Schijndel: antwoord GS


Gisteren via de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten (GS) gelezen dat het antwoord op schriftelijke vragen geformuleerd is. De antwoorden over de ontgronding in Schijndel zijn al gepubliceerd.

Zo gaat dat wel vaker, eerst op internet en pas dagen later per (net-)post aan de vragensteller verstuurd. Maar hier zijn ze dan:

Op 12 juni jongstleden heeft de gemeenteraad van Schijndel besloten medewerking te verlenen aan enkele plannen die wellicht strijdig zijn met het eigen gemeentelijk, dan wel geldend provinciaal beleid. Het betreft hier een realisatie van een zogenaamd nieuw landgoed. Bij brief van SP-fractievoorzitter in de Schijndelse gemeenteraad, mevrouw T. Wouters, is gedeputeerde Rüpp op de hoogte gesteld van deze raadsbesluiten.

Over de toestemming tot oprichting van een nieuw landgoed op de Vlagheide heeft de SP-fractie de volgende vragen aan uw college:

1. Bent u op de hoogte van het besluit van de gemeenteraad om toestemming, c.q. medewerking te verlenen aan de oprichting van een nieuw landgoed in gebied `De Vlagheide’?

2. Is voornoemd besluit aangemeld voor de provinciale regeling `Rood voor groen, Nieuwe landgoederen in Brabant’?

3. Volgens onze informatie komt het voorstel nog niet in de buurt van de vanaf voorwaarden zoals deze gesteld zijn in de provinciale regeling `Rood voor groen, Nieuwe landgoederen in Brabant’. Deelt u onze mening in deze?

4. Komt dit raadsbesluit in aanmerking voor vernietiging? Zo nee, welke  instrumenten heeft u om dit raadsbesluit ongedaan te maken en bent u van plan dit ook daadwerkelijk te doen? Zo nee, waarom niet?

5. De plannen voor het landgoed behelzen onder andere de aanleg van een aantal vijvers. In hoeverre is hier sprake van een ontgronding in strijd met de ontgrondingsverordening van Noord-Brabant?

6. Acht u de aanleg van vijvers in dit gebied een passende invulling van `nieuwe natuur’?

Een tweede besluit van de Schijndelse gemeenteraad betreft de realisatie van een nieuwe eendenkooi. De vragende partij, wil een bestaande (aangelegde) natuurvijver uitbreiden met een eendenkooi en voert educatieve doeleinden op als motivatie.

De gemeente Schijndel heeft haar archeologische waardenkaart goed op orde. Het betreffende gebied wordt aangeduid als een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Daarnaast treft men in het betreffende gebied ook een waardevol landschapselement aan, een steilrand.

De provincie Noord-Brabant wil bij de zorg voor archeologie meer aandacht hebben voor het goede beheer van archeologische bodemvondsten. De provincie wil gemeenten meer stimuleren bij hun rol voor archeologische monumentenzorg. Dat valt op te maken uit de startnotitie Archeologische Monumenten Zorg in Noord-Brabant 2008-2011.

7. In hoeverre acht u een nieuwe eendenkooi op droge zandgronden een waardevolle aanvulling op de natuurwaarden?

8. Bent u het met de SP-fractie eens dat een eendenkooi in deze omgeving in feite een wezensvreemd object is en niets toevoegt aan landschappelijke waarden?

9. Is ook hier niet sprake van een verkapte vorm van ontgronding, in strijd met de geldende Noord-Brabantse Ontgrondingsverordening?

10. Is het besluit van de Schijndelse gemeente-raad in strijd met het provinciale beleid betreffende archeologische bodemvondsten en monumenten?

11. Indien het besluit van de Schijndelse gemeenteraad in strijd is met onze provinciale Ontgrondingsverordening, en indien inderdaad niet zorgvuldig omgegaan wordt met archeologische vindplaatsen en waardevolle landschapselementen, bent u bereid het besluit van de Schijndelse gemeenteraad om goedkeuring te verlenen tot vestiging van een eendenkooi te vernietigen? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben deze vragen heden als volgt beantwoord.

Algemeen: voor de genoemde projecten zal door het gemeentebestuur bij ons een verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd. Zodra wij deze aanvragen hebben ontvangen, zullen wij beoordelen of de projecten passen binnen ons provinciaal planologisch beleid.

1. Ja, met dien verstande dat het geen ontwikkeling van een landgoed betreft
zoals bedoeld in onze provinciale landgoederenregeling. Het project betreft
de omvorming van een varkenshouderij tot een woning (met een inhoud van 750 m3), met kleinschalige recreatie (theeschenkerij en fietsverhuur) en de aanleg van een aantal landschapselementen.

2. Nee.

3. Ja.

4. Nee. De gemeenteraad van Schijndel heeft besloten om medewerking te verlenen aan het project, met toepassing van de vrijstellings-regeling zoals bedoeld in artikel 19 van de (`oude’) Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als onderdeel van deze procedure dient ons college een verklaring van geen bezwaar te verlenen. Indien het project in strijd is met ons provinciale beleid, kunnen wij de verklaring van geen bezwaar weigeren.

5. Dat is afhankelijk van de omvang van de ontgraving. Indien de vijvers groter zijn dan 2.000 m2 moet in het kader van de provinciale verordening ontgrondingen 2008 een melding worden gedaan dan wel een vergunning worden aangevraagd.

6. Er is geen sprake van een nieuw landgoed zoals bedoeld in de provinciale landgoederenregeling. Toetsing aan het begrip `nieuwe natuur’ zoals opgenomen in die regeling is derhalve ook niet aan de orde.

7. Dat is afhankelijk van de concrete inrichting van het gebied.

8. Dat zal bij de beoordeling van het verzoek om verklaring van geen bezwaar worden bekeken.

9. Of sprake is van strijd met de provinciale verordening ontgrondingen 2008 is afhankelijk van de omvang van de ontgraving. Zie antwoord 5. Bij de beoordeling van een melding dan wel vergunningaanvraag zullen ook de betrokken belangen zoals archeologische en aardkundige waarden worden afgewogen.

10. Nee. Conform het provinciale beleid, zoals opgenomen in de Interim- structuurvisie Brabant in Ontwikkeling, dienen bij de verdere planuitwerking de daadwerkelijk aanwezige archeologische waarden in beeld te worden gebracht.

11. Nee. Dit soort van gemeenteraadsbesluiten komt niet in aanmerking voor vernietiging, maar kent een eigen procedure waarbij GS goedkeuring kunnen onthouden dan wel een verklaring van geen bezwaar kunnen weigeren. Zie verder het antwoord op vraag 4.

Geef een reactie