Zo kom je driekwartjaar niet aan de bak in de plenaire vergadering van Provinciale Staten, en zo mag je twee keer. Dat is natuurlijk de consequentie van een grote fractie: de onderwerpen worden verdeeld. Gisteren mocht ik kort iets zeggen over de Watertoets en de megamall in Tilburg.

Het laatste omdat Specer Zeegers ziek was en Veerle Sleegers in de Tulburgse gemeenteraad zetelt. Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan mocht ik het worod voeren over een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’, ingediend door ChristenUnie/SGP (samen 1 zetel) en D66 (ook 1 zetel). Er is een provinciaal belang omdat deze grote detailhandelsvoorziening 9zoals dat officieel maar lelijk heet) een uitstraling heeft naar andere gemeenten. Los daarvan is de lokatie een groen gebied en zal het veel verkeersbewegingen met zich meebrengen en daarom zou de provincie deze belangen moeten wegen en een standpunt in moeten nemen.

Wij steunden dan ook de motie om een ’thematische structuurvisie detailhandel’ voor te bereiden en hierover in gesprek te gaan met belanghebbenden. Helaas zag gedeputeerde Rüpp en de meerderheid van de Staten dit anders. Curieus was wel de opstelling van de PvdA. De inleiding wees helemaal op steun en aan het einde werd in een voor mij onduidelijk zinnetje de u-bocht uitgelegd waarom ze de motie toch niet steunde.

 

Watertoets
De Zuidelijke Rekenkamer heeft het provinciaal beleid over de Watertoets onderzocht. De commissiebehandeling had ik gemist omdat ik ziek was, maar gelukkig hebben we de bandopname. Binnenlands Bestuur was erg kritisch, ondanks heft feit dat Gedeputeerde Staten alle conclusies en aanbevelingen overnamen. Ik zou aanvankelijk niets zeggen, maar ik begreep dat anderen er een putn van zouden maken (CDA had 7 minuten spreektijd aangevraagd – dat is erg veel). Toen het CDA na eenminuutje klaar was met de Watertoets stond ik daar met mijn drie minuten tellende bijdrage.

Om het belang van water tebenadrukken heb ik mijn verhaal toch maar gehouden, hieronder voor de geïnteresseerden:

Voorzitter,

‘Watertoets beneden peil’, kopte Binnenlands Bestuur. Ik ben er eens goed voor gaan zitten en het moet gezegd: de journalist is behoorlijk kritisch. Kritischer dan de commissie Ruimte & Milieu – als ik het verslag goed heb beluisterd.

Natuurlijk is de SP blij dat Gedeputeerde Staten onverkort de conclusies en aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer overnemen.

Heeft de provincie de (water-)toets doorstaan? Het is niet mis, te lezen dat provincies zich niet altijd aan hun eigen procedures hebben gehouden.

Ook de wettelijke verplichting van provincies om nadelige effecten van plannen en projecten op het watersysteem te compenseren werd niet altijd nagekomen.

Wat ik mijn collega Spencer Zeegers wil nazeggen, is dat het belang van water, niet genoeg benadrukt kan worden. En gelukkig was de gedeputeerde het daar tijdens de commissie van harte mee eens.

Ik heb de uitspraak van de heer Hoes tijdens de commissie Ruimte & Milieu over het belang dat geméénten aan dit thema zouden moeten hechten, én wat de provincie hierin kan betekenen goed in mijn oren geknoopt:

“Dat zullen we wel even goed in de hand houden”, vertrouwde hij de commissieleden toe.

Voorzitter, zo hoor ik de heer Hoes niet vaak (helaas wel als het over lastige milieuclubs gaat). Ik hoor graag van de heer Hoes op welke manier hij dit concreet gaat invullen en vraag hem PS hierover te blijven informeren.

Het is door de SP al eens eerder gesteld dat het mooi is om gemeenten te vertrouwen. (decentraal wat kan – centraal wat moet). Maar, gezien de hoeveelheid nieuwe regels die gemeenten te verwerken krijgen, lijkt een provinciaal steuntje in de rug op zijn plaats.

De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening mag er wat de SP betreft niet toe leiden dat de goede rol die de provincie tot nu toe wél heeft gespeeld bij de Watertoets richting betrokken partners, verzandt. Het waterhuishoudkundig belang dient wat ons betreft in een verordening als provinciaal belang aangemerkt te worden, maar dit terzijde.

Conclusies
Terecht stelt de Zuidelijke Rekenkamer dat – indien de provincie regels stelt – zij zich daar zelf aan dient te houden, én erop toe dient te zien dat anderen dat ook doen.

Ten aanzien van de compensatie van negatieve gevolgen van wateraspecten is al één en ander gezegd. De gedeputeerde heeft aangegeven dat daar met PS in de toekomst inhoudelijk over wordt gesproken. Op welke termijn gaat dat plaatsvinden?

Graag wil ik daarbij betrekken de manier waarop de controle op gemaakte compensatieafspraken wordt ingevuld. Wie is nu verantwoordelijk voor die controle? Is er eigenlijk gecontroleerd?

Wij onderschrijven de conclusie van de Rekenkamer dan ook dat het onwenselijk is dat we het risico lopen dat door het ontbreken van toezicht op de uitwerking van compensatie, de Watertoets onvolledig doorwerkt. (p.38/39)

Voorzitter, wij als PS mogen ook de hand in eigen boezem steken daar waar de Watertoets niet de bestuurlijke aandacht heeft gekregen die het verdiende. Het is goed dat de Rekenkamer daar op wijst.

Wij zullen ons uiterste best doen om een actievere invulling te geven aan onze controlerende taak hierin. De SP onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van harte en dankt hierbij de Zuidelijke Rekenkamer voor het rapport.

Wij gaan ervan uit dat GS echt overtuigd zijn van de noodzaak om de aanbevelingen serieus op te volgen.

Maiden speech
Overigens zijn er Statenleden die langer moeten wachten op hun eerste toespraak. Zo hield een PvdA-collega gisteren haar vuurdoop in de Statenvergadering. En VVD-Statenlid Henry van Gorp nam afscheid wegens te drukke werkzaamheden elders (een nieuw lid werd meteen erna benoemd. Hij heeft slechts één keer deze periode in de Statenzaal het woord kunnen voeren. Dus eigenlijk valt het nog mee voor mij 😉

This Post Has One Comment

  1. Jammer dat ik weg moest, had het liever zelf meegemaakt.
    groeten
    Marusjka

Geef een reactie