20080700_reiling_brand_spoor

De antwoorden van Gedeputeerde Staten over Reiling zorgden bij mij voor meer vragen dan antwoorden.

Tel daarbij de vragen die de SP-avond opleverden en een lange brief met onthutsende voorbeelden en het kost je weer een paar dagen om e.e.a. te ordenen. Onder ‘lees verder’ de vervolgvragen die ik vandaag aan GS heb verzonden.

De doornummering van de vragen is bij het kopiëren naar WordPress helaas verloren gegaan:

Geacht College,

Op 8 december stelde ik u een aantal vragen die u onlangs beantwoordde, waarvoor dank.

Uw antwoorden én de SP-avond in Sterksel over gezondheidsaspecten van bedrijfsactiviteiten van Reiling, roepen bij de SP-fractie nog meer vragen op, die u hieronder aantreft.

Alom wordt gehoord dat daar waar de wettelijke taken ophouden, de provincie een verbindende rol kan spelen (“Zo doen we dat in Brabant”). In het kader van het overlastgevende bedrijf Reiling BV zijn meerdere overheden of overheidsinstanties betrokken: Waterschap, VROM, S.R.E., A.I.D., Provincie, gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende. Als er ergens behoefte is aan regie dan is het wel hier.

 1. Bent u bekend met het feit dat binnen de grenzen van de gemeente Cranendonck een bedrijventerrein ligt dat zich vooral richt op overlastgevende bedrijven uit de zwaardere categorieën?
 2. Bent u op de hoogte van de verschillende visies van de gemeenten Heeze-Leende enerzijds en de gemeente Cranendonck anderzijds, betreffende de afwikkeling van zwaar vrachtverkeer?
 3. Speelt de provincie in deze dossiers de rol van verbinder en regisseur? Zo nee, bent u bereid deze rollen op u te nemen? Zo nee, waarom niet?
 4. Welke overheid heeft een totaaloverzicht van alle klachten en lopende procedures tegen Reiling BV in Sterksel? De provincie? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u bereid om ook op het gebied van handhaving, controle, klachtenregistratie- en afwikkeling de regierol op te pakken teneinde een overzicht te krijgen van wat er zich allemaal afspeelt rond Reiling BV? Zo nee, waarom niet?

In uw beantwoording aangaande de vergunningverlening geeft u aan dat een nieuwe aanvraag voor een Provinciale Milieuvergunning zal worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De SP-fractie is van mening dat een nieuwe milieuvergunning pas kan worden overwogen indien een bedrijf bewezen heeft zich te houden aan de regels.

 1. Bent u het met de SP-fractie eens dat het onwenselijk – en niet aan de burgers uit te leggen is – dat een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt, tóch in aanmerking komt voor een uitgebreidere milieuvergunning?
 2. Aan welke wet- en regelgeving (graag opsomming) voldoet Reiling BV op dit moment niet?
 3. Heeft het bedrijf steeds op tijd de krachtens de Provinciale Milieuvergunning verplichte meldingen en rapporten overlegd? Zo niet, wat was hierop uw reactie?
 4. Welke overtredingen (ook graag opsomming) zijn inmiddels geconstateerd door de diverse controlerende en handhavende instanties?
 5. Heeft de provincie wettelijke instrumenten om een bestaande vergunning in te trekken bij stelselmatige overtredingen? Zo ja, welke?
 6. Zijn de geconstateerde overtredingen aanleiding om (gedeelte van) een nieuwe provinciale milieuvergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?
 7. Zijn er wettelijke gezondheidscriteria waaraan Provinciale Milieuvergunningen worden getoetst? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u met de SP-fractie van mening dat volksgezondheid een aspect is dat meegewogen zou moeten worden bij toekennen van een milieuvergunning?
 9. Indien hier geen wettelijke kaders voor bestaan, bent u dan bereid hierop aan te dringen bij de Rijksoverheid?

De SP-fractie is van mening dat gezien de nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning door Reiling BV – waarbij dierlijke en organische meststoffen, groenafval, GFT de 100 ton per dag overschrijdt – een M.E.R.-verplichting geldt.

 1. Is de aangevraagde vergunning van Reiling BV zodanig dat een M.E.R.-procedure verplicht is?
 2. Onder welke categorie industrie vallen de bedrijfsactiviteiten bij de door het bedrijf gewenste vergunningsruimte?
 3. Hebt u bij uw overweging om de ontwikkeling van LOG Chijnsgoed niet op te schorten de cumulatie van overlastgevende en risicofactoren van  a) Reiling B.V. en b) uitbreiding van de intensieve veehouderij meegenomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de extra risico/belasting voor omwonenden Reiling + L.O.G.  t.o.v. de ontwikkeling van een L.O.G. zonder de combinatie intensieve veehouderij – zware industrie?

20080700_reiling_spoor

De klachten die bij het provinciale klachtenmeldpunt binnenkomen worden v.w.b. Reiling doorgespeeld naar het S.R.E. Uit interne documenten van de provincie (zaaknummer HH 493512 – projectnummer 24903) blijkt dat de afhandeling en de registratie van klachten (t.a.v. Reiling B.V.) door het S.R.E. niet altijd op een juiste wijze heeft plaatsgevonden.

 1. Bent u op de hoogte van voornoemd document?
 2. Wat zijn de (juridische) consequenties van de niet-correcte registratie van klachten bij het S.R.E.?
 3. Staat deze constatering op zichzelf, of zijn meer gevallen bekend van fouten rond klachtenprocedures en/of –registratie door het S.R.E.?
 4. Bent u bereid nader onderzoek te verrichten naar de klachtenregistratie en -procedures bij het S.R.E.? Zo nee, waarom niet?
 5. Welke overheid is wettelijk/juridisch verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling van een bedrijf dat draait onder een Provinciale Milieu Vergunning? Is de provincie Noord-Brabant hier het bevoegde gezag i.p.v. de S.R.E.?
 6. Zo ja, is de provincie dan verantwoordleijk en aanspreekbaar op de fouten die het S.R.E. maakt?

Mij is gebleken dat de GGD van de provincie geen toestemming kreeg om op de provinciale bijeenkomst in Maarheze op 25 november vragen van burgers te beantwoorden vanaf het podium.

 1. Zijn dit de voor de GGD moverende redenen waarop u doelt in uw beantwoording?
 2. Zo ja, waarom hebt u zich op dit standpunt gesteld? Zo nee, wat is uw lezing?

Met betrekking tot de illegale lozing die momenteel door het Waterschap en provincie wordt aangepakt (zie hiervoor diverse publicaties in het Eindhovens Dagblad) is ons ter ore gekomen dat Reiling BV vanwege bepaalde bedrijfsactiviteiten een mestboekhouding dient bij te houden. Bij de A.I.D. zouden overtredingen m.b.t. uitrijden van mest en knoeien met de mestboekhouding bekend zijn door Reiling B.V.

 1. Bent u op de hoogte van de betrokkenheid van de A.I.D. in deze? Zo nee, bent u bereid bij de A.I.D. naar de stand van zaken in deze te informeren en zo ja, deze informatie met ons te delen? Zo nee, waarom niet?

Omwonenden maken melding van langdurige opslag en herverwerking van met zogenaamde fluff vervuilde grond.

 1. Hoe lang mag dit materiaal volgens de vergunning opgeslagen worden op het terrein? Wordt hierop gecontroleerd?
 2. Kunt u bevestigen dat dit materiaal al meermalen door Reiling BV is aangeboden aan diverse partijen in binnen- en buitenland? Klopt het dat dit materiaal alleen in Zweden mag worden verwerkt?

Geef een reactie