Het valt niet mee om een hele dag de vergadering van Provinciale Staten uit te zitten als je er al moe aan begint. Tel daar bij op dat het vragenuurtje helemaal aan het eind staat geprogrammeerd, dan weet je het wel. Gelukkig krijg ik altijd een stoot adrenaline als ik ‘op’ moet, zo ook nu. En dat was nodig ook. Maar liefst twee gedeputeerden waren opgetrommeld om mijn vragen over De Heus te beantwoorden.

Ik moet zeggen dat ik mezelf wel eens scherper heb meegemaakt, maar wat wil je. Ik zal mijn inleiding tot de vragen eerst maar publiceren:

Geachte voorzitter,

Gisteren, 30 januari, werd in Ravenstein door Wageningen Universiteit een rapport gepresenteerd naar aanleiding van de Milieuvergunning voor mengvoederfabrikant de Heus te Ravenstein.

Volgens berekeningen van Wageningen Universiteit zal met de nieuwe ontwerpbeschikking, gebaseerd op de oude normen, tóch een overschrijding van de geurnorm plaatsvinden. Echter, naar verwachting treedt op 1 maart de Nieuwe Bijzondere Regeling Mengvoederindustrie (BRM) in werking met daarin opgenomen een veranderde normstelling voor geurbelasting. Met de nieuwe normering wordt uitgegaan van een maximaal toelaatbare geurbelasting van 1,4 OUe/m³ en zal met de ontwerpbeschikking zeker een overschrijding van de nieuwe geurnorm plaatsvinden.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college van GS:

1. Was uw college bij het opstellen van de ontwerpbeschikking (d.d. 14 januari 2008) op de hoogte van de Nieuwe Bijzondere Regeling Mengvoederindustrie (BRM) die rond 1 maart 2008 in werking treedt?

2. Zo ja, wat is uw afweging geweest om met deze wetenschap, toch een ontwerpbeschikking voor firma De Heus te presenteren op basis van de oude berekekeningsmethode (Model Geurnorm 3.0)? Zo nee, hoe kan het dat u hiervan niet op de hoogte was?

3. Onderschrijft u de mening van de SP-fractie dat met deze handelswijze de nieuwe regelgeving wordt omzeild en via een omweg alsnog een overschrijding van de geurbelasting wordt toegestaan?

4. Firma De Heus heeft inmiddels een reputatie opgebouwd van het niet naleven van vergunningen. De Provincie was niet actief voor wat betreft handhaving en controle. Heeft uw college al een plan van aanpak om in geval van de nieuwe vergunning controlerend en handhavend op te treden?

Gedeputeerde Steffens beweerde dat er wel degelijk voldoende gecontroleerd was, wel 13 keer in 2007. De suggestie dat de provincie Noord-Brabant niet of nauwelijks controlerend en handhavend optreedt wierp ze verre van zich. Gedeputeerde Hoes was zo goed te erkennen dat de fabriek van De Heus daar niet op de goede plek stond. Dat vond hij als gedeputeerde van milieu nog steeds.

Frappant was wel dat Onno Hoes zei niet op de hoogte te zijn van datum van inwerkingtreding noch van de inhoud van de nieuwe regels. Erop vooruitlopen kon dus niet. Zijn enige verspreking waar ik in het debat iets mee kon was dat de provincie “bij de interpretatie van de uitspraak van de Raad van State en van de huidige regelgeving weinig ruimte hadden om ander beleid te voeren”.

Mijn stelling is dat als er blijkbaar toch ruimte is, dat je dan twee kanten op kunt: die van het bedrijf en die van de omwonenden. Kies dan een marge die meer recht doet aan de klachten van de inwoners van Ravenstein.

Afgesproken is dat dit onderwerp in de commissie Ruimte  & Milieu geagendeerd wordt, zodat er dieper op ingegaan kan worden.

Geef een reactie