Milieudelicten in Strafwet

Sinds het bezoek aan Brussel door een delegatie uit Provinciale Staten, eerder dit jaar, ben ik geabonneerd op de Europese Ster. Dit is een een nieuwsbrief van enkele Nederlandse organisaties. Meestal ga ik er heel snel doorheen vanwege de veelheid aan te lezen zaken. Vandaag meldde het interessant nieuws over de strafbaarheidsstelling van milieuovertredingen. 

Richtlijn over gebruik strafrecht bij milieuovertredingen aangenomen

Op 24 oktober nam de Raad van Milieuministers een Europese richtlijn aan over de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. Deze richtlijn is in mei jl. goedgekeurd door het Europees Parlement en wordt binnenkort gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. Omdat delicten zich vaak op lokale schaal voordoen, is het voor decentrale overheden van belang te weten voor welke situaties strafrechtelijke sancties kunnen gelden.

De richtlijn bevat onder meer omschrijvingen van overtredingen die in de hele EU moeten worden bestempeld als criminele activiteit. De milieudelicten zijn uitgebreid omschreven in de richtlijn. Het Ministerie van Justitie komt met een wetsvoorstel voor implementatie van deze Europese richtlijn.

Delicten
In het algemeen moet het toebrengen van zeer ernstige schade aan het milieu of het veroorzaken van (dreiging tot) dodelijke ongelukken of ernstig lichamelijk letsel worden beschouwd als milieudelict. De lidstaten moeten in het nationale strafrecht ‘doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties’ opnemen die deze delicten doen afnemen of voorkomen. Alle Europese lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze richtlijn in nationale wetgeving om te zetten en moeten vervolgens de betreffende nationale wetgeving aan de Commissie ter inzage voorleggen.

Concrete voorbeelden van delicten zijn het brengen van ioniserende straling in de lucht, de grond of het water; het onzorgvuldig inzamelen, vervoeren, hergebruiken of verwijderen van afvalstoffen; het onzorgvuldig overbrengen van afvalstoffen; het exploiteren van een bedrijf waar een gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of gebruikt en het produceren, bewerken, hanteren, gebruiken, voorhanden hebben, opslaan, vervoeren, in- en uitvoeren en verwijderen van kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen.

Nu nog afwachten hoe e.e.a. gehandhaafd gaat worden. Daar gaat het nog vaak op mis.

Voor de die hards nog even wat meer informatie over de Europese Ster:

De Europese Ster is een coproductie van Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Europa decentraal is het kenniscentrum van VNG, IPO en UvW, dat ten behoeve van de Nederlandse decentrale overheden en mede ondersteund door het rijk, informatie over Europees recht en beleid selecteert, analyseert en toegankelijk maakt. In het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) werken de Brusselse vertegenwoordigers van de provincies en IPO samen aan de informatievoorziening aan en over de Nederlandse provincies, en aan de belangenbehartiging bij de Europese instellingen. Waar nodig en mogelijk werken de Brusselse vertegenwoordigers van VNG en UvW samen met het HNP

Geef een reactie