En hier zijn de antwoorden (+ nieuws)


Eén mailtje was genoeg en heel snel kreeg ik alsnog de antwoorden van Gedeputeerde Staten op mijn vragen over het uitstel van het besluit over het gezondheidsonderzoek & intensieve veehouderij. En ook nog nieuws.

Dit bericht was nog maar net geplaatst of Omroep Brabant meldde het volgende:

Beslissing over onderzoek veehouderij volgende week

De provincie Noord-Brabant krijgt mogelijk volgende week al te horen of er een grootschalig onderzoek komt naar de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid. Het antwoord komt van de ministers van Landbouw en VWS.

Het provinciebestuur drong er onlangs nog bij Landbouw-minister Gerda Verburg op aan meer haast te maken met haar besluit over een onderzoek. Gedeputeerde Staten antwoorden dit op vragen van het SP-Statenlid Ron van Zeeland. Verburg had het provinciebestuur eerder laten weten dat zo’n onderzoek niet alleen de verantwoordelijkheid van het rijk is. Ze verwacht ook medewerking van de provincie.

De bewindsvrouw meldde toen ook dat ze mogelijk pas in mei bekend maakt of er een wetenschappelijk onderzoek nodig is. Ze vindt het desondanks niet zinvol om nu al in actie te komen tegen de plannen voor concentraties van varkenshouderijen. Verburg was eerst van plan pas volgende maand bekend te maken of er een wetenschappelijk onderzoek nodig is.

En dit zijn de antwoorden van GS:

Inleiding:
Minister Gerda Verburg heeft in het Brabants Dagblad Van 19 maart uitspraken over het “gezondheidsonderzoek & intensieve veehouderij” gedaan.  De fractie van de SP heeft in verband met deze uitspraken in relatie tot de hieronder opgenomen toezegging de volgende vragen aan het college.

Toezegging aan PS:
In de PS-vergadering van 13 februari heeft Gedeputeerde Rüpp toegezegd – om indien nodig – met de overige reconstructieprovincies opdracht te geven tot het onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid van de intensieve veehouderij.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

 1. Hebt u kennis genomen van de uitlatingen van Minister Verburg over het ‘gezondheidsonderzoek intensieve veehouderij’?
  1. Ja.
 2. Deelt u onze zorg dat de streefdatum om tot een beslissing te komen (‘begin april’) het gezondheidsonderzoek al dan niet te starten, niet gehaald zal worden?
  1. Ja, in een recente brief van de minister aan de tweede kamer (30 maart 2009; nr. BBR. 2009/150) noemt de minister als termijn april/mei. Wij hebben de minister hierop aangesproken met het dringende verzoek zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen
 3. Zo nee, waarom niet?.
  1. niet van toepassing.

Begin april kan ook door LNV besloten worden (voorlopig) geen onderzoek te starten.

 1. Is uw College al in gesprek met de overige reconstructie­pro­vin­cies over een gezamenlijke opdracht tot een gezondheids­onder­zoek?
  1. Nee.
 2. Zo ja, hoe vorderen die gesprekken? Bent u in staat om op korte termijn kordaat te reageren op een negatief besluit van de minister van LNV door (al dan niet met de overige reconstructieprovincies) zelf het initiatief tot een onderzoek te nemen?
  1. niet van toepassing.
 3. Zo nee, waarom niet? Deelt u onze mening dat verder tijdverlies met het oog op de maatschappelijke onrust, zeer onwenselijk is?
  1. Wij gaan er van uit dat de landelijke overheid op basis van de adviezen van de kennisinstituten en de GGD-en duidelijkheid zal geven ten aanzien van de te volgen aan­pak.
 4. Bent u het eens met de opmerking van de minister dat het instel­len van een onderzoek een rem is op de ontwikkeling van Land­bouw Ontwikkelingsgebieden? Klopt dit feitelijk?
  1. Deze vraag sluit niet aan bij wat de minster feitelijk in het inter­view heeft ge­zegd. De minister geeft in het inter­view aan dat wat haar betreft het niet nodig is om een rem op de ontwik­keling van de landbouw­ont­wik­ke­lings­gebie­den te zetten. De minister geeft ook aan dat zij, als er aanlei­ding toe mocht zijn, haar beslissing zal her­over­wegen.

 

Ook Omroep Brabant heeft er nu een bericht over geplaatst, klik hier om het te lezen.

En zoals uit de antwoorden is op te maken is het altijd weer een kunst om vragen te ontwijken wanneer dat zo uitkomt. En dus moet ik de volgende keer nog beter mijn best doen om de vragen scherper te stellen.

Geef een reactie