Morgen De Heus in R&M


Morgen staat ‘De Heus’ geagendeerd in de commissie Ruimte & Milieu (cie RM). Er is een tijdje geleden een nieuwe ontwerp-beschikking afgegeven. Toen ik deze agendeerde voor de cie RM van morgen was er nog geen beroep aangetekend. Nu wel, door de gemeente Oss.

Mijn vrees was namelijk dat er weer een beroepsprocedure zou worden gestart die weer de nodige onzekerheid met zich mee zou brengen. Dat is nu dus het geval. Ik weet niet hoe lang een procedure bij de Raad van State duurt, maar één van mijn vragen die ik op voorhand al heb gesteld (en waarop ik morgen antwoord wil krijgen is wat er in de tussentijd gebeurt.

Ook wil ik weten waarom niet is overlegd met de gemeente Oss en de bewonersorganisaties, zoals wel door gedeputeerde Hoes is toegezegd. Hieronder de vragen die ik bij de agendering stelde:

1. Waarom is in tegenstelling tot een eerdere toezegging, geen overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van omwonenden vóórdat de nieuwe beschikking bekend werd gemaakt?

2. Waarom betaalt de provincie het geurnormeringsonderzoek, terwijl De Heus Ravenstein feitelijk de vragende partij is m.b.t. de vergunning?

3. De VROM Inspectie geeft aan dat GS uit zouden moeten gaan van een nieuwe situatie, dit wordt bevestigd door deskundigen van het bewonerscomité. Dit betekent dat de strengere geurnorm uitgangspunt voor de nieuwe beschikking zou moeten zijn. Waarom gaan GS uit van een bestaande situatie en dus een minder strenge geurnorm?

4. De stofuitstoot zoals die nu is berekend is in strijd met de huidige wet- en regelgeving. Hoe verklaart u dit?

5. Waarom neemt u willens en wetens het risico dat ook deze beschikking weer wordt vernietigd door de Raad van State? Wat mag De Heus in Ravenstein in de tussentijd produceren? Welke vergunning geldt in de tussenliggende tijd en bent u bereid deze strikt te handhaven?

6. Waarom weigert u nog steeds om de op- en afrit die buiten het terrein van De Heus ligt mee te nemen in de berekening van de overlast door af- en aanvoer?

7. De noodzaak tot verplaatsing van het bedrijf is onlangs nog benadrukt door dijkgraaf Verheijen van Waterschap Aa en Maas. Bent u momenteel in overleg met het Waterschap en de colleges van B&W van ‘s‑Hertogenbosch en Oss om tot een verhuizing te komen voor de beide overlastgevende vestigingen van De Heus naar een locatie waar het bedrijf qua productie vooruit kan en geen overlast veroorzaakt? Zo nee, waarom niet? Wat is uw lange termijnvisie op dit bedrijf op de huidige locatie?

Geef een reactie