Antwoorden Deurne


De antwoorden van Gedeputeerde Staten op onze vragen over Deurne zijn binnen, met wellicht voor de bewoners één lichtpuntje.

Hieronder de vragen met de antwoorden:

1. Bent u op de hoogte van de klachten die binnen zijn gekomen bij de Provinciale Milieu Klachtenlijn en van het feit dat deze zonder controle op de opvolging ervan worden doorgestuurd naar (in dit geval) de gemeente Deurne?
Ja, de klachten zijn ons college bekend.

2. Wat vindt u ervan dat klachten zonder opvolging of controle op afhandeling worden doorgestuurd? Wat doet dit met het imago van de klachtenlijn en wat doet dit volgens uw college met de moraal van de klagende burger?
Op de provinciale website is aangegeven dat klachten welke zien op activiteiten waarvoor de gemeente bevoegd is door de gemeente moeten worden behandeld. Het Milieu-Informatie en Klachtenpunt functioneert ten aanzien van deze klachten uitdrukkelijk slechts als doorgeefluik.

3. Tot welke categorie industrie zou u Weijer Aanhangfabriek classificeren?
De fabricage van aanhangers en opleggers wordt door de VNG-Staat van Inrichtingen ingedeeld in categorie 4.

4. Acht u industriële activiteiten op deze schaal wenselijk in een gebied waar ook woningen staan, zelfs letterlijk grenzen aan het bedrijf?
De Staat van Inrichtingen geeft aan dat bij categorie-4 bedrijven sprake moet zijn van enige afscheiding tussen bedrijven en woningen, bijvoorbeeld door middel van een groenstrook.

5. Welke stappen zet of u heeft u gezet in het kader van de bodemsanering?
De bodemverontreiniging is op 17 augustus 2007 door Weijer Aanhangwagenfabriek bij de provincie aangemeld. Het bedrijf wenst subsidie voor de sanering te ontvangen op grond van de Bedrijvenregeling Bodemsanering. Een subsidie wordt slechts verleend als de sanering daadwerkelijk ter hand wordt genomen.

6. Hoe wilt u de proactieve dan wel reactieve rol inzake het bestemmingsplan waarmaken?
Het bestemmingsplan bevat, vanuit het provinciaal belang bezien, een onaanvaardbare elementen.

7. Bent u bereid om met ons een werkbezoek te brengen aan het gebied om met eigen ogen de situatie te aanschouwen en naar de verhalen van de bewoners te luisteren?
Nee, ons college is immers geen bevoegd gezag voor dit bedrijf, datzijn burgemeester en wethouders van Deurne.

8. Bent u bereid de regierol op te pakken om uit deze impasse te komen?
Onze regierol ziet slechts op samenwerking tussen handhavingspartners en op interbestuurlijk organisatorisch toezicht. De hier geschetste problematiek valt hier niet onder.

Kortom, GS heeft weinig zin hier de vingers aan te branden, laat staan er één uit te steken. Het lichtpuitje voor de bewoners zou zijn dat hier wordt toegegeven dat het bedrijf tot de categorie 4 behoort en dat er eisen worden gesteld aan de begrenzing. Ik denk dat daar uit te komen moet zijn.

This Post Has One Comment

  1. Raad van State laat op 08-09-2009 Opname niet toe. Vandaar er een oproep is gedaan bij de Landelijke Pers.

Geef een reactie