2018Brabant


2018Brabant: vragen & antwoorden BrabantStad Culturele Hoofdstad.

Twee weken geleden stelde ik samen met (en op initiatief van) Marijn ten Harmsen van der Beek (VVD) en Ingrid van Breda (PvdA) vragen over BrabantStad Culturele Hoofdstad. Maakt een stedengroep wel kans om Culturele Hoofdstad van Europa te worden?

2018Brabant: antwoord Gedeputeerde Staten

Bij brief van 6 oktober 2009 heeft u namens de PvdA fractie en samen met de fracties van de SP en de VVD ingevolge artikel 3.2 van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten de volgende vraag gesteld.

“In de commissie ZWC is eerder aan de orde geweest dat kandidaatstelling voor Culturele Hoofdstad van Europa door BrabantStad niet mogelijk zou kunnen zijn vanwege eisen gesteld door “Europa”. Ons is toen verzekerd dat indien 1 stad, namens de andere collega-steden, en in ons geval ook de provincie, de kandidaatstelling zou verzorgen er geen problemen zouden zijn.

Heden lezen we echter in de Volkskrant, onder de titel: Hanzesteden geen kandidaat culturele hoofdstad, dat de Hanzesteden afzien van de procedure vanwege gestelde eisen.

Hierover hebben de fracties van SP, VVD en PvdA de volgende vragen:

1. Kunt U ons bevestigen (maar liever ontkennen) dat voor BrabantStad bovenstaande problematiek aan de orde is. Zo ja, graag toelichten, zo nee, graag aantoonbaar ontkennen.”

Wij hebben deze vraag als volgt beantwoord:

1. Kunt U ons bevestigen (maar liever ontkennen) dat voor BrabantStad bovenstaande problematiek aan de orde is. Zo ja, graag toelichten, zo nee, graag aantoonbaar ontkennen.”

Volgens de huidige procedureregels van de Europese Commissie moet de aanvraag door 1 stad formeel worden ingediend. De BrabantStadpartners zijn met deze eis bekend en er is geen belemmering om 1 stad aan te wijzen als formele indiener. De Europese Commissie stelt in de formele regels ook expliciet dat de regio rondom de stad actief meedoet aan het Culturele Hoofdstadprogramma. De Brabantse stad die de formele handtekening zet onder de aanvraag gaat dus met BrabantStad gezamenlijk een programma neerzetten. Nog nader is af te spreken welke stad precies het netwerk zal vertegenwoordigen.

De BrabantStadbestuurders zijn akkoord met deze handelswijze. Het programmabureau voor 2018Brabant houdt in de gaten hoe de regelgeving zich verder ontwikkelt aangezien er een beweging gaande is waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op regio’s als werkingsgebied van Europese Culturele Hoofdsteden. Goed voorbeeld hiervan is de aankomende Culturele Hoofdstad Ruhr2010 (de stad Essen was formele aanvrager namens 53 steden) en Marseille met de regio Aix-en-Provence.

De Hanzesteden hebben procedureregels als argument naar voren geschoven voor hun terugtreden. Bij verdere bestudering van de casus blijkt dat Bureau Hanzesteden juist ook concludeert dat de steden met de inzet van historische kwaliteiten niet voldoen aan de inhoudelijke eisen van Culturele Hoofdstad Europa. 2018Brabant heeft zeker de inhoudelijke potentie en ambitie een jaar lang te kunnen fungeren als Culturele Hoofdstad van Europa. Deze ambitie versterkt de ontwikkeling van de culturele infrastructuur en fungeert als ‘deeltjesversneller’ op andere terreinen zoals economie, onderwijs en ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Deze impuls draagt aanzienlijk bij aan de kracht en uitstraling van Brabant als een aantrekkelijke regio om te werken, wonen en recreëren op langere termijn.

Indien de titel niet wordt binnengehaald, dan heeft het proces van samenwerking op weg naar de titel zelf ook al een duurzaam effect. Een voorbeeld daarvan is het meerjarenprogramma van 2018Brabant waarin vanaf 2011 steeds een van de BrabantStadpartners een breed cultureel thema gedurende een jaar centraal stelt, op weg naar 2018. Deze gecoördineerde programmering kan ook doorgang vinden zonder de titel, en heeft als effect dat de BrabantStadpartners de invulling en uitstraling van deze themajaren met elkaar kunnen delen.

Het totale resultaat voor de regio en de opbrengst per stad wordt daarmee groter.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Geef een reactie