Wat doet de CdK?

Wat doet de CdK?
Ron van Zeeland & Hanja Maij-Weggen

Vanmiddag heb ik Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de rol van de Commissaris van de Koningin (CdK) bij wat dan heet ‘externe veiligheid’.

Naast het voorzitten van Provinciale Staten (het parlement) en Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur), is de CdK binnen het College van Gedeputeerde Staten (GS) verantwoordelijk voor het externe veiligheidsbeleid. En aangezien er bij de Esso-gifwolk van 2 september weer een boel is mis gegaan, was het nodig daar wat helderheid over te verkirjgen.


West-Brabant is veel in dit blog verschenen de laatste dagen. Dat komt door een toevallige opeenstapeling van gebeurtenissen die allemaal met één ding te maken hebben: een ontsnapte gifwolk in het Antwerpse havengebied en de manier waarop gehandeld werd door bedrijven en overheden.

Het rapport van de gemeente Woensdrecht (klik hier – opent in pdf) geeft nadrukkelijk ook aanbevelingen richting de provincie:

Aanbevelingen voor provincie Noord Brabant

1. Aanbevolen wordt om de afspraken tussen de gouverneur van Antwerpen en de provincie
Noord-Brabant nader te onderzoeken en eventueel de afspraken vernieuwen als blijkt dat de
afspraken in de praktijk niet werken;

2. Aandringen dat stroomvoorzieningen onder alle omstandigheden gegarandeerd is bij alle
Seveso bedrijven danwel dat er een adequate noodstroomvoorziening aanwezig is.

 

Verder staat het rapport bol van de protocollen en ingewikkelde afspraken tussen diverse instanties. Dat op zich is vragen om moeilijkheden. Daar zou ook nog eens kritisch naar gekeken moeten worden. Esso is een bedrijf dat valt onder de Seveso II-richtlijn. Daarmee is nog niet gezegd dat het zich houdt aan de richtlijnen. Het blijft altijd mensenwerk. Wat als om te beginnen een medewerker van Esso een calamiteit minder risicovol inschat (al dan niet bewust)? Dan gaan alle zaken die daarop volgen ook fout, zo is te lezen in het rapport.

Ik ben ervan overtuigd dat de CdK doet wat ze moet doen, maar ik wil het wel allemaal op een rij hebben. Langzaam maar zeker wordt duidelijk wat waar fout ging. En als we dat weten kan er aan verbetering gewerkt worden. Hieronder mijn vragen:

Geacht College,

Op 2 september jongstleden ontsnapte een gifwolk bij Esso Antwerpen. De wolk verspreidde zich door de hoge windsnelheid in rap tempo over West-Brabant. De reacties van het bedrijf en van de Belgische overheid waren níet zo snel. Dit valt te concluderen uit de antwoorden van de minister op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Hugo Polderman.

De gemeente Woensdrecht heeft zelf een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken. Burgemeester Fränzel omschreef de situatie als volgt: “Ik heb om mijn handen moeten zitten met pleisters op mijn mond”.

1. Hebt u kennis genomen van het evaluatierapport van de gemeente Woensdrecht en van de antwoorden van minister Cramer op de vragen van Tweede Kamerlid Polderman?

2. Wat heeft de Commissaris der Koningin ondernomen n.a.v. de ontsnapte gifwolk bij Esso Antwerpen?

3. Zijn er verder nog acties van de CdK of GS te verwachten naar aanleiding van de antwoorden van minister Cramer en het rapport van de gemeente Woensdrecht? Zo ja, welke?

4. Onderschrijft u de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport van de gemeente Woensdrecht?

5. Wat is uw oordeel over de samenwerking tussen de bevoegde instanties in de regio aangaande deze calamiteit? Ziet u n.a.v. de gang van zaken een rol voor de provincie weggelegd?

6. Wie is verantwoordelijk voor de inschakeling van Omroep Brabant als rampenzender bij calamiteiten in de provincie?
Kunt u in het kort ingaan op de taken van de provincie aangaande externe veiligheid die voortvloeien uit landelijke wet- en regelgeving, en in het bijzonder waar het gaat over grensoverschrijdende kwesties?

Geef een reactie