BMF: kritiek op waterplan

De BMF heeft het voorontwerp Provinciaal Waterplan tegen het licht gehouden (net als ik voor de zoveelste keer). Maar nu in het kader van de inspraakronde en nu ook de verschillende plannen vand e Waterschappen. Voor mij geen verrassingen in hun reactie.

Waterplan aangescherpt

De Brabantse Milieufederatie heeft samen met Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Particulier Grondbezit gereageerd op 4 ontwerpplannen, die belangrijk zijn voor Brabant als het gaat om de waterhuishouding. In het Ontwerp Provinciaal Waterplan van de Provincie en in de Ontwerp Waterbeheerplannen van de 3 Brabantse Waterschappen staat wat de provincie en de waterschappen de komende jaren gaan doen op gebied van oppervlaktewater- en grondwaterbeheer. De natuurbeschermingsorganisaties maken hun bevindingen kenbaar en spreken de hoop en verwachting uit dat hun opmerkingen er toe bijdragen dat het toekomstig waterbeleid kan bogen op een groot draagvlak in de Brabantse samenleving.

De natuurbeschermingsorganisaties gaan in hun reacties uit van het herstel van watersystemen, omdat dat op een natuurlijke manier bijdraagt aan het oplossen van de problemen van verdroging en wateroverlast. Hierin is de afgelopen jaren al vooruitgang geboekt; de provincie en de waterschappen moeten daar vooral mee doorgaan! In de ontwerpplannen staan goede projecten voor beekherstel en waterberging, ze worden echter op langere termijn uitgevoerd. Gezien de klimaatsverandering, waarbij langere perioden van droogte en flinke periodes van neerslag worden voorspeld, moeten er meer en sneller projecten worden uitgevoerd om water vast te houden. Zoals bijvoorbeeld om de sponswerking van de hoge zandgronden te herstellen.

De natuurbeschermingsorganisaties zien, als het om de waterkwaliteit gaat, nog een aantal bedreigingen voor de volksgezondheid. De vervuiling met bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en hormoonbeïnvloedende stoffen wordt nog onvoldoende aangepakt. De waterschappen gaan wel voortvarend aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren, maar dit aspect komt onvoldoende aan bod. Aan de provincie vragen de natuurbeschermingsorganisaties om een regionale aanpak voor terugdringing van de meststoffen en bestrijdingsmiddelen binnen het watersysteem uit te gaan werken.

Ook het recreatief gebruik van water verdient de aandacht en dat wordt ook erkend. Barrières moeten worden opgeheven voor zowel mens als dier en ook het landschap rondom het water kan hier en daar nog wel een oppepper gebruiken. Om dit te bereiken willen onze organisaties graag samenwerken met de provincie en de waterschappen.

Alle blogs over het Provinciaal Waterplan lees je hier.

Achtergrond over de Kaderrichtlijn Water vind je hier.

Geef een reactie