Antwoorden GS helikopterlawaai

Gepubliceerd op 0 reacties 4 minuten leestijd 55 x bekeken

Deze week kwamen de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) binnen op mijn vragen over helikopterlawaai in Gilze-Rijen.

Geacht college,

De SP krijgt steeds meer signalen van mensen over particuliere initiatieven op het gebied van commerciële luchtvaart. Na het verdwijnen van de vliegtuigjes met reclamespandoeken lijkt er nu een nieuwe beweging te ontstaan. Zo bevolken ballonvaarten, helikoptervluchten boven woonplaatsen en ook andere kleine vliegtoestellen het Noord-Brabantse luchtruim. Onderstaand bericht bereikte ons deze week:

“23 en 24 april hebben er tussen 11.00 en 18.00 voortdurend helikoptervluchten plaatsgevonden van het nieuwe luchtballoncentrum (Virgin Balloon) aan de Gilzerbaan (gelegen onder de aanvliegroute van helikopterhaven Gilze en Rijen). Er werd gevlogen vanaf het luchtballonnencentrum voornamelijk over het waterwingebied van en naar Tilburg met een lawaaiig snerpend helikoptertje.

Navraag leerde mij dat indien er voldoende animo bestond er dagen georganiseerd gaan worden waarop elke 10 minuten (geadviseerde vluchtduur) een commercieel/recreatieve helikoptervlucht kan maken. Indien dergelijke vluchten, aanvullend op de defensiehelikoptervluchten, plaatsvinden wordt de bestaande helikopteroverlast versterkt. (veelal op tijdstippen als ook andere burgers van hun vrije tijd genieten en defensie niet vliegt).”

U hebt op 13 april jl. een vergunning afgegeven aan Sky Promotions B.V. t.b.v. incidentele commerciële helikoptervluchten. Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende vragen aan uw College:

Zijn er bij het provinciaal klachtenloket klachten binnengekomen over de bovengenoemde helikoptervluchten? Zo ja hoeveel en van welke aard?
Bij de milieuklachtencentrale is op 30 mei 2010, via de mail 1 klacht ontvangen. De klacht betrof het uitvoeren van vluchten over het waterwingebied van en naar Tilburg met een lawaaiig snerpend helikoptertje.

Kunt u bevestigen dat het genoemde bedrijf bij gebleken succes meer vluchten wil organiseren?
Ja

Is hierover al contact geweest met het bedrijf? Zo ja, welke informatie heeft het bedrijf u over de toekomstige activiteiten gemeld?
Op 2 februari 2010 heeft een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden. Op 8 april 2010 is een brief van het bedrijf ontvangen met het verzoek aan te geven hoe zij een aanvraag in moeten dienen voor een permanente opstijgvergunning voor hete luchtballonnen en permanent gebruik als helihaven, beide activiteiten vanaf de locatie Gilzerbaan 495 te Tilburg. Op 14 juli a.s. vindt hierover het eerste overleg plaats met het bedrijf.

Wanneer is naar uw mening sprake van structurele activiteiten in dit kader, waardoor de bevoegdheid vergunningen te verlenen bij Provinciale Staten komt te liggen?
Bij een gebruik van de locatie van meer dan 12 dagen per jaar met 2 keer 2 vliegbewegingen per dag (één vliegbeweging is één start of één landing) kan een luchthavenbesluit of -regeling noodzakelijk zijn. Een dergelijk besluit of regeling dient bij provinciale verordening door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Is er al een bedrijf dat een aanvraag voor een eigen luchthaven heeft ingediend? Zo ja, in welk stadium bevindt zich de procedure?
Nee, er is nog geen aanvraag ingediend. Zoals gezegd is door bedoeld bedrijf wel informatie ingewonnen omtrent de aanvraagprocedure.

Hoe verhoudt zich een eventuele aanvraag voor een eigen luchthaven t.b.v. commerciële helikoptervluchten t.o.v. bovenstaande voornemen uit de concept-luchtvaartnotitie?
In de concept-luchtvaartnotitie (d.d. 31 maart 2010) geldt voor helihavens, met uitzondering van de helihavens met maatschappelijk belang zoals bij ziekenhuizen en voor de politie, dat de Provincie die niet toelaat in en binnen een straal van 500 meter van de grens van aangewezen stiltegebieden, de EHS of binnen een afstand van 500 meter van een bebouwde kom.

De geluidsnorm op grond van de RBML is dat bij woningconcentraties en andere geluidgevoelige bestemmingen een maximale geluidsbelasting Lden 56 dB(A) en maximaal invallend geluidniveau Li 76 dB(A) geldt. Voor de externe veiligheid geldt dat geen woningen en kwetsbare gebouwen binnen de 10-5 plaatsgebonden risicocontour gebouwd worden en of aanwezig zijn. Eventuele aanvragen zullen wij aan deze criteria toetsen.

Idem t.a.v. de cumulatie van overlast voor burgers, gezien de ligging van militaire luchtmachtbasis Gilze-Rijen?
De systematiek van de Wet Luchtvaart voorziet niet in cumulatie van deze twee soorten geluiden van helikopters; het geluid van burger helikopters wordt uitgedrukt in Lden en dat van vliegbasis Gilze-Rijen –de militaire helikopters- in Ke (Kosten eenheden).

Is de te verwachten geluidhinder voor u een criterium een vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Bij een luchthavenbesluit of –regeling moeten de milieugebruiksruimte (waaronder geluid vanwege opstijgen en landen) en de ruimtelijk inpassing worden afgewogen, ook wel het zogenaamde ‘landzijdig’ gebruik genoemd van een luchthaven. Eventuele geluidhinder als gevolg van opstijgen en landen door luchtvaartuigen zou een reden kunnen zijn om de aanvraag te weigeren.

Bij een ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (zgn. TUGontheffing) kan geluid als gevolg van ‘landzijdig’ gebruik een criterium zijn voor GS om een verzoek te weigeren. Eventuele geluidhinder als gevolg van het vliegen in het luchtruim (‘luchtzijdig’ gebruik) mag niet worden beoordeeld bij het al dan niet verlenen van een luchthavenbesluit, -regeling of TUG-ontheffing.

Verwacht u een toename van de geluidsbelasting door commerciële vluchten en recreatievliegverkeer in Noord-Brabant?

Met het in werking treden van de Regeling Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) per 1 november 2009 is de provincie bevoegd gezag geworden voor bepaalde vormen van luchtvaart. Voor die tijd was de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd. De uitvoering gebeurde door de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW). Deze instantie verleende, voor geheel Nederland, op jaarbasis ca. 2000 ontheffingen voor zowel commerciële als recreatieve luchtvaartactiviteiten, echter zonder ballonvaart.

Deze laatste categorie kon zonder ontheffing opstijgen. Dit komt overeen met ca. 170 ontheffingen per provincie. Gezien het aantal door ons verleende ontheffingen (ca. 60) sinds het in werking treden van de RBML verwachten wij het aantal van 170 niet te overschrijden en verwachten dus niet dat er sprake zal zijn van een toename.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Reageren?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Er zijn nog geen reacties geplaatst.