Antwoorden De Heus (op tijd)

Antwoorden De Heus (op tijd)

De antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op mijn tweede serie vragen zijn binnen. En nu wel binnen de reglementaire termijn. Alleen niet naar tevredenheid, maar dat had ik ook niet verwacht.

Hieronder de vragen met daarbij de antwoorden van GS.

Kunt u bevestigen dat de volledige productie van De Heus, locatie Kop van ’t Zand naar een nieuw te bouwen vestiging in ‘s-Hertogenbosch gaat en niet overgeheveld wordt naar de vestiging Ravenstein van het bedrijf?
Nee

Acht u het wenselijk dat productiecapaciteit van de Bossche vestiging van De Heus overgeheveld wordt naar de Ravensteinse vestiging, ongeacht of dit past binnen de vigerende milieubeschikking? Zo ja, waarom?
De vraag is niet aan ons gesteld en derhalve niet aan de orde. Binnen de bestemming en de milieuvergunning is er ruimte voor groei zoals dat voor veel bedrijven geldt. Op voorhand valt geen afweging te maken, omdat de argumentatie en belangen niet alle in beeld zijn. Daarop kunnen en mogen wij niet vooruitlopen.

Bent u met de SP-fractie van mening dat voorkomen moet worden dat na verplaatsing van De Heus binnen ‘s-Hertogenbosch, inwoners van Engelen en ‘s-Hertogenbosch geuroverlast ervaren zoals de inwoners van ’t Zand en de binnenstad voorheen hadden?
Wij verwijzen hierbij naar het antwoord op een vraag uwerzijds, betreffende het voorkomen van geuroverlast, zoals bij brief van 30 juli 2008 aan ons gesteld.

De overheid kan, wanneer een situatie zich voordoet, het initiatief nemen om een gewenste verandering tot stand te brengen of op zijn minst te stimuleren. Aangezien er geen NIMBY-gelden vrijgemaakt zijn voor De Heus Ravenstein en de gebiedsvisie voor Noordoost-Brabant nog op zich laat wachten, ligt er nu een kans om de verplaatsing van de Ravensteinse vestiging tot één nieuwvestiging. Zo is het velen malen duurder om twee keer een bedrijf te verplaatsen dan in één keer van twee bedrijfsvestigingen één grote vestiging te maken. Bent u met de SP-fractie van mening dat de Provincie ook zelf het initiatief kan nemen om bepaalde ontwikkelingen te stimuleren danwel af te remmen? Meer specifiek in dit geval: het bijeenbrengen van bedrijf en gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch, ook al komt de vraag slechts van één gemeente?
De Heus in Ravenstein voldoet niet aan de criteria voor een NIMBY-bedrijf. Ons college ziet momenteel dan ook geen aanleiding om het door u bedoelde initiatief te ontplooien.

Op welke termijn kunnen Provinciale Staten een integrale gebiedsvisie tegemoet zien voor de
regio Noordoost-Brabant?

De door u bedoelde integrale gebiedsvisie voor de regio Noordoost-Brabant is ons niet bekend. Wij gaan thans uit van de door uw Staten vastgestelde Interimstructuurvisie, waarvan de uitwerkingsplannen voor de regio Noordoost-Brabant (Waalboss en Maaskant) deel uitmaken.

Bent u het met mijn fractie eens dat in een dergelijke visie geen plaats is voor een overlastgevend bedrijf op een overstromings-gevoelige locatie zoals De Heus in de Ravensteinse uiterwaard?
Wij willen niet vooruitlopen op de discussie met uw Staten over de inhoud van de nog op te stellen nieuwe structuurvisie. De locatie van De Heus in Ravenstein wordt in de vigerende Provinciale plannen niet als overstromingsgevoelig aangemerkt.

Op recentelijk gestelde vragen in de commissie Ruimte & Milieu ging noch Hoes, noch Rüpp in op mijn vraag naar de criteria voor de NIMBY-nedrijven. Onbekende criteria dus, waar De Heus Ravenstein niet aan voldoet.

Verder vreemd te lezen dat de locatie niet als overstromingsgevoelig wordt aangemerkt door GS. Het bedrijf heeft al eens blank gestaan bij hoog water. Nog steeds een beetje slappe hap-antwoorden al met al. Blijven zeuren, en de uitspraak van de Raad van State afwachten.

Geef een reactie