De Heus & Reiling

Gepubliceerd op 2 minuten leestijd 61 x bekeken

De Heus Ravenstein

Deze week neem ik afscheid als Statenlid (formeel ben ik al twee weken geleden opgevolgd). En net deze week is bekend geworden dat mengvoederbedrijf De Heus in Ravenstein een nieuwe milieuvergunning van de provincie heeft.

Het actiecomité heft zich op omdat het tevreden is met het uiteindelijke resultaat. Klik hier voor het nieuws. De jaarlijks terugkerende aanvraag voor milieuvergunning, die telkens met succes werd aangevochten door het actiecomité, heeft me vanaf het begin beziggehouden. Eind goed, al goed (hoop ik oprecht).

Reiling Sterksel

Een andere terugkerende kopzorg van me was Reiling Sterksel BV (zoek maar even rechtsonder in de zoekfunctie). Vandaag maakte Gedeputeerde Staten het volgende bekend:

In het dossier-Reiling hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, waarvan ik u via dit bericht op de hoogte wil stellen. Bijgaand ontvangt u ook een persverklaring, die vandaag wordt verspreid aan de media. Hierin is de kwestie op hoofdlijnen weergegeven.

Ter toelichting het volgende:
Er is een knelpunt ontstaan in het handhavingsdossier Reiling Sterksel BV. Naar nu blijkt is de vigerende milieuvergunning uit 2006 niet in werking getreden omdat voor een aantal bouwwerken welke direct of indirect bij de milieuvergunde activiteiten horen, geen bouwvergunningen is verleend. Dit is gebleken nadat hier onderzoek naar werd ingesteld. Dit onderzoek is opgestart nadat door vergunningverlening een omgevingsvergunning (bouwen) is geweigerd voor een reeds bestaand bouwwerk en wij ook door het Functioneel Parket van het OM, i.v.m. de behandeling van de strafzaak van Reiling, zijn gevraagd na te gaan of de milieuvergunning wel in werking was getreden.

Vooral dit laatste feit maakt dat het tot nu toe ingezette handhavingstraject niet meer houdbaar wordt geacht en een gewijzigde handhavingsstrategie zoals vernoemd in de persverklaring zal worden gehanteerd.

Hierover heeft vanmiddag bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de directie van Reiling.

In artikel 20.8 Wet milieubeheer was voor de komst van de Wabo opgenomen dat een milieuvergunning pas in werking treedt als alle bijbehorende bouwvergunningen zijn verleend. Door de rechter is dit strikt uitgelegd. Alle bijbehorende bouwvergunningen moesten zijn verleend, anders trad de gehele milieuvergunning voor een inrichting niet in werking.

Bij de voorbereiding van de Wabo is er altijd vanuit gegaan dat dit artikel 20.8 Wm zou vervallen. Het Wabo-bevoegd gezag is dan nog wel gehouden te controleren of alle benodigde bouwvergunningen zijn verleend, maar de koppeling van de bouwvergunning met de milieuvergunning zou verleden tijd zijn.

Kort voor het in werking treden van de Wabo in 2010, na afloop van alle inspraakrondes, is artikel 20.8 echter opgenomen in de Invoeringswet Wabo als artikel 1.2a, tweede lid: het milieudeel van de omgevingsvergunning is niet in werking getreden in de gevallen waarop eerder artikel 20.8 Wet milieubeheer van toepassing zou zijn.

Dat dossier is voorlopig nog niet afgerond, temeer omdat de in 2010 gestarte onderzoeken nog altijd niet lijken te zijn afgerond.