Vragen gezondheidsonderzoek

Ik heb maar meteen vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld over de uitlatingen van Verburg. Zie onder ‘lees meer’.

Geacht College,

Minister van LNV Gerda Verburg doet in het Brabants Dagblad van vandaag* uitspraken over het ‘gezondheidsonderzoek & intensieve veehouderij’. Haar opmerkingen stemmen de SP-fractie niet hoopvol.

In de PS-vergadering van 13 februari heeft Gedeputeerde Rüpp toegezegd om -indien nodig – met de overige reconstructieprovincies opdracht te geven tot het onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid van de intensieve veehouderij.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de SP-fractie de volgende vragen aan uw college:

  1. Hebt u kennis genomen van de uitlatingen van Minister Verburg over het ‘gezondheidsonderzoek intensieve veehouderij’?
  2. Deelt u onze zorg dat de streefdatum om tot een beslissing te komen (‘begin april’) het gezondheidsonderzoek al dan niet te starten, niet gehaald zal worden?
  3. Zo nee, waarom niet?

Begin april kan ook door LNV besloten worden (voorlopig) geen onderzoek te starten.

  1. Is uw College al in gesprek met de overige reconstructieprovincies over een gezamenlijke opdracht tot een gezondheidsonderzoek?
  2. Zo ja, hoe vorderen die gesprekken? Bent u in staat om op korte termijn kordaat te reageren op een negatief besluit van de minister van LNV door (al dan niet met de overige reconstructieprovincies) zelf het initiatief tot een onderzoek te nemen?
  3. Zo nee, waarom niet? Deelt u onze mening dat verder tijdverlies met het oog op de maatschappelijke onrust, zeer onwenselijk is?
  4. Bent u het eens met de opmerking van de minister dat het instellen van een onderzoek een rem is op de ontwikkeling van Landbouw Ontwikkelingsgebieden? Klopt dit feitelijk?

Geef een reactie