Thuis & a/d slag


De politiek heeft bepaald niet stilgezeten tijdens mijn weekje vakantie, maar dankzij internet heb ik het wel kunnen volgen. Vandaag tot mijn vreugde gelezen dat de Brabantse Milieufedreatie (BMF) wederom het vuur gevonden heeft. Wellicht gesteund door de voltalligige oppositie die gezamenlijk vragen aan gedeputeerde staten heeft gesteld.

Eerst maar eens die vragen:

Geacht College,

In de GS vergadering van 19 augustus van 2008 heeft u besloten de indieners van bezwaren
tegen 22 vergunningen op basis van de Nbwet 1998 niet ontvankelijk te verklaren. (Zie ook
bericht ” Milieuclubs staan bij GS buitenspel” door Ron Lodewijks, Brabants Dagblad,
donderdag 21 augustus 2008)? Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

1] U neemt het besluit van niet ontvankelijk verklaren niet op basis van inhoudelijke gronden, maar louter op basis van formele gronden. U loopt daarmee vooruit op een door u vooronderstelde toekomstige stand van zaken in de rechtspraak. Klopt dit?

2] Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, is dit dan niet in tegenspraak met het feit dat u zich aan vigerende regels heeft te houden?

3] Op de website van de Raad van State is te zien dat Mobilisation for the Environment véle malen wél ontvankelijk is verklaard en met succes zaken heeft aangevochten, ook in Brabant (zie bijlage)! Hoe verhouden zich de argumenten die u opvoert tot de jarenlange staat van dienst van Mobilisation for the Environment te Nijmegen?

4] Met uw besluit gaat u tegen het advies in van de provinciale hoor- en adviescommissie. Om het advies van de provinciale hoor- en adviescommissie naast u neer te leggen en vooruit te lopen op de rechtspraak zult u ongetwijfeld zeer zwaarwegende motieven hebben gehad.
a] Zo ja, welke motieven waren dat?
b] Wat waren daarbij uw afwegingen?

5] Inhoudelijke toetsing is bedoeld om de natuur te beschermen conform de daarvoor geldende internationale richtlijnen. Het niet of onvoldoende toetsen van een inhoudelijke beoordeling komt de geloofwaardigheid van de provinciale politieke bestuurders niet bepaald ten goede. Bent u het daarmee eens?

6] Vele Brabantse burgers, Nederlandse en buitenlandse toeristen genieten van de Brabantse natuur. Beseft u dat u met deze actie een duidelijke keuze maakt tegen bescherming van natuur en daarmee tegen de belangen van genoemde burgers en vóór slechts enkele agrarische ondernemers?

Door het niet ontvankelijk verklaren van de bezwaarmakers blijven de vergunningen in stand en kunnen deze bedrijven uitbreiden. Dit roept bij ons de volgende vragen op:

7] Klopt het dat verschillende bedrijven deze kwetsbare natuur nu zwaarder gaan belasten?

8] Op welke wijze heeft u, alvorens de vergunningen te verlenen, de aanvragen tot uitbreiding in het kader van de Nbwet getoetst aan de habitatrichtlijn?

9] Is in de onderhavige 22 gevallen naar uw mening geen enkele sprake van schending van Europese richtlijnen en/of verdragsbepalingen?

10] Het is ook in het belang van de betreffende ondernemers dat bezwaren inhoudelijk getoetst worden. Dit om te voorkomen dat in een later stadium de vergunningen alsnog gewijzigd/vernietigd worden.

Begrijpen wij goed dat u de bezwaren van de bezwaarmakers niet inhoudelijk heeft getoetst?
Zo niet, bent u dan alsnog bereid dit te doen gezien het belang hiervan voor betreffende ondernemers?

11] Mogelijk gaan de betreffende ondernemers nu op basis van uw handelen uitbreiden. Is er echter nog enige kans dat er door verdere rechtsgang en uitspraken m.b.t. deze zaken de beslissing in een later stadium nog teruggedraaid wordt? Kunnen de betreffende ondernemers op enige wijze hierdoor benadeeld worden?

Ik begreep van PvdA-collega Annegien Wijnands dat haar partij ook graag gevraagd was. Eerlijk gezegd snap ik ook niet waarom de PvdA niet betrokken is bij het initiatief. Maar ik weet niet wat de afwegingen zijn geweest. Het signaal zou alleen maar aan kracht gewonnen hebben lijkt me.

Dan de krant van vandaag met het heuglijke nieuws dat de BMF zich alweer kritisch heeft uitgelaten over het college van GS, ditmaal over het subsidiebeleid. Ik denk (hoop in elk geval) dat onze kritische opmerkingen, en de vragen van de voltallige oppositie als steun in de rug is ervaren. Ik juich het herwonnen zelfvertrouwen in elk geval toe! En hopelijk juich ik niet te vroeg.

Dat was nog niet genoeg, want ook het redactioneel commentaar doet een oproep om het duo Hoes & Rüpp te stoppen. De geesten lijken rijp gemaakt te worden om iets te veranderen in Brabant, ook dat is geen slecht nieuws. Hier het commentaar:

Een kwalijke tandem

Van wie is de Brabantse natuur? Het provinicebestuur van Brabant oordeelt dat veelbezongen natuurgebieden als de Kampina en de Strabrechtse Heide eigendom zijn van de Brabanders. Dat valt af te leiden uit het besluit om twee milieugroeperingen uit Amsterdam en Nijmegen de pas af te snijden bij de inspraakprocedure over vergunningen die zijn verleend aan veehouders rondom deze natuurgebieden. Met het enkele argument dat deze groeperingen niet uit Brabant komen en dus geen belanghebbende zijn, proberen Gedeputeerde Staten de ingediende bezwaren van tafel te vegen. Dat is een beschamende vertoning, die het imago van Brabant als een zelfbewuste en krachtige provincie ernstig schade toebrengt. De natuur in Brabant is van iedereen, zoals ook de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug van iedereen zijn.

Verantwoordelijk gedeputeerde Onno Hoes laat opnieuw zien dat hij niet de juiste man is om de belangen van de Brabantse natuur te dienen. Op papier is hij weliswaar -sinds 2007- gedeputeerde voor Milieuzaken, in de praktijk gedraagt hij zich alsof hij nog steeds Economische Zaken doet. Ook in deze kwestie laat Hoes de belangen van een handvol veehouders zwaarder wegen dan het belang van de natuur. Dat hij zich daarbij ook nog eens van dubieuze argumenten bedient, geeft aan hoe veel hem er aan gelegen is om ondernemers ruim baan te geven. De kwetsbare natuur vraagt juist om een goede afweging van belangen. Dat hoeft niet te betekenen dat er geen toekomst meer is voor de veehouderij, maar er zijn ook in Brabant plaatsen waar de grenzen van de groei bereikt zijn.

Het is ontluisterend om te zien hoe Hoes en zijn almachtige collegabestuurder Rüpp de erfenis van het milieubewuste duo Houben/ Van Geel over de heg hebben gemikt. In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft over duurzame ontwikkeling, zetten zij de deur open voor een Brabant waar uit naam van de economische vooruitgang de natuur de ene na de andere klap te verduren krijgt. Het is tijd om deze tandem, die een spoor van vernieling door Brabant trekt, tot stilstand te brengen.

Dat was nog niet genoeg billenkoek voor het kwalijke tandem, want in een opiniestuk verweert één van de mensen achter de door de provincie geweerde milieuclubs zich ook niet al te flauw. Zwaar weer dus voor het CDA-VVD-koppel Paul Rüpp en Onno Hoes. Lees hier ‘Provinciebestuur Brabant morrelt aan democratie’.

Het nieuwe politieke seizoen had saaier kunnen beginnen.

Geef een reactie