Ik had de papieren versie van de antwoorden van Gedeputeerde Rüpp in de Statenzaal laten liggen, maar nu heb ik ze digitaal. Zie onder ‘lees meer’.

1. Is er een termijn afgesproken waarbinnen het Ministerie van VWS uitsluitsel geeft over het al dan niet inwilligen van de onderzoeksvoorstellen van de GGD?
Afgesproken is dat het ministerie vanVWS deze zaak voortvarend op zal pakken. Begin februari heeft, over de onderzoeksvoorstellen van de GGD, een verkennend overleg tussen VWS, RIVM en de GGD plaatsgevonden. Deze en komende weken vindt samen met de GGD nadere uitwerking plaats.

2. Hoe schat u de kans in dat het Ministerie van VWS positief reageert op de onderzoeksvoorstellen van de GGD?
Deze kans kan ik niet inschatten. Maar begin april volgt een beleidsbrief van VWS die duidelijkheid zal geven.,

3. Is uw inschatting dat op korte termijn voornoemde onderzoeken opgestart worden? Zo ja, op welke termijn?
Als de beleidsbrief van BWS aangeeft dat dat nader onderzoek nodig is, dan is daarmee ook het groene licht gegeven.

4. Bent u bereid toe te zeggen dat indien het Ministerie niet binnen twee maanden na nu groen licht geeft aan de GGD om met de voorgestelde onderzoeken te starten, de Provincie Noord-Brabant dit op zich neemt? Zo nee, waarom niet?
Nee, een eventueel groen licht voor nader odnerzoek zal eerder zijn gegeven. Daarnaast is het advies ind e beleidsbrief van VWS , op basis van overkeg met LNV, VROM (RIVM) en GGD, voor mij leidend. Mocht onderzoek nodig zijn, dan is Noord-Brabant bereid een financiële bijdrage te leveren.

Geef een reactie