Water – plannen nationaal getoetst

Water – plannen nationaal getoetst

Er is een 1e Nationaal Water-overleg geweest waar de provinciale plannen werden getoetst aan de nationale wetten en belangen. Niet alle provinciale plannen konden de toets der kritiek doorstaan, zo meldde het IPO (Inter Provinciaal Overleg) ons.

Maar geen woord nog over welke provincie wat fout heeft geregeld:

Waterplannen provincies in eerste Nationaal Wateroverleg

Woensdag is het 1e Nationaal Wateroverleg gehouden. Aan de orde: een analyse van een toetsing door VenW van provinciale ontwerpwaterplannen en het ontwerp Nationaal Waterplan.

Het Nationaal Wateroverleg met de staatssecretaris van VenW, IPO, VNG en Unie van Waterschappen is een samenvoeging van het voormalige Landelijk Bestuurlijk Overleg Water en het Landelijk Bestuurlijk Overleg Hoogwaterbescherming.

Volgens Verkeer en Waterstaat ontbreken in verschillende provinciale plannen, die nu in de inspraak voorliggen, afspraken die afgelopen najaar bestuurlijk zijn gemaakt om door provincies te worden opgepakt, alsmede de uitwerking van een aantal onderwerpen die in het NWP staan.

Overigens blijkt uit de analyse dat slechts in een relatief beperkt aantal gevallen sprake is van uitspraken die niet in overeenstemming zijn met rijksbeleid of rijksbelangen. Nagegaan zal worden op welke punten de provinciale plannen kunnen worden aangepast en/of het NWP aanpassing behoeft. Over de uitkomsten hiervan wordt gerapporteerd in het NWO van 13 mei.


Ik heb het IPO al gemaild met de vraag om wat specifieker in te gaan op de Brabantse situatie, of dat ik moet wachten op het rapport, als statenleden die al automatisch ontvangen.

Geef een reactie