Woonhuis en tuin grenzend aan categorie IV-bedrijf.
Op de valreep – nog net voor het weekeinde begon – hebben Spencer Zeegers en ik onze vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over de situatie in Deurne afgerond en ingediend. Na een werkbezoek vorig jaar (zie hier) en een bezoek aan de fractie begin dit jaar (zie hier), was dit uiteindelijk het gevolg. Ik kan alleen maar hopen dat GS zich openstelt voor de vragen.

Hieronder de inleiding en de vragen aan GS:

Geacht College,

Al geruime tijd bereiken de SP-fractie klachten van inwoners van Deurne over een overlastgevend bedrijf grenzend aan een woonwijk. De verhoudingen tussen burger en bestuur van de gemeente zijn door het uitblijven van gerichte actie van de gemeente al danig verstoord.

Bij de Provinciale Milieuklachtenlijn zijn diverse klachten over het bedrijf Weijer Aanhangfabriek binnengekomen. Navraag leert dat de klachten doorgestuurd worden naar de gemeente, aangezien het bedrijf opereert onder een gemeentelijke milieuvergunning. De gemeente reageert niet of niet serieus op de klachten, aldus de klagers.

De burgers lopen hier vast in de bestuurlijke molen van Nederland. Diverse overheidsinstanties zijn hier deels verantwoordelijk voor regelgeving en handhaving of aansturing: Het Rijk (RIVM en VROM), Waterschap Aa en Maas, Provincie, SRE en de gemeente.

De klachten behelzen grofweg het niet naleven van de milieuvergunning. Daarnaast, of liever daardoor, klagen bewoners over hun gezondheid o.a. als gevolg van stank in huis na lozing door het bedrijf op het riool. Niet alle huizen zijn aangesloten op een nieuw riool, nog afgezien van het feit of het goed te keuren is als stoffen zó verwerkt zouden worden.

Op provinciaal gebied spelen er twee kwesties:

 1. Er is sprake van ernstig vervuilde grond die gesaneerd dient te worden
 2. Er is sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan; daarin is nl maximaal bedrijvigheid categorie 2 toegestaan, terwijl het hier een categorie 4-inrichting betreft.

Aangezien de Provincie ook een taak heeft op het gebied van de veiligheid van haar inwoners, en daarnaast een primaire taak als het gaat over de beschrijving van Provinciale belangen in de Ruimtelijke Ordening én inzake bodemsanering, heeft de SP-fractie de volgende vragen aan uw College:

 1. Bent u op de hoogte van de klachten die binnen zijn gekomen bij de Provinciale Milieu Klachtenlijn en van het feit dat deze zonder controle op de opvolging ervan worden doorgestuurd naar (in dit geval) de gemeente Deurne?
 2. Wat vindt u ervan dat klachten zonder opvolging of controle op afhandeling worden doorgestuurd? Wat doet dit met het imago van de klachtenlijn en wat doet dit volgens uw college met de moraal van de klagende burger?
 3. Tot welke categorie industrie zou u Weijer Aanhangfabriek classificeren?
 4. Acht u industriële activiteiten op deze schaal wenselijk in een gebied waar ook woningen staan, zelfs letterlijk grenzen aan het bedrijf?
 5. Welke stappen zet of u heeft u gezet in het kader van de bodemsanering?
 6. Hoe wilt u de proactieve dan wel reactieve rol inzake het bestemmingsplan waarmaken?
 7. Bent u bereid om met ons een werkbezoek te brengen aan het gebied om met eigen ogen de situatie te aanschouwen en naar de verhalen van de bewoners te luisteren?
 8. Bent u bereid de regierol op te pakken om uit deze impasse te komen?

Vriendelijke groet,

Ron van Zeeland & Spencer Zeegers
SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant

Bezoek van delegatie uit Deurne.

Omdat ik gisteren bij mijn eigen commissie verzuimd had (vanwege de bespreking in een andere commissie over Beleidsevaluatie (zie hier), moest ik vanochtend in de krant lezen dat in wéér een andere commissie een nieuwe centrale meldlijn voor o.a. milieuklachten werd besproken. Een citaat:

Brabanders met klach­ten over milieuvervuiling, overlast en over illegale lozingen, vuildum­ping en houtkap kunnen straks te­recht bij één provinciale meldka­mer. „ Je hoeft als burger niet meer na te denken welk nummer je voor wat moet bellen. Want er komt één centraal nummer voor alle klachten waar je 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht kunt”, verklaart provinciebestuur­der Cora van Nieuwenhuizen.

De milieuklachtenlijn van de pro­vincie en de meldpunten van de waterschappen en de regionale mi­lieudiensten zullen opgaan in de Brabantse meldkamer waarvoor de plannen momenteel worden uitgewerkt.

Van Nieuwenhuizen wil de meld­kamer onderbrengen bij de Milieu­dienst Rotterdam-Rijnmond. „Wij hebben dit gekwalificeerde bedrijf om een offerte gevraagd.” De kos­ten hiervan lopen naar schatting in de tonnen. De klachten die straks binnenkomen worden vol­gens de VVD- gedeputeerde niet al­leen geregistreerd maar direct ook geanalyseerd. „ Het moet klant­vriendelijk zijn, soms door klach­ten meteen af te handelen of an­ders mensen naar de juiste instan­tie door te verwijzen. In acute si­tuaties moet de meldkamer inspec­ties of politie alarmeren.”

Ik ben benieuwd. Wel vreemd dat een semi-overheidsinstelling uit Rotterdam-Rijnmond hier de milieumeldkamer gaat uitvoeren. Hopelijk komt GS tegemnoet aan onze vragen.

This Post Has One Comment

 1. De ECHTE Normen en Waarden kun je verwachten van een echte partij als die van de SP. Vandaar wij Ron en Spencer willen danken voor de steun die wij afgelopen jaren hebben gekregen. Ook wil ik het Tweede Kamerlid Emile Roemer van de SP bedanken voor zijn inzet en bezoek aan ons adres, hij kon met eigen ogen waarnemen wat er allemaal gebeurde in een woonwijk als de Sint-jozefparochie. Deurne is rijp voor een echte partij wat dacht u van de SP !!!

  SP Brabant & Tweede Kamerfractie SP

  Bedankt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geef een reactie