De Heus: nieuwe vergunning


Er is eindelijk een nieuwe vergunning voor De Heus in Ravenstein. Gedeputeerde Hoes verwacht niet dat de inwoners tevreden zullen zijn met de uikomst. Beseft hij dat het heus beter kan?

Van de provincie officieel taal noch teken, we moeten het als statenleden weer in de krant lezen. Een brief of persbericht kon er blijkbaar niet vanaf. Dit is in elk geval wat het Brabants Dagblad vandaag meldt:

De Heus moet overlast toch terugdringen
Hoes: wij hebben er het maximale voor het leefmilieu uit gehaald.

door Ron Lodewijks
DEN BOSCH/ RAVENSTEIN – Mengvoe­derfabriek De Heus in Ravenstein moet van de provincie toch maat­regelen nemen om de overlast te­rug te dringen. De stankhinder van het bedrijf vermindert daar­door volgens milieugedeputeerde Onno Hoes met 68 procent. Ook mag De Heus niet meer ‘s nachts met vrachtwagens door het ves­tingstadje rijden.

„Wij hebben voor het leefklimaat van de mensen in Ravenstein het maximale eruit gehaald. Meer zit er niet in”, becommentarieert Hoes de aangepaste vergunning voor het veevoerbedrijf die van­ochtend wordt gepubliceerd. Die verschilt aanmerkelijk van de ont­werp- vergunning van december 2007 die De Heus tot geen enkele overlastbeperkende maatregel ver­plichtte en tot grote maatschappe­lijke verontwaardiging leidde. Ook de Vrom-inspectie gaf de provin­cie een draai om de oren wegens onzorgvuldig handelen jegens de bewoners. Hoes houdt evenwel staande dat hij in december op ba­sis van de toen geldende normen geen andere keus had.

De huidige vergunning is geba­seerd op nieuwe stanknormen voor de mengvoederindustrie die inmiddels van kracht zijn gewor­den. Het bedrijf gaat volgens Hoes grootschalig investeren in een nieuw stoffiltersysteem dat wordt aangesloten op een nieuwe schoor­steen die de huidige vier schoorste­nen vervangt. Deze pijp hoeft niet hoger te zijn omdat de nieuwe in­stallatie de reststoffen met aanzien­lijk grotere kracht de lucht in zal blazen, zo betoogt de gedeputeer­de. Daardoor verspreidt de uit­stoot zich direct over een grotere afstand en wordt Ravenstein ont­zien. Hoes: „De reductie is aanmer­kelijk, al weet ik niet wat je daar­van werkelijk merkt. Dat je het be­drijf helemaal niet meer zult rui­ken, is irreëel.” De provincie pint De Heus niet vast op een maximale hoeveelheid te persen veevoer, welk proces de meeste stank veroorzaakt. ,,Wij controleren het bedrijf op wat het mag uitstoten, niet hoe het zijn productieproces organiseert.’ De provincie verbiedt het bedrijf nog langer vanaf 6 uur ’s ochtends volle vrachtwagens te laten vertrek­ken. Hoes: „Het argument om daarmee de files te omzeilen, weegt voor ons minder dan de ve­le, aanhoudende klachten over nachtelijk verkeerslawaai.”

Een nieuwe toegangsweg door de uiterwaarden zou de situatie verbe­teren. „Maar die kunnen wij niet voorschrijven. Dat moet de ge­meente Oss met het bedrijf rege­len.” Hoes verwacht dat bewoners ook deze vergunning zullen aan­vechten. De door hen vurig ge­wenste verplaatsing van De Heus uit het vestingstadje is niet in zicht. „Het bedrijf wil niet weg en wij kunnen niets afdwingen.”

Curieus dat Hoes volhoudt dat hij in december niets meer kon doen dan hij toen deed. Ondanks billenkoek van VROM en de Raad van State. De bewoners hebben in elk geval een uurtje langer rust, maar of dat de oplossing is, is natuurlijk maar de vraag. Hoe kan het dat een bedrijf dat door de inwoners en door de overheid op die plek niet gewenst is, gewoon kan blijven zitten waar het zit? Het antwoord zal wel ‘Geld’ zijn. Hoe meer het bedrijf mag produceren, hoe duurder het wordt om te verplaatsen namelijk.

Geef een reactie