Duurzame crisisbeheersing


Langzaam worden de plannen van het kabinet om de crisis te beteugelen concreter. Zo wordt er € 110.000.000,- gestoken in verduurzaming van de landbouw. Waar hebben we dat meer gehoord?

Duurzame landbouw?

Juist ja, luchtwassers zitten in elk geval in het pakket. En en passant worden investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgeschort tot 2011 en kopt LTO-voorman Albert-Jan Maat de bal lekker in (ook niet voorspelbaar die club) door te pleiten voor minder EHS-hectares moeten komen. Uit het Agrarisch Dagblad:

Het kabinet trekt de komende twee jaar 110 miljoen euro uit voor stimulering van de land- en tuinbouw. Het geld is vooral bestemd voor duurzame innovaties.

De extra impuls maakt deel uit van het pakket aan herstelmaatregelen dat het kabinet gisteren presenteerde. In totaal beslaat het stimuleringspakket een bedrag van zo’n 6 miljard euro.

Omdat het kabinet daarnaast de overheidsuitgaven in 2009 en 2010 op peil houdt, loopt het tekort op tot 5,7 procent. Daarom wordt per 2011 jaarlijks een 0,5 procent van het bruto binnenlands product bezuinigd. Een harde afspraak, zei premier Balkenende.

De 110 miljoen euro voor de land- en tuinbouw is uitgesplitst in twee bedragen: voor verduurzaming van de sector komt in 2009 30 miljoen euro vrij, en een jaar later nog eens 20 miljoen euro.

De andere 60 miljoen euro is bestemd voor de fiscale aftrekregelingen MIA en Vamil, in twee jaarlijkse tranches van 30 miljoen euro.

Dit bedrag wordt niet aangewend voor de recente problemen rond de Vamil-regeling. “Dat staat er los van”, zei landbouwminister Gerda Verburg in een toelichting tijdens een bijeenkomst in Zeist. Bij bestedingen van de 50 miljoen euro verduurzamingsgeld moet worden gedacht aan verduurzaming van de veehouderij en aan steun voor luchtwassers, zei Verburg. Verder schort het kabinet de investeringen in EHS-natuur de komende twee jaar met elk 100 miljoen euro op; dat geld komt pas in 2011 beschikbaar.

De Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie (SDE) blijft in haar huidige vorm bestaan. Maar door een extra heffing op het elektriciteitstarief komt er meer geld beschikbaar, waardoor investeerders meer zekerheid krijgen.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat zei in een reactie dat LTO achter het nieuwe coalitieakkoord staat. “Maar de latere bezuinigingen mogen de investeringen niet weer teniet doen”, aldus Maat.

De LTO-voorzitter pleitte daarnaast voor minder EHS-hectares.

Even voor de blogvolgers en ook voor mezelf: MIA = Milieu Investerings Aftrek; Vamil = willekeurige afschrijving milieu-investering.Meer over deze regelingen is te lezen op de webstek van het ministerie van LNV, klik hier.

De EHS is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Meer hierover is te lezen op natuurbeheer.nu.

Over wat nu verduurzaming van de landbouw is, verschillen de meningen fundamenteel. Intensieve vehouderij in al haar facetten wordt volgens mij niet duurzaam als je de mest omzet in ‘groene energie’ of de vuile lucht uit de stallen met luchtwassers schoonmaakt. Zo wordt het vlees uit de bio-industrie nooit duurder als we de sector maar geld blijven toestoppen.

Jumbo: maak vlees duurder

Doe wat de Jumbo ons vraagt: maak het gangbare vlees duurder, dan blijft er geld over voor maatregelen om de diervriendelijkheid te vergroten en de landbouw duurzamer te maken.

Voor de EHS is nog niet alle hoop verloren (al loopt de aankoop van gronden nu ook al niet vlotjes), weer uit het Agrarisch Dagblad, nu de reactie van milieugedeputeerde Onno Hoes:

Provincies en natuurbeschermingsorganisaties zijn niet onverdeeld blij met de kabinetsplannen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Provincies moeten om de doelstelling te behalen mogelijk zelf voorfinancieren, denkt de gedeputeerde Onno Hoes van de provincie Noord-Brabant.

Volgens het stimuleringsplan wordt de komende twee jaar jaarlijks 100 miljoen euro minder aan investeringen vrijgemaakt voor grondaankopen in het kader van de EHS. In 2002 wordt de 200 miljoen euro weliswaar alsnog gestort, maar het stelt provincies ondertussen wel voor problemen.

“Helaas hebben we dit al eens eerder meegemaakt”, verzucht Hoes. “Blijkbaar heeft de EHS toch minder prioriteit voor de regering dan ze doen voorkomen.” Het staat volgens de gedeputeerde uit Noord-Brabant “haaks op onze extra inspanningen op dit beleidsterrein.”

Wat Hoes betreft gaan de provincies voorfinancieren, in de wetenschap dat het geld later alsnog komt. Dat betekent hoe dan ook veel extra werk. Hoes vertrouwt erop dat de Provinciale Staten in Brabant zullen instemmen. “We begrijpen best dat de regering tegenover iedere euro die het extra uitgeeft graag banengroei of baanbehoud ziet, maar de doelstellingen voor de EHS zijn al lastig genoeg te halen.” Net als andere provincies komt Brabant eigenlijk geld tekort voor aankopen.

Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie zijn zonder uitzondering teleurgesteld, al wachten ze af of de plannen standhouden. Volgens een woordvoerder van Natuur en Milieu bewijst het voornemen eens te meer dat natuurwaarde niet wordt gezien als een economisch goed.

De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden. Met de ‘robuuste verbindingen’ wordt circa 27.000 hectare nieuwe natuur aan de EHS toegevoegd.

Geef een reactie