Na een extra vroege vergadering om 08.00 uur begon om 09.00 uur de vergadering van Provinciale Staten. Een lange dag, om 19.30 uur waren we uitvergaderd, voorlopig. De vergadering is geschorst tot volgende week vijdag.

Vandaag mocht ik het woord voeren over twee onderdelen van de investeringsagenda. Jargon voor het geld dat de verkoop van Essent opbracht en waarvan de provincie nu ‘leuke dingen’ gaat doen. Naast geld voor de kandidaatstelling Brabant(stad) Culturele Hoofdstad en de Olympische Spelen, gaat het over Energietransitie, Landschappen van allure & Grootschalige cultuurhistorische complexen.

De laatste twee mocht ik doen, als vervanger van Veerle Slegers. Kritiekpunt nummer één is dat deze projecten al lang voorgekookt waren. Eerst in het bestuursaccoord van dit college van Gedeputeerde Staten (GS), later tijdens een statendag waar gediscussieerd werd over de mogelijke besteding van de Essentgelden.

Voor de SP geldt dat we de realiteit erkennen. En die is onder andere dat Essent (helaas) verkocht is, dat een deel van die opbrengst wordt uitgegeven aan investeringen (zie de domeinen hierboven). Blijft over, hoe denken we over de gekozen investeringen?

 

Landschappen van allure

Hieronder mijn bijdrage die ik had voorbereid:

Voorzitter, in de commissie heeft mijn collega Veerle Slegers gezegd het voorstel niet rijp te vinden voor besluitvorming.

De kritiek van de SP vindt zijn oorsprong onder andere in het voortraject (de Statendag), niet zozeer in dit specifieke onderdeel van de investeringsstrategie. De SP is altijd voorstander geweest van meer geld en aandacht voor kwaliteitsimpulsen in de Brabantse Landschappen.

De realiteit is nu dat we voor de keuze staan en dan zal mijn partij niet tegen een voorstel stemmen dat kansen biedt voor de Maashorst, Het Groene Woud en de Brabantse Wal.

Dat er nog veel níet is geregeld is ook duidelijk, dat komt later. Hier alvast enkele punten waar de SP-fractie aandacht voor vraagt:

  • Het te volgen besluitvormingsproces door Provinciale Staten, kom ik later op terug.
  • Ambitieniveau is mogelijk te hoog en te veel uitgaand vanuit het economisch belang voor de provincie. Niet álles staat ten dienste van de economie.Landschappen hebben ook hun eigen, op zichzelf staande waarde die geborgd mag worden.
  • Ontwikkelen is één, beschermen is twee. En de beschermende rol van de provincie wordt vooralsnog niet genoemd in het collegevoorstel.
  • Om te voorkomen dat we een proces optuigen waar achteraf bepaalde groepen gebruikers van de landschappen (burgers bijvoorbeeld) van zeggen dat het van bovenaf is opgelegd moet daar nu iets voor geregeld worden.Hoe gaan we burgers betrekken bij de processen?
  • Hoe schat de Gedeputeerde de kans in dat de gemeenten in staat zijn om een zelfde bedrag aan het fonds toe te voegen? Zijn er al concrete toezeggingen gedaan?
  • We stemmen nu in met het ontwerp-besluit om € 56,2 miljoen beschikbaar te stellen, maar willen de garantie dat we later in het besluitvormingsproces betrokken worden als Staten.
  • Het programma ‘De Groene Delta’ heeft bewezen goed te werken. Flexibel omgaan met geldpotjes kan stagnatie van deelprojecten voorkomen en houdt de vaart erin.De investerings- en uitvoeringsprogramma’s, gaan die nog langs PS? Hierin worden de concrete projectvoorstellen opgenomen en de SP wil dat Provinciale Staten zich daar over kunnen buigen.Voor zover mogelijk zouden meetbare doelen moeten worden gesteld zodat achteraf resultaten ook daadwerkelijk kunnen worden getoetst.
  • De toezegging van GS om beslispunt 3 te wijzigen door niet alleen voormalig rijksadviseur landschap Dirk Sijmons, maar ook deskundigen op hetgebied van ecologie, recreatie & toerisme en landbouw & plattelandsontwikkeling naar de kwaliteitsborging te laten kijken, juicht de SP toe.Is dit ook aangepast in het ontwerp-besluit?

Tot slot voorzitter, het berip duurzaam komen we hier ook weer regelmatig tegen. Veel zal afhangen van de invulling van dat begrip. Wat is duurzame ontwikkeling en welke activiteiten passen daar wel en juist niet bij? Dat zal één van de punten zijn waar de SP op zal letten bij de concrete invulling.

Zonder de hier steeds weer repeterende discussie over de intensieve veehouderij nu aan te willen zwengelen: we investeren in ecologische en landschappelijke structuur. Als er tegelijk niet iets structureels wordt gedaan aan de oorzaken van de ecologische achteruitgang dan hebben we mogelijk veel geld uitgegeven aan een mooi landschap met een lage ecologische waarde.

Megastallen

Uiteindelijk heeft de SP ingestemd met de voorstellen waar ik het woord over heb gevoerd. Over de projecten kunnen we nog onze mening geven. Daarbij komt dat Gedeputeerde van Vugt aanvankelijk niet meeging met mijn voorstel (“Iets wat lekker is smaakt naar meer” maar we doen het toch maar niet”) om goede voorstellen met financiële steun die buiten de drie genoemde landschappen vallen, toch serieus te bekijken. Na steun van VVD en PvdA en wat interrupties ging ook de Gedeputeerde akkoord.

VVD, SP, PvdA en CU/SGP zouden vandaag enkele aanvragen voor uitbreiding van stallen tegenhouden. Na de megastallendiscussie in Provinciale Staten op 19 maart (dat weer na het burgerinitiatief) was het gevoel dat we een grens hadden getrokken.

Uitbreidingen van intensieve veehouderij zou aan strikte regels worden gebonden. Na maanden leken er steeds meer unieke uitzonderingen te komen en de criteria leken te worden opgerekt. Het dualisme vierde vandaag hoogtij, want VVD en PvdA hebben samen met SP en CU/SGP een amendement opgesteld waarin voor eens en altijd de regels duidelijk werden gesteld.

De poging van GS om tot de unieke gevallen ook die verzoeken van boeren met uitbreidingsplannen toe te laten waarin GS zelf zogenaamd gerechtvaardigd vertrouwen hebben gegeven aan de aanvrager (in plaats van de gemeenteraad of B&W en wel voor 20 maart 2010) is nu tegengehouden.

Het debat hierover is zó technisch dat menigeen nu al zal zijn afgehaakt. Ik meld hier dat na een lang debat zelfs het CDA heeft ingestemd met ons voorstel. Gedeputeerde Van Heugten twitterde  trots:

CDA Brabant steunt in prov staten net als alle andere partijen de verbetering v d regels voor verplaatsing/uitbreiding van veehouderijen

Hij vermeldt er niet bij dat er wel de nodige schorsingen en dreigend gezichtsverlies voor nodig was om het CDA over de streep te trekken. Gezegd moet worden dat de Gedeputeerde het ook niet gemakkelijk heeft gehad. Koud begonnen kreeg hij deze klus te klaren, ik geef het je te doen.

Alleen de Partij voor de Dieren zag in het amendement medewerking aan de verderfelijke bio-industrie. De partij ging zelfs zo ver dat ze de SP er bijna persoonlijk op aansprak megastallen op bedrijventerreinen te willen. Dat dat in een bepaalde context gezegd is werd niet vermeld (namelijk: áls we de megastallen niet tegen kunnen houden, dan maar op industrieterreinen naast slachterijen en mengvoerbedrijven – het is ten slotte industrie).

Van de drie SP-amendementen om specifieke gevallen tegen te houden werd er eentje verrassend aangenomen met steun van de VVD en de kleine partijen.

Voor de die-hards, hier het Statenvoorstel. (nu wel met goede link)

 

 

 

This Post Has One Comment

  1. Zijn jullie nou onderhand eens uitvergaderd?

Geef een reactie