De rechter heeft gesproken

En nu gaan we polderen om de wetgeving te omzeilen. Die conclusie kun je trekken uit het artikel van Ron Lodewijks van vandaag. Na de uitspraak van de Raad van State op 1 april (zie hier) volgde al snel overleg op het ministerie en in de Tweede Kamer. Nu is het provinciebestuur aan zet.

De uitspraak van de Raad van State was helder: Ook de reeds bestaande boerenbedrijven moeten een vergunning hebben op basis van de Natuurbeschermingswet (NbW). Dat kan dus vergaande consequenties hebben voor boeren in het gebied.

Maar, die wetgeving is er niet voor niets. Het enige wat je dan nog kunt doen is de verschillende belanghebbende partijen aan je te binden d.m.v. een akkoord zodat ze (lees: de milieubeweging) niet meer naar de rechter holt om bestaande vergunningen aan te vechten. Want die procedures zouden waarschijnlijk gewonnen worden na de recente uitspraak.

 

Onno Hoes wil knopen doorhakken in de Peel
Akkoord beheerplan van groot belang voor andere natuurgebieden.

door Ron Lodewijks DEN BOSCH – De Brabantse milieu­gedeputeerde Onno Hoes wil deze week knopen doorhakken in de al maanden slepende onderhandelin­gen over een beheerplan voor het Europees beschermde natuurge­bied De Peel (Groote-, Deurnese en Mariapeel).

Daarin moet worden aangegeven welke maatregelen nodig zijn om dit door stikstof uit vooral dierlij­ke mest overbelaste hoogveenge­bied in stand te houden, en tevens veehouderijen in de omgeving mo­gelijkheden voor ontwikkeling te geven.

Het beheerplan voor De Peel moet model staan voor de twintig overi­ge zogeheten Natura 2000 gebie­den in Brabant waar ook aan zo’n plan wordt gewerkt. Het moet te­vens een einde maken aan het juri­dische wapengekletter rond de Natuurbeschermingswet, dat met na­me boeren steeds verder in het nauw brengt. Uitbreidingen zijn geblokkeerd en bedrijfssluitingen hangen boven de markt.

Grootste struikelblok voor een re­gionaal akkoord is dat de stikstof­belasting van De Peel zeker acht keer groter is dan het kritische ni­veau voor hoogveen, terwijl de veestapel in dit gebied nog groeit. Hoes: „Het is bijna onmogelijk om dat uiteindelijke natuurdoel te ha­len. Wij mogen al blij zijn als we in 2027 de stikstofbelasting gehal­veerd hebben. Laten we ons dan ook daarop richten.”

De gedeputeerde hoopt met boe­ren, milieubeweging en bestuur­ders uit Brabant en Noord-Lim­burg overeenstemming te bereiken over een pakket maatregelen om de uitstoot van ammoniak in De Peel terug te dringen. Het gaat hier­bij vooral om eisen aan emissie-ar­me stallen en luchtwassers.

Hoes wil echter geen limiet stellen aan de hoeveelheid varkens, koeien en kippen in de Peelregio. Dat is moeilijk te verteren voor werkgroep Behoud de Peel die op­komt voor de natuur. „Het aantal dieren mag niet blijven toenemen om niet nóg verder van huis te ra­ken met natuurherstel”, zegt be­stuurslid en onderhandelaar Wim van Opbergen. ,,Individuele bedrij­ven mogen van ons best uitbrei­den, mits andere veehouderijen in deze regio dan maar inleveren.”

Als je de, zoals dit College van Gedeputeerde Staten, de belangen van de agrarische sector voorop stelt, is dit een logische stap. Je zou in de uitspraak ook een aanleiding kunnen zien om het beleid te heroverwegen. Minder varkens en kippen in Noord-Brabant, te beginnen rond kwetsbare natuur.

Maar zoals hierboven te lezen is, staat ook Onno Hoes voor het boerenbelang: er komt wat hem betreft geen limiet voor het aantal koeien, kippen en varkens in de Peelregio. Dus naast de dieren, moeten ook de jongens en meiden van de milieubeweging weer het hok in. Om zo gewoon door te kunnen gaan. Per saldo mogen er dan misschien niet méér dieren bijkomen in de Nederlandse bio-industrie, het waren er al te veel om een gezonde ladbouw in stand te houden.

Ik heb het wel over ecologisch gezond, niet economisch gezond. Benieuwd of de Brabantse Milieu Federatie zich weer laat verleiden tot de onderhandelingstafel waar van alles beloofd wordt om rechtszaken te voorkomen. Het zou ze sieren als ze zich hier eens wat principiëler opstelden, in plaats zich te binden aan afspraken met de provincie die ze nog jaren zal achtervolgen omdat ze achteraf toch niet zo gunstig uitpakten voor natuur en milieu.

This Post Has One Comment

  1. Ja de rechter heeft recht gesproken. Echter dat is niet te merken als je de artikels in het ED moet geloven. Juist nu gooit iedereen modder naar elkaar toe, terwijl de vergunningen echt illegaal zijn afgegeven. Lees de reactie van het ed op ed.nl/regio/deurne/ Jammer dat het bestuur van Deurne het zo ver heeft laten komen..

Geef een reactie