Gisteren werd ik om een reactie gevraagd naar de mededeling van het Ministerie van LNV dat er ‘geen onderzoek komt naar de gezondheidseffecten van megastallen’. “Nou dat weer!”, dacht ik. Dus: de Gedeputeerde gebeld en hij belt vandaag met het ministerie om opheldering te krijgen.

En vanochtend Gedeputeerde Rüpp (op de foto rechts – naast SP-Statenlid Nico Schouten in zijn rol als voorzitter van de commissie Ruimte & Milieu) een brief gestuurd met het verzoek om de commissieleden van Ruimte & Milieu uiterlijk vrijdag in te lichten over de stand van zaken:

Geachte heer Rüpp,

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten is door u toegezegd dat de commissie RM in januari bijgepraat zal worden over de stand van zaken over een onderzoek naar de gezondheidsaspecten van megastallen/ intensieve veehouderij. Binnenkort zal ambtelijk overleg plaatsvinden met het ministerie van LNV over een dergelijk onderzoek, de onderzoeksvragen en de rol die Noord-Brabant in het onderzoek zal vervullen (hetzij als medefinancier, hetzij als onderzoeksgebied).

Tot mijn (en naar ik begrijp ook uw) verbazing werd ik gisteren om een reactie verzocht op de mededeling van het ministerie van LNV dat ‘geen sprake zal zijn van een onderzoek’ naar de gevolgen voor de gezondheid van megastallen/intensieve veehouderij.

U zegde toe vandaag contact op te nemen met het Ministerie van LNV teneinde e.e.a. op te helderen. Ook zegde u toe de leden van Provinciale Staten in te lichten mocht het Ministerie van LNV haar mening/plannen gewijzigd hebben.

Bij deze verzoek ik u om uiterlijk vrijdag de leden van de commissie Ruimte en Milieu schriftelijk op de hoogte te stellen van de stand van zaken (ook als blijkt dat het Ministerie van LNV de plannen of de mening niet gewijzigd heeft).

Het onderzoek naar de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij geniet vrijwel Statenbrede steun. Onrust of onduidelijkheid na het debat in Provinciale Staten van 12 december jongstleden lijkt me niet gewenst.

In de hoop dat u aan mijn verzoek gevolg geeft, teken ik met vriendelijke groet,

Ron van Zeeland
lid SP-fractie in Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Ondanks het kerstreces is er deze week dus nog volop werk aan de winkel. Er volgt nog meer, maar ook ik heb maar 24 uur in een dag. Gisteren met journalisten van Binnenlands Bestuur en het Brabants Dagblad gesproken over dit onderwerp en ook het onderzoek naar de reconstructie (welk onderzoek dus niet doorgaat) is nog onderwerp van journalistieke vorserij. Wordt ook vervolgd.

Geef een reactie