Christenfundamentalisme

Christenfundamentalisme
Demonstratie 'hostierel' in en voor de Sint Jan in 's-Hertogenbosch. 28 februari 2010.

In Tilburg worden jongeren door een van oorsprong Amerikaanse orthodox-christelijke organisatie op seksuele voorlichting getrakteerd zo ontdekte de SP aldaar.

Op kosten van de gemeente/gemeenschap nog wel. Maar goed dat de Tilburgse SP-ers zo alert gereageerd hebben en op onderzoek uitgingen:

Tilburgse jongeren blootgesteld aan Amerikaans christenfundamentalisme

De SP-fractie in de Tilburgse gemeenteraad heeft het college gevraagd om onmiddellijk te stoppen met de cursussen seksuele voorlichting aan jongeren door de organisatie Gezonde Liefde/Free Teens. Jongeren die begeleiding krijgen van het gemeentelijk jongerenloket Blink en reïntegratiebedrijf Alexander Calder worden verwezen naar Gezonde Liefde, een particuliere organisatie die uitleg verschaft aan tieners over seks, relaties en gezondheid. Volgens de SP betreft het hier een van oorsprong Amerikaanse organisatie met ouderwetse, streng-christelijke normen en waarden die niet meer passen in de Nederlandse samenleving.

Fractievoorzitter Veerle Slegers van de SP: “Ze spreken in hun voorlichting over het huwelijk tussen man en vrouw als enig acceptabele relatievorm. Dat is je reinste discriminatie en niet de boodschap die de gemeente Tilburg als koploper in Nederland op het gebied van homo-emancipatie zou moeten uitdragen aan Tilburgse jongeren.” Terecht hebben Nederlanders kritiek als orthodoxe moslims verschil maken tussen mannen en vrouwen of tussen homo’s en hetero’s, aldus Slegers: “Maar laten we net zo kritisch staan tegenover andere organisaties die dezelfde ongelijkwaardigheid promoten. Ook als het christelijke westerlingen betreft.” Gezonde Liefde ontvangt voor het voorlichtingswerk gemeentelijke subsidie. Verder is er geld uit het Verrijk-je-Wijkbudget aan Gezonde Liefde verstrekt voor voorlichtingsavonden in Tilburg West. De SP wil dat deze subsidies onmiddellijk worden stopgezet en dat de seksuele voorlichting wordt overgenomen door professionele organisaties als de GGD of het onderwijs.

Gezonde Liefde promoot onthouding van seks voor het huwelijk als hoogste doel en als enig middel om de jeugd gezond te houden.” Zo’n boodschap werkt volgens Slegers averechts: “Onderzoek aan de universiteit van Harvard heeft bijvoorbeeld bewezen dat tieners die beloven zich te onthouden van seks vóór het huwelijk net zo vaak aan seks doen als leeftijdgenoten. Bovendien zijn ze ook nog eens minder geneigd om voorbehoedsmiddelen te gebruiken (zie het Brabants Dagblad van 9 januari jongstleden). In deze tijd van Aids en soa’s wil ik mijn kinderen in elk geval die boodschap niet meegeven”. De SP heeft het college gevraagd hoe het kan dat een dergelijke organisatie toegang tot Tilburgse jongeren én geld heeft gekregen.

 

Tot zover het persbericht. Heronder de vragen met inleiding. Veerle Slegers heeft er werk van gemaakt.

Tilburgse jongeren blootgesteld aan Amerikaans christenfundamentalisme

Enkele maanden geleden ontvingen alle leden van de gemeenteraad een vriendelijke uitnodiging van de Stichting Gezonde Liefde om eens een bezoekje te komen brengen aan één van hun avonden. De SP deed dat en kreeg na afloop allerhande leesmateriaal mee. Het bestuderen daarvan bevestigde het vermoeden van de SP-fractie dat de Stichting Gezonde Liefde nou niet helemaal de juiste organisatie is om Tilburgse jongeren op een genuanceerde en verantwoorde manier te onderrichten over sex, liefde en relaties.

Gezonde Liefde is namelijk hetzelfde als Free Teens, een Amerikaanse organisatie die zich richt op het “promoten en publiceren van de voordelen die wachten met seks met zich meebrengt.”, aldus de website. Dat betekent dat deze organisatie geheelonthouding predikt.

Enkele quotes van hun website:

Tieners moet duidelijk en eerlijk uitgelegd worden hoe hun gezondheid, hun toekomstplannen en hun leven werkelijk gevaar lopen als zij zich inlaten met vrije seks en ander risicovol gedrag.”

wachten met seks is echt de beste keuze;

“gelegenheid vermijden: hen aanmoedigen om situaties te vermijden die zouden kunnen uitlopen op een seksuele relatie;”

“zelfvertrouwen opbouwen, zodat zij hun beslissing om seks uit te stellen ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren;

“de voordelen van het huwelijk;

Voor de SP-fractie begon dit te verdacht veel ruiken naar het ouderwetse christelijke moralisme dat Nederlandse tieners tot ver in de jaren zestig in een wurggreep hield en waarvan die jaren zestig en zeventig onze samenleving goeddeels hebben bevrijd. Naspeuringen op de website van de Amerikaanse moederorganisatie leren dat het hier gaat om het propageren van “healthy man-woman-relationships” en van “families who already have good moral values.” Die morele waarden blijken inderdaad te zijn geënt op het orthodox-christelijk gedachtengoed dat geheelonthouding, heteroseksuele relaties en huwelijken predikt en dat met name in de Verenigde Staten een grote schare volgelingen kent. Dit gedachtengoed wordt actief gepromoot over de hele wereld (zo blijkt) en bijzonder kundig verpakt in een neutrale, voor iedereen acceptabele boodschap van gezond verstand, redelijkheid (“Het ondersteunen en het tot stand brengen van een positieve jongeren cultuur in Nederland), als gezonde tegenhanger van het eenzijdige beeld van seks en relaties dat jongeren in de media krijgen voorgeschoteld. Als instrument wordt jongerencultuur gebruikt, en dan vooral muziek.

De brochure Gezonde Liefde bevestigt het beeld. Een quote: “Seks voelt goed. (…) Het maakt onze huwelijksrelatie heel speciaal. Het zorgt ervoor dat ons gezin zich uitbreidt, het zorgt ervoor dat de mensheid blijft voortbestaan.” In eerste instantie lijkt dit een neutrale, verstandige boodschap. Maar de boodschap is in werkelijkheid: “Alleen seks binnen een heterohuwelijk is Gezonde Liefde”. Dat is in de Nederlandse samenleving een achterhaalde en zelfs discriminerende opvatting.

Organisaties als Gezonde Liefde en Free Teens staan voor een erg eenzijdige opvatting van liefde, relaties en seks, en dragen die opvatting actief uit. Zelfs in de VS worden soortgelijke organisaties gezien als vertegenwoordigers van ultrarechtse ideologieën. Sommige van deze organisaties gebruiken hun seksuele-onthouding-voor-het huwelijk-boodschap om fundamentalistisch-christelijke ideeën te propageren. Sinds het bewind van president Bush is de overheidssubsidie aan soortgelijke clubs met 300% toegenomen. Mensenrechtenorganisaties in de VS hebben recent rechtszaken aangespannen tegen organisaties die voorstander zijn van seksuele onthouding voor het huwelijk wegens het gebruik maken van overheidsgelden om religie te propageren. Dit staat namelijk op gespannen voet met het ook in Nederland geldende principe van scheiding van kerk en staat. In het Brabants Dagblad van vrijdag 9 januari stond de kop: “Maagdbelofte spoort aan tot risicogedrag”. Het artikel zegt dat de in de VS gepropageerde belofte van tieners om af te zien van seks vóór het huwelijk, averechts werkt, en dat tieners die de belofte hebben gedaan even vaak seks hebben als tieners die die belofte niet deden. De “belovers” zijn ook nog eens minder geneigd om voorbehoedsmiddelen te gebruiken, constateerde kinderarts Rosenbaum van de universiteit van Harvard.

Clubs zoals Gezonde Liefde zijn daarmee voor de SP een wolf in schaapskleren.

Nog problematischer wordt het nu blijkt dat de Stichting Gezonde Liefde er trots op is dat jongerenloket Blink van Alexander Calder regelmatig gebruik maakt van de voorlichtingsmethodes van Gezonde Liefde. Tilburgse jongeren die naar Blink worden verwezen, komen zo’n vier dagen per kwartaal in aanraking met de voorlichting van Gezonde Liefde. De Stichting heeft gemeentelijke subsidie ontvangen en Verrijk-je-Wijkgelden volgens de website: “Free Teens ontving van de gemeente Tilburg een eenmalige subsidie. Free Teens ontving van de gemeente Tilburg in het kader van ‘Verrijk je Wijk’ subsidie en hield in Tilburg-West thema-avonden over ‘RQ-Relatie Intelligentie’. Onze hartelijke dank daarvoor.

Bij de bezorgde SP-fractie roept deze praktijk de volgende vragen aan het college op:

 1. Is het college bekend met de Gezonde-Liefde-voorlichtingssessies via Blink/Alexander Calder?
 2. Weet het college of de mensen van Blink en Alexander Calder zich ervan bewust zijn wat voor soort organisaties Gezonde Liefde en Free Teens zijn?
 3. Is het college het eens met de SP-fractie dat het bij Gezonde Liefde/Free Teens lijkt te gaan om christelijke zendelingendrang die kortzichtige, ouderwetse normen en waarden promoot die jongeren er juist toe kunnen brengen om met zichzelf en de wereld overhoop te liggen, met alle gevolgen van dien? Het betreft hier ideeën als onthouding van seks voor het huwelijk en heteroseksualiteit en het huwelijk tussen man en vrouw als enig acceptabele vorm van seksuele relaties.
 4. Vindt het college met de SP-fractie dat dit niet de boodschap is die de gemeente Tilburg actief moet uitdragen aan haar jonge inwoners?
 5. Hoe verhoudt de boodschap van deze stichting en de gemeentelijke gelden die de stichting ontvangt zich met de overeenkomst over homo-emancipatie die het college in april vorig jaar tekende met minister Plasterk (waarbij Tilburg als koploper homo-emancipatie werd aangemerkt)?
 6. Is het college bereid om de activiteiten van Stichting Gezonde Liefde langs de lat te leggen van de normen en waarden die de gemeente zelf voorstaat en uitdraagt (bijvoorbeeld het niet discrimineren naar seksuele geaardheid)?
 7. Is het college bereid om op basis van de uitkomst van dat onderzoek de eenmalige subsidie van de gemeente aan Stichting Gezonde Liefde terug te vorderen of (als dat niet meer mogelijk is) deze organisatie geen subsidie meer te verstrekken en er op toe te zien dat er ook geen Verrijk-je-Wijkgelden meer worden uitgekeerd aan deze club?
 8. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat een gemeentelijke instantie als Blink en een gerenommeerd reïntegratiebedrijf als Alexander Calder argeloos in zee gaan met een club als Gezonde Liefde en Tilburgse jongeren aan dit discriminerende, kortzichtige ouderwetse, contraproductieve Amerikaans-christelijke fundamentalisme blootstellen?
 9. Is het college het eens met de SP-fractie dat seksuele voorlichting aan Tilburgse jongeren wenselijk en noodzakelijk is maar dat die veel beter kan worden verzorgd door professionele instanties zoals de GGD of andere relevante organisaties, zoals het onderwijs?

This Post Has 2 Comments

 1. Hoi Ron, we hebben ontdekt dat de directeur van de Amerikaanse zusterorganisatie van Gezonde Liefde (Free Teens) een leider is van de Unification Church. En dat is hetzelfde als de Moon-sekte! Die banden had en heeft met allerlei extreem-rechtse organisaties als die Republikaner, Jean-Marie le Pen, Pat Buchanan, etc. De leider van de Moon-sekte is een grootheidswaanzinnige die erg akelige dingen heeft gezegd, ondermeer over homo’s. Een organisatie links naar deze club krijgt dus van de gemeente Tilburg subsidie. Er hebben veel mensen zitten slapen in Tilburg.

 2. Go Veerle! Geweldige vragen en geweldig om dit aan te pakken.

Geef een reactie