Awacs-antwoorden

Zojuist binnengekomen, de antwoorden van het college avn Gedeputeerde Staten op de schriftelijke vragen die Willemieke Arts en ik hebben gesteld over de mogelijke statonering van AWACS-vliegtuigen op Vliegbasis Eindhoven.

Hieronder de antwoorden van GS:

1. Bent u bekend met de berichten zoals hierboven beschreven?
Wij hebben kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Defensie van 18 februari 2009 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en de reactie daarop van het kamerlid de heer P. Jansen.

2. Deelt u de analyse dat uit de brief van de staatsecretaris de conclusie gerechtvaardigd is dat Vliegbasis Eindhoven in beeld is voor stationering van de AWACS-toestellen of verplaatsing van de AWACS-vluchten?
In de brief van de staatssecretaris van Defensie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 18 februari 2009 geeft de heer De Vries informatie over de uitplaatsing van AWACS-vluchten van de vliegbasis Geilenkirchen naar andere vliegbases. Nederland heeft aangegeven bereid te zijn 120 vliegbewegingen met AWACS toestellen en 40 vrachtvluchten over te nemen. De staatssecretaris noemt in zijn brief geen namen van Nederlandse vliegbases.

3. Is bij uw college bekend, of Vliegbasis Eindhoven en eventueel andere militaire bases in Noord-Brabant in beeld zijn voor stationering van deze toestellen verplaatsing van de AWACS-vluchten?
Ons is niet bekend of vliegbasis Eindhoven in beeld is voor de overname van AWACS-vluchten. Nagenoeg alle militaire luchtvaartterreinen zijn echter wel in onze provincie gelegen. Het zou kunnen zijn dat één of meerdere Brabantse vliegbases hiervoor in aanmerking komen.

4. Zo ja, wat is uw standpunt in deze?
De verantwoordelijkheid voor een dergelijk besluit ligt bij de staatssecretaris van Defensie. Bij het bekend worden van de eventueel inaanmerking komende Brabantse vliegbases, zullen wij ons via de betreffende COVM’s (Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne) laten informeren.

5. Bent u met de SP-fractie van mening dat een verplaatsing van AWACS-vluchten naar Vliegbasis Eindhoven of een andere Brabantse basis – gezien de grote geluids- en milieubelasting voor de omgeving – een zeer ongewenste ontwikkeling is?
Zie onder 4. Wij gaan er overigens vanuit dat eventuele extra vluchten binnen de bestaande geluidzones zullen worden ingepast en er dus geen verruiming van de geluidcontouren zal worden opgestart.

6. Wat betekent volgens u de verplaatsing van vluchten naar Vliegbasis Eindhoven voor de luchtkwaliteit én van de geluidsbelasting voor omwonenden van de vliegbasis?
De eventuele consequenties voor de luchtkwaliteit en geluidbelasting van de eventuele extra AWACS- en vrachtvluchten zijn ons niet bekend.

7. Heeft een verplaatsing van AWACS-vluchten naar Vliegbasis Eindhoven consequenties voor uitbreiding van de burgerluchtvaart op deze luchthaven?
Omdat wij, zoals bij antwoord 6 gemeld, geen inzicht hebben in de gevolgen van een eventuele uitplaatsing van vliegbewegingen van Geilenkirchen naar vliegbasis Eindhoven, kunnen wij niet aangeven wat dit betekent voor de burgerluchtvaart op de luchthaven. Wij zien de luchthaven Eindhoven als één en ongedeeld, dat wil zeggen voor civiel én militair verkeer. Het aandeel militair verkeer dient te worden meegenomen in de belangenafweging over een toename van de burgerluchtvaart.

8. Bent u het met de SP-fractie eens dat het niet aangaat om overlast die inwoners van een naburige provincie terecht ervaren, af te wentelen op een aangrenzende – eveneens dichtbevolkte – provincie?
De beslissing over de verplaatsing van vliegbewegingen naar andere vliegbases ligt bij Defensie. De belangenafweging die hieraan vooraf gaat, is ook een verantwoordelijkheid van dit ministerie.

9. Zo ja, verbindt u hieraan de consequentie bij de staatsecretaris te pleiten voor verplaatsing naar dunbevolkter gebied? Zo nee, waarom niet?
Pleiten voor verplaatsing van de vliegbewegingen naar een dunbevolkter gebied is nu niet aan de orde omdat wij geen beslissingen van de staatssecretaris hieromtrent kennen en het inzicht in de gevolgen ontbreekt.

10. Indien inderdaad tot verplaatsing van AWACS-vluchten naar een Noord-Brabantse basis wordt overgegaan, bent u dan bereid om bij het Kabinet uw invloed aan te wenden om deze ontwikkeling te stoppen?
Zie antwoord 9. Een goede afweging van belangen en het nemen van eventuele stappen kan pas plaatsvinden als wij over alle gegevens beschikken en daaruit onze conclusies hebben kunnen trekken.

(later meer)

Geef een reactie