Waterplan lezen in herfstvakantie

Herfstvakantie, maar niet heus… Tijd om het Provinciaal Waterplan te lezen en meningen te vragen. Maar eerst moest er opgeruimd worden.

Ik zag namelijk onze eettafel niet meer, zoveel papierwerk lag er nog om uit te zoeken. Bovendien stapelde het huishoudelijk werk zich ook op. En zo werd ik langzamerhand ingekapseld tussen papier en volle wasmanden. Maar sinds gisteren zie ik het tafelblad weer. Ik heb de tijdschriften van de laatste weken snel doorgebladerd en wat interessante artikelen eruit gescheurd – voor later.

Provinciaal Waterplan

De was is gedaan – zelfs gestreken – en nu is mijn hoofd leeg voor het leeswerk. Ik mag in elk geval aan de bak volgende week over het voorontwerp Waterplan. Vrijdag kregen we de stukken al digitaal omdat we anders in de krant het volgende zouden lezen:

Ruim €100 miljoen voor Waterplan

GS hebben het concept ontwerp van het Provinciaal Waterplan 2010-2015 vastgesteld. Uitvoering van het veelomvattende plan kost naar schatting in totaal € 108.936.000.

Onttrekkingen

Opvallende nieuwe elementen in het plan: de industrie krijgt van de provincie onder voorwaarden toestemming om nieuwe grondwateronttrekkingen te doen. En de agrariërs krijgen meer eigen verantwoordelijkheid om grondwater te gebruiken voor beregening.

Strategisch waterbeleid

In het provinciaal waterplan – opvolger van het provinciale waterhuishoudingsplan – is het strategisch waterbeleid voor de periode 2010-2015 opgenomen. De provincie kiest er met dit plan voor om het bestaande ambitieuze waterbeleid voort te zetten en samen met andere overheden en betrokkenen uit te voeren en te financieren. Verder biedt het plan kaders voor uitvoering, onder meer door waterschappen. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterkwaliteit, inrichting, hoogwaterbescherming en het omgaan met oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast is de provinciale vergunningverlening voor (grote) grondwateronttrekkingen en energieopslagsystemen op dit plan gebaseerd.

Veranderingen

Het waterplan brengt enkele opmerkelijke veranderingen. Zo heeft de industrie sterk weten te besparen op het gebruik van grondwater. Daarom geeft de provincie toestemming voor nieuwe onttrekkingen en uitbreiding van bestaande onttrekkingen. Het moet dan wel gaan om bedrijven binnen de bebouwde kom en om water voor menselijke consumptie. Ook is er een grens gesteld aan de ruimte voor uitbreiding. Als er jaarlijks in totaal meer dan 250 miljoen m3 drink- en industriewater wordt onttrokken, verleent de provincie geen vergunningen meer.

Flexibiliteit

Verder zal er flexibeler worden omgegaan met de landbouwwatervoorziening. Het nieuwe uitgangspunt is dat de agrarische sector gemiddeld 40 miljoen m3 per jaar mag onttrekken voor beregening. Als die hoeveelheid niet wordt overschreden, ontstaat er ruimte voor nieuwe beregeningsvergunningen aan individuele bedrijven. GS sturen het plan voor advies naar de Provinciale Omgevingscommissie en de statencommissie Ruimte en Milieu. Daarna wordt het plan eind december 2008 zes weken ter inzage gelegd, tegelijk met onder meer de beheerplannen van de waterschappen.

Waterplan downloaden


Weinig politieke activiteit op dit moment. Althans, weinig zichtbare. Terwijl we normaalgesproken een korte pauze hebben staat ons volgende week twee dagen commissie Ruimte & Milieu te wachten. Tijd om Het Waterplan te lezen en meningen te vragen. Maar eerst moest er opgeruimd worden.

Het hele plan is hier te lezen (opent in Word). In de pers werd vooral uitgelicht dat boeren en bedrijven meer grondwater mogen onttrekken, iets waar milieu- en natuurorganisaties niet echt blij mee waren, zie het Brabants Dagblad:

De Europese Kaderrichtlijn Water, die een kwaliteitsverbetering van grond- en oppervlaktewater voorschrijft, hangt als het zwaard van Damocles boven het Waterplan. Hoes: “Wij willen ons niet langer vastleggen op concrete doelstellingen die niet haalbaar en betaalbaar zijn, om te voorkomen dat ze ons daar in Brussel op afrekenen en hoge boetes opleggen. Wij verlagen de Brabantse ambities daarom naar nationaal niveau.” Dat wordt GS niet in dank afgenomen door de natuur- en milieuorganisaties. “De angst voor Europa is te groot”, zegt directeur Jan Baan van Brabants Landschap. “Momenteel wordt veel geïnvesteerd in herstel van oude waterlopen. Wij missen de drive om ook de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat in onze natuurgebieden waardevolle planten- en diersoorten die sterk te lijden hebben van overbemesting en bestrijdingsmiddelen weer nieuwe kansen krijgen.”

Niet betaalbaar klinkt wrang als je leest dat boeren weer vergunningen mogen aanvragen om grondwater te mogen onttrekken voor beregening, maar er geen belasting meer voor hoeven te betalen, lees hier het hele artikel. Wat maar weer duidelijk maakt dat bij Gedeputeerde Hoes economie voor ecologie gaat. Zelfs Brabant Water heeft kritiek op het ontwerp-plan.

Volgende week in de cieRM mogen de Statenleden de kaders aangeven, dan wordt het plan eventueel aangepast en ter inzage gelegd, waarna Provinciale Staten het goed moeten keuren. Ik ben bang dat de lat weer niet hoog gelegd wordt door Hoes (“niet haalbaar”).

Geef een reactie