Meer geld voor Statenleden?

Meer geld voor Statenleden?

Gisteren kregen we al een oproep om onze partijgenoten in de Tweede Kamer proberen over te halen om ons eigen ‘salaris’ te verhogen.

‘Meer geld voor statenleden’

Beetje genante vertoning. Zelfs de ministers durven zichzelf in deze tijd geen salarisverhoging te geven. Maar Statenleden krijgen een te lage vergoeding.

De provincies willen de Tweede Kamer bewegen in te stemmen met een hogere vergoe­ding aan Provinciale Statenleden. De bijdrage zou met 23 procent omhoog moeten. Dat blijkt uit een e-mail van het In­terprovinciaal Overleg (IPO) waar­in de twaalf provincies zijn vere­nigd. De discusssie over het verho­gen van de vergoeding loopt al ja­ren. De ruim 700 leden van Provin­ciale Staten in Nederland ontvan­gen op dit moment ongeveer dui­zend euro bruto per maand. Vol­gens het IPO staat dat in geen ver­houding tot de werkdruk van de provinciale volksvertegenwoordi­gers die gemiddeld één dag per week aan hun taak kwijt zijn.

Ik peins er niet over om de SP-ers in de Tweede Kamer hiermee lastig te vallen. Alle SP-Statenleden hebben afstand genomen van de oproep van het IPO (Inter Provinciaal Overleg) om de Tweede Kamer over te halen:

SP verwerpt oproep verhoging salaris statenleden

De gezamenlijke SP-statenfracties nemen afstand van een door het Interprovinciaal Overleg (IPO) gevoerde lobby om de Tweede Kamerleden op te roepen aanstaande dinsdag voor een hogere beloning voor statenleden te stemmen.

Het stoort de statenleden van de SP daarnaast zeer dat het IPO doet alsof ze namens “de statenleden van Nederland” spreekt terwijl de SP altijd afstand heeft genomen van het pleidooi voor een hogere vergoeding.

De oproep van het IPO voor een hogere beloning stamt al uit 2005 en was gebaseerd op een vooringenomen en subjectief onderzoek dat moest bevestigen dat statenleden een veel hogere vergoeding zouden moeten krijgen. De statenleden die toen aan het onderzoek hebben mee gedaan (geen SP-statenleden) vonden een verhoging van 77% op z’n plaats. Het IPO hield het toen op 53%.

De Zuid-Hollandse SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen: “Het voorstel dat nu voorligt gaat uit van een verhoging van 23%. Dat lijkt realistischer maar is nog steeds buiten proporties.

Als SP vinden we het onfatsoenlijk om een fors hogere vergoeding voor statenleden te vragen nu de economie achteruitholt en steeds meer mensen daardoor in de problemen komen. Het is triest dat een organisatie als het IPO zich niet bewust is van wat er in de maatschappij aan de hand is.”

Geef een reactie