Vragen over houtoogst


Deze maand is Staatsbosbeheer (SBB) begonnen met het rooien en kappen van bomen in delen van het Grenspark Zoom/Kalmthoutse Heide. Vandaag heb ik hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld.

In contacten met omwonenden werd door SBB beweerd dat het om bosomvorming ging met een verhoging van de natuurwaarden als doel. Telefonisch contact met het hoofdkantoor van SBB leverde de mededeling op dat men hout ging oogsten.

Ook is als argument genoemd dat naaldbomen zouden moeten plaatsmaken voor loofbomen omdat naaldbomen meer vocht verdampen omdat dit de verdroging in de hand zou werken.

In de overeenkomst Benelux Economische Unie (tegenwoordig de Benelux-overeenkomst) van 8 juni 1982 is onder meer geregeld dat ten oosten van de weg Hoogerheijde-Putte de aaneengesloten bosgebieden (Staartse Duinen) als buffering moeten dienen, bestaande uit geluidsafscherming, visuele bescherming en bescherming van hydrologische aard.

In het Beheers- en Inrichtingsplan Grenspark Zoom en Kalmthoutse Heide is overeengekomen dat de randen van het park tussen de boskernen en langs de natuurrecreatiezones worden verdicht.

Uit eigen waarneming heb ik geconstateerd dat de bomen die op de nominatie staan om gerooid te worden een behoorlijke kaalslag te weeg zullen brengen. Het karakter van het bos zal ook veranderen doordat de rooimachines te breed zijn voor de huidige smalle wandelpaadjes.

Naar aanleiding hiervan heb ik vandaag de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

 1. Bent u op de hoogte van de kap- en rooiwerkzaamheden van SBB in het Grenspark Zoom/Kalmthoutse Heide?
 2. Voert u regelmatig overleg met SBB?
 3. Zo ja, komen dit soort beheersmaatregelen aan de orde tijdens dit soort overleggen?
 4. Wat is de mening van uw College over deze vorm van beheer?
 5. Bent u met mij van mening dat onderdelen van de (voorgenomen) werkzaamheden in strijd zijn met de geest van bovengenoemde overeenkomsten? Zo nee, waarom niet?
 6. Wat zijn uw overwegingen geweest om SBB een ontheffing te verlenen i.h.k.v. de Natuurbescherminsgwet-vergunning?
 7. Hoe is natuurbeheer te rijmen met een andere doelstelling, namelijk verbeteren van bedrijfseconomische omstandigheden voor bosbouw?
 8. Bent u bereid om in overleg met SBB te treden om te voorkomen dat houtoogst de doorslag gaat geven bij het bosbeheer dat nu is ingezet?
 9. Hoe verhouden deze werkzaamheden zich tot de beschermingstaak i.h.k.v. Natura 2000?
 10. Tot slot is de SP-fractie benieuwd naar de voortgang betreffende de aanpak van de verdroging in het gebied, meer in het bijzonder naar de uitvoering van de afspraken van oktober 2007 om de Kleine en de Groote Meer weer in oude luister te herstellen. Wat is de stand van zaken op dit moment?
 11. Waarom mag SBB nog steeds zonder kapvergunningen bomen rooien en kappen?

Geef een reactie