Antwoorden De Heus

Vandaag zijn dan eindelijk de antwoorden op mijn eerdere vragen aan Gedeputeerde Staten over mengvoederfabrikant De Heus in Ravenstein gepubliceerd.

Antwoorden op vragen over De Heus

Eindelijk, want de brief met antwoorden die ik vandaag ontving, is getekend op 29 januari. Maar het gaat om de inhoud, en die volgt hieronder.

1.      Kloppen de uitlatingen van de heer Hoes in het Brabants Dagblad van 11 januari 2008 dat deze vergunning niets oplost? Waar is het gezonde verstand? Er is zo duidelijk sprake van schade voor mens,    milieu en toekomst; wat doe je dan om dat écht aan te pakken?

Ja, de uitlatingen van de heer Hoes dat deze vergunning niets oplost kloppen.  De vergunning lost niets op, in die zin, dat er geen geurreducerende maatregelen door De Heus Voeders BV hoeven te worden getroffen. De oorsprong hiervan ligt in de vernietiging van de oorspronkelijke vergunning door de Raad van State. In die vergunning was op basis van een geurrapport een geurcontour om het bedrijf gelegd, waarbuiten geen onacceptabele geurhinder aan de orde zou zijn. Naar de mening van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hadden wij ondeugdelijk gemotiveerd, waarom wij dit geurrapport hadden geaccepteerd en daarmee af waren geweken van de Bijzondere Regeling uit de Nederlandse emissie Richtlijnen Lucht. Met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State is besloten om het geurrapport geen deel meer uit te laten maken van de aanvraag, maar dit te vervangen door berekeningen op basis van de Bijzondere Regeling mengvoederbedrijven, een route die is ingegeven door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2.      Waarom stelt uw college het bedrijfsbelang centraal, in plaats van de belangen van mens en milieu op de eerste plaats te stellen?

Alleen in het belang van de bescherming van het milieu kan ingevolge artikel 8.10 van de Wet milieubeheer een vergunning worden geweigerd. De Wet milieubeheer stelt een kader, waarin enerzijds bedrijfsactiviteiten plaats kunnen vinden en anderzijds gevaar, schade en hinder aan omgeving (mens en milieu) zoveel als mogelijk worden voorkomen. Ons college is niet bevoegd tot het voorschrijven van extra maatregelen buiten het wettelijk kader.

3.      Kent uw college het “aanbod” van De Heus om vrijwillig een schoorsteen en luchtwassers te bouwen? Zo ja, wat zijn de achterliggende gedachten? En kunt u zich daarin vinden?

Het is juist dat zowel met vertegenwoordigers van De Heus Voeders BV en van de gemeente Oss is gesproken over het vrijwillig plaatsen van een schoorsteen. Over luchtwassers is niet gesproken. Om plaatsing van een schoorsteen te realiseren is een bouwvergunning noodzakelijk. Dat impliceert dat, indien het plaatsen van een schoorsteen (al dan niet vrijwillig) zou zijn opgenomen in de aanvraag er toepassing dient te worden gegeven aan artikel 20.8 van de Wet milieubeheer (procedurele coördinatie met de bouwvergunning). Nu De Heus Voeders BV haar milieuvergunning zo snel mogelijk in werking wil laten treden, met name vanwege de aangevraagde productieverhoging en handhavingacties, en daarvoor van zo min mogelijk belemmerende factoren afhankelijk wil zijn, heeft zij besloten om vrijwillige plaatsing van de schoorsteen niet op te nemen in de aanvraag. Dit ook omdat de gemeente Oss geen
toezeggingen deed omtrent afgifte van een bouwvergunning en dat bovendien een dergelijk besluit aan beroep onderhevig is. Dit laat overigens onverlet dat voor plaatsing van voornoemde schoorsteen al geruime tijd geleden een aanvraag om bouwvergunning bij de gemeente Oss is ingediend. Hierop is nog niet beschikt.

4.     Is u bekend welke eisen of voorwaarden De Heus stelt aan het vrijwillig bouwen van een schoorsteen? Verwacht De Heus tegenprestaties bij vrijwillige toepassing van milieumaatregelen?        Zo ja, welke tegenprestaties en van welke overheid? Naar verluidt zou één van de voorwaarden zijn dat de gemeente afziet van bezwaar en beroep: is dit geen chantage?

De achterliggende gedachten zijn hiervoor onder 3. reeds verwoord. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat vertegenwoordigers van De Heus Voeders BV hebben uitgesproken dat zij nog immer een verhoogde schoorsteen willen plaatsen. Daartoe ligt nog immer een verzoek om
bouwvergunning bij de gemeente Oss .

5.      Wie heeft opdracht gegeven voor de berekeningen op basis van de Bijzondere Regeling uit de Nederlandse emissie Richtlijnen (programma Geurnorm)? Indien het antwoord “De Heus” is, heeft uw college overwogen deze berekeningen onafhankelijk te laten toetsen? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Er is geen sprake van “opdracht geven” voor het maken van de nu bij aanvraag gevoegde berekeningen op basis van de Bijzondere Regeling. Op basis van de uitspraak van Raad van State dient toepassing te worden gegeven aan de Bijzondere Regeling Mengvoederbedrijven (A3). De Heus Voeders BV heeft de nu bij de aanvraag behorende berekeningen uitgevoerd. Het is ook gebruikelijk dat een aanvraagster dergelijke berekeningen aanlevert ten behoeve van haar aanvraag. Gelet op het feit dat wij zelf beschikken over het programma Geurnorm, hebben wij zelf gecontroleerd of de door De Heus Voeders BV ingediende berekeningen correct zijn en zorgvuldig zijn uitgevoerd.

6.      Kortom, hoe kan het bestaan dat u, zonder dat aan de terechte klachten van de inwoners van Ravenstein wordt tegemoetgekomen, medewerking verleent aan een ruimere vergunning voor De Heus  En dat terwijl er nog steeds sprake van ernstige stankoverlast is en daarmee een blokkade voor de toekomst van Ravenstein en De Heus vooralsnog geen stankbeperkende maatregelen heeft genomen?

Zoals onder 2 reeds is aangegeven is er geen sprake van medewerking aan een ruimere vergunning, maar van uitvoering van regelgeving, meer in het bijzonder milieuregelgeving.

7.      Tot slot. Door Oss wordt samen met anderen hard gewerkt aan een toekomstvisie, waarin voor De Heus géén plek is op de huidige locatie. De provincie kan daar een belangrijke rol in spelen. Wat zijn de bestuurlijke inspanningen van GS om mee te werken aan de realisatie van een goede toekomst voor Ravenstein?

Verplaatsing van De Heus Voeders BV is in bestuurlijk overleg met wethouders van gemeente Oss aan de orde geweest. In het verleden is hier reeds onderzoek naar gedaanin overleg met het college van burgemeester en wethouders van Oss. Het bestuur van de gemeente Oss is dit onderzoeksrapport aan het actualiseren en wij zijn in afwachting van de resultaten daarvan.

En nu?

ja, wat moet je met deze antwoorden en de antwoorden op de mondelinge vragen in Provinciale Staten van vorige maand? Om te beginnen erkent het college dat de nieuwe vergunning niets oplost. Wat meteen weer de vraag oproept waarom het allemaal toch zo is gegaan. Omstandig wordt uitgelegd dat een vergunning niet geweigerd kan worden. Verder veel gescherm met procedures waar de mensen in ravenstein uiteindelijk niet wijzer van worden. De Heus wil nog steeds een schoorsteen maar wacht op de gemeente Oss. Ook voor de verplaatsing van het bedrijf wordt naar Oss gewezen. GS wachten op de resultaten van een onderzoek van de gemeente Oss.

Dit gaat weer wat overleg- en speurwerk opleveren. Maar voor vandaag genoeg geblog. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.

This Post Has 3 Comments

  1. Lees net nog wat laatste nieuws op Omroep Brabant:

    De provincie heeft de ontwerpvergunning voor veevoederfabriek De Heus in Ravenstein in de ijskast gezet. Dat heeft een woordvoerder van de provincie tegenover Omroep Brabant bevestigd.

    Provinciebestuurder Onno Hoes gaat dit nieuws donderdag, tijdens een hoorziting over die ontwerpvergunning, aan de inwoners van Ravenstein toelichten. De provincie wil de nieuwe Europese richtlijnen voor uitstoot van diervoederbedrijven afwachten voordat de vergunning voor De Heus definitief wordt.

Geef een reactie