COC-EU-lijsttrekkersdebat

Beetje curieus, de homoseksuele lijsttrekker van het CDA deed niet mee, sterker, het CDA had aanvankelijk helemaal geen deelnemer aan het COC-lijstrekkersdebat voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Het COC trok conclusies.

Nou is het natuurlijk niet zo dat als je toevallig homoseksueel bent, je ook gelijk de excuus-miep moet zijn voor de partij. Maar áls er een lijsttrekkersdebat is, en áls je dan toevallig ook homo bent én lijsttrekker… Schot voor open doel lijkt me. Het CDA is waarschijnlijk wel de partij met de meeste openlijk homoseksuele parlementariërs en bewindslieden. 

Europese Verkiezingen – Het Roze Debat met de Lijsttrekkers
HOMOBELEID VERDEELT LIJSTTREKKERS EUROPESE VERKIEZINGEN

Het Nederlands homobeleid is gebaat bij Europees beleid als het gaat om de bestrijding van homovijandigheid en de bevordering van gelijkberechtiging van holebi’s en transgenders. Dat is de opvatting van van het CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD. Maar de SP, Partij voor de Dieren en vooral de PVV vrezen vooral dat de verworvenheden van het Nederlandse homobeleid gevaar lopen door ‘Europa’. Dat bleek tijdens het Roze Debat met de Lijsttrekkers dat het COC afgelopen zondag in Den Haag organiseerde.

Tijdens het door presentator Anouschka Laheij strak geleide debat kregen de lijsttrekkers van D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV en SP en kandidaat Europarlementsleden van VVD en CDA de gelegenheid om de ‘roze stem’ te winnen voor de komende Europese verkiezingen.

Twistpunt tijdens het druk bezochte debat was vooral het Europees asielbeleid. Vooral de SP en PVV vrezen dat daarmee de mogelijkheid voor homoseksuele om asiel in ons land te krijgen zal verminderen. D66, PvdA, GroenLinks en VVD maakten echter duidelijk dat de bestaande situatie in Nederland niet zal verslechteren na harmonisatie van het beleid op Europees niveau. De kansen voor homoseksuele asielzoekers in andere EU-landen zou daardoor echter wel sterk verbeteren en ook dat is in het belang van ons land.

Een belangrijke doorbraak was de mededeling van SP-lijsttrekker Dennis de Jong dat zijn partij in de Tweede Kamer voor de nieuwe EU-richtlijn zal stemmen die homodiscriminatie in de goederen- en dienstensector verbiedt.

Voor D66-lijsttrekker Sophie in ’t Veld is vooral de voorzitter van de Europese Commissie Barroso het mikpunt van kritiek. Die heeft zijn belofte om zich in te zetten voor het bevorderen van homorechten niet waar gemaakt en moet daarom vervangen worden. Ook PvdA-lijsttrekker Thijs Berman vindt dat Barrosso te ‘passief, passief, passief’ geweest is.

Berman pleitte daarnaast voor gericht beleid om de positie van transgenders te verbeteren. Ondermeer door Europees te regelen dat de geslachtsaanduiding in paspoorten en identiteitsbewijzen geschrapt wordt.

CDA’er Winand Quadflieg maakte duidelijk dat zijn partij zich wil gaan inzetten voor het wederzijds erkennen van het ‘homohuwelijk’ tussen die EU-landen die het huwelijk al opengesteld hebben voor paren van gelijk geslacht. D66, PvdA en GroenLinks willen dit initiatief verder uitbreiden met die EU-landen die vormen van geregistreerd partnerschap voor homorelaties hebben. Het COC juicht dit streven toe, omdat daarin een mogelijkheid ligt om de wettelijke erkenning van homorelaties verder binnen de Europese Unie uit te breiden.

Afrondend ondertekende alle partijen, behalve de PVV, een door ILGA-Europa, de Europese holebi/transgender-koepelorganisatie, opgestelde ‘pledge’ met verkiezingsbeloften. CU/SGP wilde niet aan het debat deelnemen.
COC Nederland zal op www.gayvote.nl verslag blijven doen over ontwikkelingen rondom de Europese verkiezingen.

VERKIEZINGSPLEDGE
Ter gelegenheid van de International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHO) verklaarden ondergetekenden kandidaat-Europarlementariërs zich in te gaan zetten voor:

1. Het aannemen van ambitieuze EU-regelgeving inzake gelijke behandeling
Wij beloven een EU anti-discriminatierichtlijn op meerdere gronden te blijven steunen en ons hier actief voor in te zetten om zodoende een eind te maken aan de bestaande hiërarchie tussen rechten.

2. Het verzekeren van het recht voor de vrijheid van verkeer voor HLBT personen binnen de EU
Wij beloven te verzekeren dat HLBT-mensen hun recht op de vrijheid van verkeer kunnen uitoefenen samen met hun families. Wij doen dit onder andere door het nauwkeurig monitoren van de implementatie van de richtlijn voor vrij verkeer van personen en door het steunen van maatregelen die wederzijdse erkenning van partnerschappen tussen landen bevordert.

3. Meer expliciete erkenning van de rechten van transgenders
Wij beloven op te roepen tot de expliciete erkenning van de rechten van transgenders binnen EU wetgeving, inclusief door transgenders adequaat op te nemen in toekomstige EU gendergelijkheid wetgeving en beleid. De implementatie van deze wetgeving moet vervolgens ook goed worden gemonitord in relatie tot transgenders.

4. Het bestrijden van homofobie en transfobie door strafrecht
Wij beloven op te roepen tot een kaderbesluit inzake homofoob en transfoob geweld, hatecrimes en hatespeech in navolging van de aanbevelingen in de juridische studie over homofobie van het EU-agentschap voor grondrechten.

5. Het promoten van een inclusieve definitie van familie
Wij beloven een inclusieve definitie van familie te promoten welke de diversiteit van familierelaties erkent. Wij beloven ook er voor te zorgen dat de behoeften van HLBT-families in toenemende mate gereflecteerd zullen worden in EU-beleid en wetgeving (bijvoorbeeld de Ouderschapsverlof Richtlijn).

6. Optreden als waakhond van fundamentele rechten, inclusief HLBT rechten
Wij beloven dat we EU-lidstaten verantwoordelijk zullen houden voor hun verplichtingen inzake mensenrechten en om op te treden tegen mensenrechtenschendingen aangaande HLBT- personen in de EU (bijvoorbeeld inzake de vrijheid van vergadering, asiel, of mensen die het risico tot vervolging lopen).

7. Beschermen van HLBT rechten in héél Europa
Wij beloven om de mensenrechten van HLBT personen te promoten binnen het Europees nabuurschapbeleid, de EU Centraal-Azië indicatieve en uitbreidingsprogramma’s door middel van politieke dialoog en het aanbevelen tot het aannemen van inclusieve anti-discriminatie wetgeving.

8. Beschermen van HLBT rechten in de wereld
Wij beloven om Parlementaire verklaringen en acties te steunen welke mensenrechtenschendingen tegen HLBT mensen buiten de EU veroordelen en wij roepen op tot het beëindigen van de criminalisering van homoseksualiteit.

9. Oproep tot een expliciet commitment van de nieuwe Europese Commissie aan fundamentele rechten
Wij beloven dat we fundamentele rechten en gelijkheid vooropstellen bij de benoeming van de nieuwe Europese Commissie en wij roepen op tot een expliciete verklaring van commitment daaraan door alle leden van de Europese Commissie.

10. Blijvende toewijding aan de EU-agenda inzake non-discriminatie en gelijkheid
Wij beloven programma’s te zullen steunen die Europese financiering van effectieve en noodzakelijke acties om discriminatie tegen te gaan en gelijkheid promoten op gronden van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie.

Winand Qauedvlieg – CDA
Sophie in ’t Veld – D66
Judith Sargentini – GroenLinks
Thijs Berman – PvdA
Natasja Oerlemans – PvdD
Dennis de Jong – SP
Jeanine Hennis-Plasschaert – VVD

De kunst is nu voor de homobeweging om de partijen aan hun belofte te houden.

Geef een reactie