Reiling: antwoord GS

Gepubliceerd op 0 reacties 2 minuten leestijd 87 x bekeken

Reiling Sterksel

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van PvdA-Statenlid Paul van Liempd beantwoord.

Klik hier voor het Reilingarchief op dit blog. Hieronder de beantwoording door het college van Gedeputeerde Staten:

Geachte heer Van Liempd,

Bij brief van 26 september 2013, ingekomen op 26 september 2013, heeft u namens de PvdA fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten schriftelijke vragen gesteld.

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Kunt u de gang van zaken rond deze nieuw geconstateerde overtreding nader toelichten?.
Antwoord:
Ja. De constateringen zijn gedaan door het OM. De Provincie en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant hebben uit de media vernomen dat aanhoudingen zijn verricht bij Reiling Sterksel. Deze aanhoudingen zijn verricht in het kader van strafrechtelijk onderzoek. De politie noch het OM doet mededelingen over de inhoud van lopende strafrechtelijke onderzoeken.

2. Kunt u aangeven van uit welke stoffen de lozing bestaat waarover nu verdenkingen gerezen zijn en welke schadelijke gevolgen deze lozing kan hebben voor gezondheid en milieu? . Antwoord:
Nee. De constateringen zijn gedaan door het OM.

3. Tijdens de hoorzitting die door onze Staten werd gehouden over de vergunning problematiek rond Reiling Sterksel verklaarde Gedeputeerde Van den Hout begin dit jaar dat de provincie “geen twijfels meer heeft ten aanzien van de integriteit van Reiling Sterksel”. Geven de nieuwe gebeurtenissen het college aanleiding om dit standpunt te heroverwegen?
Antwoord:
Onderzoek moet uitwijzen of de gebeurtenissen daartoe aanleiding geven. In onze beschikking aan Reiling Sterksel, nummer C2017166/ 3323700, d.d. 18 december 2012 hebben wij aangegeven dat wij de vigerende omgevingsvergunning(en) zullen intrekken op het moment dat een in 2015 te houden integriteitstoets daartoe aanleiding geeft, en dat we deze vergunning(en) eerder zullen intrekken indien in de tussenliggende periode (opnieuw) blijkt van concrete indicaties dat Reiling Sterksel in relatie staat tot opzettelijk gepleegde strafbare feiten. Een en ander hangt af van de informatie dat het OM vrijgeeft.

4. Het herhaaldelijk schenden van deze afspraken door een vergunninghouder heeft niet alleen tot gevolg dat er ongewenste activiteiten plaatsvinden, maar ook dat dat het vertrouwen in het hele stelsel van vergunningverlening wordt ondermijnd.
Mochten de verdenkingen ten aanzien van Reiling Sterksel met betrekking tot het overtreden van vergunningsregels gegrond blijken te zijn, bent u dan bereid deze te (laten) vernietigen? Antwoord:
Vervolgstappen zijn afhankelijk van de informatie die verkregen wordt van het OM. Indien wij de informatie van het OM mogen ontvangen beraden wij ons nader.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Reageren?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Er zijn nog geen reacties geplaatst.