De antwoorden van Gedeputeerde Staten op mijn vragen over de voorgenomen bomenkap in de museumtuin van het Noordbrabants Museum zijn binnen. Niet leuk, maar ook zeker geen verrassing.

Van wanneer dateren de plannen om tot een zogenaamd museumcluster te komen en van wie kwam het initiatief hiertoe?
De plannen om te komen tot een museumcluster dateren van 2003. Het initiatief daartoe is genomen door de toenmalige directeur van het Noordbrabants Museum, dhr. J. van Laarhoven en de toenmalige wethouder van de gemeente
‘s-Hertogenbosch, dhr. R. van de Mortel.

Wat is de rol van de Provincie/GS m.b.t. het museumcluster? Wat is de (provinciale) argumentatie achter het idee om de twee musea te clusteren?
De Provincie is eigenaar van de gebouwen van het Noordbrabants Museum, de binnentuin en het Waterstraatcomplex. De Provincie steunt van meet af aan het plan om te komen tot een museumcluster, bestaande uit het Noordbrabants Museum (NbM) en het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch (SM’s) en heeft daartoe een intentieverklaring (2003) en een samenwerkingsovereenkomst (2005) gesloten met de stad ‘s-Hertogenbosch.

Is uw College op de hoogte van aangrenzende stedelijke plannen rond de Zuidwal?
Ja, het College is op de hoogte. Zowel via ambtelijk vooroverleg als in het traject op de wet Ruimtelijke Ordening is de Provincie betrokken.

Bent u het met ons eens dat indien een clustering onontkoombaar is, nieuwbouw buiten de museumtuin meer voor de hand ligt?
Door de architect Sjoerd Soeters is in 2004 een stedenbouwkundig onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor het museumcluster. De ruimtelijke conclusie van dit onderzoek was een uitbreiding van het NbM aan het Beurdseplein en een nieuwbouw voor het SM’s aan De Mortel. Essentieel was ook de rondgang rond de historische binnentuin.

Van wanneer dateert de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart met daarop o.a. historisch groen en waarop is deze gebaseerd? Is de kaart nog actueel?
De vigerende Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) is door GS vastgesteld op 26 september 2006. De CHW is gebaseerd op gegevens van het Rijk, op inventarisaties waaronder het Monumenten Inventarisatie Project en op zienswijzen van gemeenten, belangenorganisaties en burgers. Het historisch groen op de CHW is grotendeels gebaseerd op een inventarisatie die Ekologisch Adviesburo Maes verrichte in 1999. Op de vigerende CHW is een selectie historisch groen opgenomen van solitaire bomen uit het bestand van de Bomenstichting Nederland. In 2010 wordt een geactualiseerde CHW vastgesteld.

Wat is de rol van de Provincie als eigenaar van de grond en de bomen betreffende de nieuwbouw in de museumtuin?
De Provincie heeft samen met de Gemeente de opdracht voor de architectenwerkzaamheden verstrekt aan Henket & partners architecten. De Provincie heeft de opdracht voor het ontwerp- en advieswerk voor alle (semi) openbare ruimten opgedragen aan MTD Landschapsarchitecten. Dit bureau was in de tachtigerjaren ontwerper van de huidige binnentuin. De architect, de landschapsarchitecten, de museumdirecties en de projectmanagers (namens Gemeente en Provincie) hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om te komen tot optimale plannen voor gebouwen, binnentuin en de overige (semi) openbare ruimten.

Bent u bereid met de gemeente
‘s-Hertogenbosch alle opties v.w.b. uitbreiding van de musea te bespreken, waaronder de optie om het aangrenzende voormalige KPN-terrein bij de plannen te betrekken?

De keuze voor het bouwen van het SM’s, het uitbreiden van het NbM en het herbestemmen van het Waterstraatcomplex is uitermate zorgvuldig tot stand gekomen. We staan nog steeds achter afspraken die met de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn gemaakt.

In hoeverre kunt u de kap van enkele zeer oude en waardevolle bomen (waaronder één van de Cultuurhistorische Waardenkaart) rijmen met het Provinciaal beleid inzake Historisch Groen en het tegengaan van fijn stof in stedelijk gebied?
De Provincie betreurt dat voor de realisatie van het museumcluster de paardenkastanje zal moeten wijken. De Provincie geeft echter prioriteit aan een goed functionerend ontwerp voor de musea en accepteert dat daartoe de paardenkastanje gekapt moet worden. Samen met de Gemeente is aangeboden om in het naastgelegen (nieuwe) pleintje tussen Mortelkazerne en SM’s een nieuwe, volwassen boom te plaatsen. Indien gewenst kan daarbij – door omwonenden – gekozen worden voor een paardenkastanje of een meer tegen boomziekten resistente boom. Overigens betekent aanduiding op de CHW niet dat deze waarden rechtstreeks zijn beschermd.

Wat klopt er van de bewering dat GS niet over zal gaan tot het kappen van bomen in de museumtuin voordat de bouwvergunning definitief is?
De 3 kapvergunningen zijn op 11 november 2008 verleend. Binnen de wettelijke termijn zijn hiertegen 43 bezwaren gemaakt. Ook is er een voorlopige voorziening gevraagd bij de bestuursrechter. De Provincie zal niet overgaan tot het kappen van bomen voordat de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan in de voorlopige voorziening. Het kappen van de bomen vindt plaats op basis van de kapvergunning; niet op basis van de bouwvergunning. Overigens wordt ook deze stap in gezamenlijkheid met de gemeente ‘s-Hertogenbosch genomen.

Het is nu aan de Bossche gemeenteraad of het Bossch’ College van B&W om hier iets mee te doen. In de wandelgangen hoor ik dat het College van B&W ook niet op het museumcluster staat te springen, maar dat het moeilijk weerstand kon bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (eigenaar van museum en tuin + grote geldschieter).

Eén spreuk heb ik altijd goed onthouden uit mijn tijd als gemeenteraadslid (ik meen dat Paul Masseluink van Stadspartij Knillis hem dikwijls tevergeefs uitsprak): ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. En zo is het maar net.

Geef een reactie