Conflict BMF-GS loopt op

Het conflict tussen de Brabantse Milieufederatie (BMF) en Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur Provincie, GS) loopt op nu de BMF per brief heeft geschreven uit enkele overleggen te stappen om zodoende de handen vrij te hebben – indien nodig – naar de rechter te stappen. En dat allemaal als gevolg van politieke keuzes van dit CDA-VVD-PvdA-College.

Als oppositiepartij hebben we natuurlijk geen directe toegang tot de correspondentie van  GS, maar gelukkig heeft collega-Statenlid Annegien Wijnands op haar blog de brief afgedrukt, die ik hier ook maar publiceer:

Geacht College,

Na ampel beraad heeft de Brabantse Milieufederatie besloten haar medewerking aan het opstellen van de Natura-2000 beheerplannen op te zeggen met uitzondering van de gebieden Brabantse Wal, de Peel, Kempenland-West en Regte Heide en Riels Laag. Degenen die vanuit de achterban betrokken zijn bij de plannen zullen niet meer deelnemen namens de BMF. Wanneer ze dat willen kunnen ze op persoonlijke titel of namens een plaatselijke groepering aan het proces deel blijven nemen.

Achtergrond
In 2008 is door ambtenaren van de Provincie Noord-Brabant gevraagd aan de BMF om medewerkers en mensen uit de achterban te benaderen die een opbouwende inbreng zouden kunnen hebben bij de op te stellen beheerplannen voor de Natura-2000 gebieden. In verband met de zogenaamde procesomkering (eerst het plan, pas daarna de definitieve begrenzing) heeft de BMF in korte tijd vele personen benaderd die adequaat op het proces en de inhoud van dergelijke plannen konden inspelen. Mede gelet op de vele uren die met het proces gemoeid zijn heeft de BMF om extra middelen gevraagd in verband met onder meer reiskosten, presentiegelden, snipperuren op het werk, ondersteuning in verband met overleg met de achterban, enzovoorts. Zo’n vergoeding werd door de BMF aan de vertegenwoordigers uit de achterban in het vooruitzicht gesteld. Ambtelijk werd van de zijde van de provincie toegezegd dat dit geregeld zou worden.

De gedachte van de BMF was dat er voor een (cluster van) N2000-gebieden een overleg over de plannen gestart zou worden samen met de achterban en terreinbeheerders waar de inbreng in de plannen besproken zou worden en een aantal bijeenkomsten over algemenere thema’s zoals kritische depositie, vergunningen, hydrologie. Deze aanpak zou het draagvlak voor de plannen vergroten. Ook de terreinbeherende organisaties kregen te maken met een extra inzet van personen. Aanvankelijk kregen ze te horen dat dit tot hun regulier werk behoorde en dat er dus geen middelen voor ze beschikbaar zou komen.

Besluit GS
Medio november 2008, terwijl het proces in volle gang was, kreeg de BMF van uw college te horen dat er geen vergoeding voor de extra inzet zal komen. Wel zijn er middelen voor Natuurmonumenten en Het Brabants Landschap, maar niet voor Staatsbosbeheer.

Vanwege het ontbreken van middelen is het voor de BMF onmogelijk de achterbanbijeenkomsten voor alle beheerplannen te organiseren en zo ook de inbreng te coördineren.

Vanwege specifieke situaties gerelateerd aan aspecten als pilot beheerplan, ammoniak, water, eigendomssituaties en recreatieve aspecten heeft de BMF na een zorgvuldige afweging prioriteiten gesteld bij welke plannen ze betrokken wenst te blijven. Dit zijn de beheerplannen N-2000 voor de Brabantse Wal , de Peel, Kempenland-West en Regte Heide en Riels Laag.

Complicatie
In de vergadering van Provinciale Staten van 7 november 2008 is een motie aangenomen waarin staat dat wanneer de BMF aan een proces heeft deelgenomen, ze geen bezwaar of beroep meer kan instellen tegen de desbetreffende plannen.

De inbreng van de betrokkenen uit de achterban zal dan ook niet altijd gezien kunnen worden als de inbreng van de BMF.

De BMF stelt u dan ook formeel op de hoogte dat zij niet verantwoordelijk is voor de plannen met uitzondering van de genoemde plannen. De vertegenwoordigers vanuit de BMF kunnen op persoonlijke titel of namens een plaatselijke groepering bij de planvorming betrokken blijven. Dit zal binnen de betreffende commissies besproken moeten worden evenals zaken als reiskosten en vacatiegelden.

Wanneer de plannen ter inzage komen zal de BMF de betreffende plannen, net als altijd, op hun merites beoordelen.

Met vriendelijke groet,

Jan van Rijen,
directeur Brabantse Milieufederatie

De brief zegt genoeg, en ik vind het een moedig besluit,. Logisch ook wel, nadat de provinciale politiek (lees de coalitie-partijen) de BMF de duimschroeven aandraaide (lees hier ‘Critici de mond snoeren‘ en  hier ‘Motielawine in PS‘).

Het was slikken of stikken, zo moet het gevoeld hebben bij de milieu-organisatie. Nu nog afwachten hoe onderkoeld de reactie van GS dit keer weer zal zijn. Onno Hoes zal zijn schouders wel ophalen denk ik.

Lees ook het artikel van Ron Lodewijks op brabantsdagblad.nl: ‘Conflict rond BMF escaleert‘.

This Post Has One Comment

  1. Zolang Dhr.Daandels (CDA) Burgermeester van Deurne, nog in deurne is wil de BMF ook geen zaken meer doen met de Gemeente Deurne.

    brabantsemilieufederatie.nl

    Milieu we praten er al jaren over, maar we doen er niets mee. De jeugd heeft de toekomst, maar wat voor een CDA-PVDA-VVD moeten eens actie ondernemen. En anders moeten ze maar eens een voorbeeld nemen aan de SP…

Geef een reactie