De Provinciale Omgevingscommissie (POC) is een belangrijk adviesorgaan van het provinciebestuur. Deze week waarschuwde ze voor de ondergrondse opslag van kernafval. Meegenomen, maar zowel vanuit Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten is alarm geslagen over het onzalige plan van onze Zuiderburen.

Hieronder toch maar het bericht:

Provinciale Omgevingscommissie: creëer geen onbeheersbaar risico!

Ondergrondse opslag van kernafval kan desastreuse gevolgen hebben.

De Provinciale Omgevingscommissie Noord-Brabant (POC) heeft kennis genomen van recente berichtgeving over de voorgenomen opslag van hoogradioactief afval in de diepe ondergrond in de grensstreek tussen Noord-Brabant en België.

De commissie heeft grote zorgen over dit voornemen van de Belgische overheid omdat hierdoor een groot risico wordt gecreëerd voor de leefomgeving in Noord-Brabant.

Er zijn op dit moment geen bewezen technieken voorhanden voor een veilige opslag van hoog radioactief afval in diepgelegen kleilagen. Voorbeelden van opslag in de bodem in het buitenland (o.a. in Duitsland) tonen aan dat er, ondanks een destijds gegarandeerde veilige opslag, toch beperkte hoeveelheden radioactiviteit vrijkomen. Bij kernafval is zelfs al bij het vrijkomen van een beperkte hoeveelheid hoogradioactief afval sprake van een ernstig risico voor de volksgezondheid. Indien er een verspreiding van radioactieve stoffen optreedt, heeft dit grote gevolgen voor Noord-Brabant.

Door het vrijkomen van hoogradioactief afval worden, via het grondwater, grote delen van de provincie besmet. Verder zal dit grote gevolgen hebben voor de drinkwatervoorziening in deze provincie, die bijna volledig afhankelijk is van grondwater.

De commissie acht op basis van de huidige techniek de opslag van hoogradioactief afval in de diepe ondergrond een uiterst ongewenste ontwikkeling. Zolang geen veilige opslag kan worden gegarandeerd, dient de opslag uit een oogpunt van beheersbaarheid in ieder geval niet ondergronds plaats te vinden.

De commissie adviseert het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant dringend alles in het werk te stellen, en hiertoe alle bestuurlijke overlegtafels te benutten, om de besluitvorming door de Belgische overheid voor de ondergrondse opslag van hoogradioactief afval in de diepe ondergrond in de grensstreek tussen Noord-Brabant en België een halt toe te roepen.

Op 26 oktober organiseert Greenpeace in Tilburg een bijeenkomst:

De Belgische overheid wil kernafval opslaan in ondergrondse kleilagen in de Belgische Kempen. Deze vorm van opslag is niet zonder risico

Radioactief materiaal kan in het grondwater terechtkomen en het Brabantse drinkwater besmetten. Kernafval afkomstig uit kerncentrales blijft 240.000 jaar radioactief en vormt al die tijd een gevaar voor mens en milieu.

Greenpeace organiseert op 26 oktober een informatieavond over de gevaren van ondergrondse kernafvalopslag. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze avond zullen onder andere de volgende sprekers een presentatie geven:

* Dr Willy Weyns; hydrogeoloog uit België met expertise op het gebied van kernafvalopslag in de Kempense kleilagen

* Dr Helen Wallace; auteur van een recent wetenschappelijk rapport over de risico’s van langdurige ondergrondse eindberging van kernafval  is hier binnen te halen (informatie in het Engels).

Geef een reactie