Archeologie – motie net niet aangenomen

Archeologie – motie net niet aangenomen
Ravelijn. 's-Hertogenbosch

Hoe een nét niet aangenome motie toch voor een positieve impuls kan zorgen. Zojuist kwam de openbare besluitenlijst vrij van Gedeputeerde Staten, waarin een besluit staat om meer aandacht te schenken aan het archeologisch erfgoed:

De provincie Noord-Brabant wil zich bij de zorg voor archeologie meer aandacht hebben voor het goede beheer van archeologische bodemvondsten. De provincie wil gemeenten meer stimuleren bij hun rol voor archeologische monumentenzorg. Dat blijkt uit de startnotitie Archeologische Monumenten Zorg in Noord-Brabant 2008-2011 die GS voorleggen aan de statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur.

Met name sommige gemeenten hebben hun regelgeving niet op orde of hebben geen oog voor het archeologisch erfgoed, vandaar dat ik op 14 december 2007 per motie het college van Gedeputeerde Staten het volgende heb verzocht:

De regierol op zich te nemen ten einde archeologische aardkundige waardevolle gebieden die buiten de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart en Aardkundig waardevolle gebiedenkaart vallen, te inventariseren en richting gemeenten met aanbevelingen/voorstellen te komen om deze gebieden via plaatselijke verordeningen te beschermen.

Er waren net iets meer leden van de oppositie naar huis dan van de coalitie, anders had-ie het nog gehaald. Gedeputeerde Hoes zegde tijdens het debat al toe er iets mee te doen en dat is nu gestand gedaan. Mooi!

Geef een reactie