De SP heeft  vandaag samen met GroenLinks en de PvdD Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk om opheldering gevraagd over het aandeel eko-producten in de catering op het Provinciehuis. De provincie komt haar eigen afspraken namelijk niet na.

Eko in de kantine

Gebruikte verpakking (polytstyreen) is weinig duurzaam, want milieuonvriendelijk en schadelijke voor de gezondheid. De beloofde warme vegetarische maaltijd in het bedrijfsrestaurant ontbreekt. Niet zelden wordt vleeswaar aangetroffen in vegetarische maaltijden.

Als het de provincie ernst is met het bevorderen van de biologische landbouw, moet men om te beginnen haar eigen afspraken serieus nemen. Het lijkt er sterk op dat met de komst van de nieuwe cateraar er minder biologische producten worden aangeboden.

Over duurzame vis is momenteel nog niets afgesproken. Als het aan ons ligt wordt voortaan alleen duurzaam gevangen of duurzaam gekweekte vis geserveerd. Een motie om hier verandering in te brengen wordt door de drie partijen a.s vrijdag bij de begrotingsbehandeling ingediend.

Den Bosch - Organic farmers market

Hieronder de vragen zoals ze vandaag zijn ingediend:

Met betrekking tot de catering in het provinciehuis gelden de “Criteria duurzame catering”, opgesteld in het kader van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Daarnaast heeft de provincie haar eisen nader gesteld in het Programma van Eisen Catering.

Uit deze regelingen komen onder meer de eisen naar voren dat:

• minimaal 50% van het assortiment moet bestaan uit biologische producten;
• producten in monoverpakkingen zijn verpakt in verpakkingen voor meermalig gebruik of in verpakkingen met een lage milieubelasting in de  levenscyclus zoals papier, karton-laminaat, afbreekbaar plastic.

Meer specifiek wordt m.b.t. het assortiment gezegd:

• er is keuze uit een vegetarische en niet vegetarische warme maaltijd.
• wenselijk zou zijn dat het assortiment wordt aangevuld met producten met andere duurzaamheidskenmerken. Onder meer wordt hier beschreven dat het wenselijk is met betrekking tot vis dat vissen op duurzame wijze zijn gevangen of gekweekt. 

De eisen blijken echter niet te worden nageleefd.

Voor de berekening van 50% wordt gemeten met de inkoopkosten van de producten.  In de paragraaf 3.1 “Management en beheer van het bedrijfsrestaurant” staat bij de vermelding van het assortiment in het restaurant de 50% eis geformuleerd. Koffie en thee vallen daarbuiten en staan onder een andere paragraaf, namelijk pararaaf 3.2.

Bij het berekenen van de 50% biologische producten kiest men er echter voor “Koffie, thee en watervoorziening” mee te nemen bij de berekening van 50% van het assortiment van het bedrijfsrestaurant! Zo zit men al snel aan het quotum biologische producten. Het gaat immers om grote hoeveelheden koffie en thee. Deze verrekenmethode leidt ertoe dat er onder meer geen eenvoudige biologische broodmaaltijd te krijgen is in het restaurant. Van de basisproducten boter, kaas, brood, vleeswaren, zoet beleg, melk en fruit zijn alleen de melk en broodjes biologisch. Dit kan niet de bedoeling zijn.

1.   Bent u het met ons eens dat het samenvoegen van verschillende posten bij het berekenen van het totale percentage biologische producten ongewenste gevolgen heeft het biologisch assortiment in het restaurant?

2.   Bent u bereid de 50% biologisch producten per cateringactiviteit te berekenen om zo te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het programma van eisen catering onder 3.1.3. (het assortiment van het bedrijfsrestaurant bevat minimaal 50% biologische producten)? Wilt u uw antwoord toelichten? 

Snijwaren blijken verpakt te zijn op schaaltjes van Polystyreen (PS). Polystyreen is een schadelijke plasticsoort. Bij de productie komen de gevaarlijke stoffen benzeen en styreen vrij. Benzeen kan kanker veroorzaken. Styreen is irriterend voor neus, ogen en slijmvliezen. In het lichaam kan het worden omgezet in een kankerverwekkende stof. Uit verpakkingen kan styreen in het voedsel terechtkomen. De productie kost vrij veel energie en vervuilt veel water.

3.   Bent u het eens dat deze uitvoeringswijze niet in overeenstemming is met de voorwaarden in de Criteria Duurzame Catering?

4.   Gaat u de cateraar hierop aan te spreken?

Daarnaast is proefondervindelijk gebleken dat er in het bedrijfsrestaurant zeer regelmatig geen vegetarische warme maaltijden te krijgen zijn.

5.   Bent u het eens dat deze uitvoeringswijze niet in overeenstemming is met het Programma van Eisen Catering?

6.   Bent u het eens dat dit een onwenselijke ontwikkeling is en gaat u de cateraar daarop aanspreken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u ons informeren over de wijze waarop de cateraar in de toekomst deze verplichting gaat invullen?

Tot slot nog het volgende. De cateraar zegt rekening te houden met de Viswijzer. Toch serveert de cateraar bedreigde vissoorten, zoals bijvoorbeeld paling. Deze vis staat in de rode lijst hetgeen wil zeggen dat de soort te zwaar wordt bevist en/of de manier van kweken of vangen zeer belastend is voor natuur en milieu. De Tweede Kamer is al voorgegaan met de invulling van duurzame catering op terrein van vis. Sinds juni 2007 is Viswijzer van Stichting de Noordzee en het WNF richtinggevend voor het inkoopbeleid.

7.  Bent u van mening dat het wenselijk is om in het kader van duurzaamheidsbeleid van de   provincie geen vis meer te serveren die niet op duurzame wijze is gekweekt of gevangen?

8.  Zo ja, bent u bereid deze aanvulling op het duurzaamheidsbeleid m.b.t. de catering op te nemen in het Programma van Eisen Catering? Zo nee, waarom niet?

Geef een reactie