zijn wij (ik in elk geval) nogal gefixeerd op de provinciale kant van de zaak. Maar zoals minister Ter Horst het zo fijn omschreef gisteren, is de CdK ook een soort hulpsinterklaas voor de minister. Het zijn haar ogen en oren in de provincie, zoals dat ook geldt voor de burgemeesters. De CdK is dus óók een Rijksorgaan.

Wie geïnteresseerd is in het ambt, gelieve nota te nemen van onderstaande oproep:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat het ambt van:

commissaris van de Koningin m/v

in de provincie Noord-Brabant per 1 oktober 2009 vacant is.De Minister heeft onlangs Provinciale Staten van Noord-Brabant gehoord over de aan de te benoemen commissaris van de Koningin te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid>

U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van het Cluster Politieke Ambtsdragers/Kabinet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tel: 070-426 61 63.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Indien u voor de functie in aanmerking wenst te komen, wordt u uitgenodigd dit voor 23 april 2009 kenbaar te maken. U wordt verzocht uw reactie vergezeld te doen gaan van een recente pasfoto.

Uw sollicitatie dient te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en – onder vermelding van de aanduiding “t.a.v. het hoofd van het Cluster Politieke Ambtsdragers/Kabinet” en “vertrouwelijk” op de enveloppe – te worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Indien u de aandacht op geschikte kandidaten wilt vestigen, kunt u dit rechtstreeks schriftelijk (met dezelfde aanduiding op de enveloppe) kenbaar maken aan de Minister. In verband met de voortgang van de procedure worden eventuele suggesties graag zo spoedig mogelijk tegemoet gezien.

En zoals bekend streeft de minister erna in de openbare functies een afspiegeling van de maatschappij terug te zien, getuige ook het persbericht van vandaag:

Profielschets commissaris vastgesteld

Provinciale Staten hebben in hun extra vergadering van 1 april de profielschets voor de nieuwe commissaris vastgesteld.Tijdens het in ontvangst nemen van de profielschets, gaf minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan dat het zaak is dat er voldoende kandidaten solliciteren die “een palet vormen van sexe, kleur en politieke achtergrond”.

Algemeen
De minister noemde de profielschets “vrij algemeen geformuleerd”, maar voegde er later aan toe dat “iedereen op zoek is naar dat schaap met vijf poten”. Integriteit en betrouwbaarheid, en kennis van de openbare orde en veiligheid noemde Ter Horst twee eigenschappen die de nieuwe commissaris beslist moet hebben.

Onafhankelijkheid
Op haar vraag naar een eventuele portefeuille voor de nieuwe commissaris, antwoordde Wim Thuis (CDA, voorzitter van de vertrouwenscommissie) juist de onafhankelijkheid van de voorzitter van zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten heel belangrijk te vinden. “Brabant is een provincie waar verbinding hoog in het vaandel staat. Dat verwachten wij ook van de nieuwe commissaris,” zei Thuis.

Procedure
Na afloop van de vergadering nam de minister de profielschets mee naar het ministerie, en stelt per 2 april de vacature open voor sollicitanten. Zij kunnen tot 23 april reageren, waarna de minister de eerste gesprekken voert. Daarna bespreekt de minister wie zij benoembaar acht met de vertrouwenscommissie. Zij zal dan ook letten op het gewenste palet van verschillende kandidaten. PS beslissen wie de eerst-aanbevolen kandidaat zal worden.

In dat licht is het jammer dat de minister zelf het woord hulpsinterklaas in de mond nam. Witter dan deze man heb je niet in Nederland, en dat is nou net níet wat ze wil.

Geef een reactie