De antwoorden van Gedeputeerde Staten op mijn vragen over het gedoe rond de kapvergunning van de bomen in de museumtuin zijn mooi op tijd binnen. Dat is ook het enige mooie ervan.

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Om welke redenen hebt u besloten om op uw eerdere toezegging – om niet eerder te beginnen met het kappen van de bomen totdat de vergunningen definitief zijn – terug te komen?

Onze toezegging aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch was dat de provincie niet eerder zou beginnen met het kappen van bomen dan nadat de Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente ‘s-Hertogenbosch advies heeft gegeven over de ingediende bezwaren. Deze Commissie heeft eind april haar advies uitgebracht. Zij heeft inmiddels geadviseerd aan het college van B&W van ‘s-Hertogenbosch. De vergunning is in stand gebleven. Bovendien had de provincie toegezegd te zullen wachten op de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering van de gemeente ‘s-Hertogenbosch van 17 maart jl. en de Statenvergadering van 20 maart jl.

De provincie heeft, zoals iedere andere vergunninghouder, het recht om van een reeds verleende vergunning gebruik te maken. We hebben geconcludeerd niet langer te kunnen wachten met de start van de werkzaamheden omdat de resultaten na realisatie van dit project van een té groot belang zijn voor zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Het eindresultaat, een bijzonder museumcomplex in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, heeft een grote regionale en nationale uitstraling wat jaarlijks vele extra bezoekers genereert en een impuls betekent voor de binnenstad van ‘s-Hertogensbosch. Omwonenden zullen gebruik kunnen maken van de vrij toegankelijke nieuwe binnentuin, een nieuwe groenvoorziening in de binnenstad.

De start van de werkzaamheden geeft op korte termijn een krachtige impuls aan de werkgelegenheid voor bouwbedrijven, installatiebedrijven en toeleveringsbedrijven. In de huidige economische situatie is daaraan grote behoefte. Behalve dat wij de te behalen resultaten van groot belang achten willen wij ook met nadruk wijzen op het feit dat uitstel van de uitvoeringswerkzaamheden maandelijks een extra kostenpost van circa € 75.000,– betekent.

2. Bent u het met de SP-fractie eens, dat u hiermee ingrijpt in de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch?

Nee, onze motivering om te starten met de werkzaamheden is toegelicht aan de gemeente en heeft de onderlinge bestuurlijke verhoudingen niet geschaad. Regelmatig vindt constructief ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats met de gemeente
‘s-Hertogenbosch over de verbouwing en nieuwbouw van het Noord-Brabants Museum.

3. Waarom vindt u het aanvaardbaar om een lopende juridische bezwaarprocedure rond de kapvergunning te doorkruisen en de facto overbodig te maken?

De provincie heeft, zoals hiervoor ook aangegeven, het recht om van een reeds verleende vergunning gebruik te maken. bezwaar en beroep hebben evenmin als hoger beroep een schorsende werking. Er is dus geen sprake van dat de provincie een procedure doorkruist of overbodig maakt.

4. Bent u met de SP van mening dat u uw reputatie op het gebied van ‘behoorlijk bestuur’ hiermee op het spel zet? Zo nee, waarom niet?

Nee, in het geheel niet. De provincie wil daadkrachtig sturen op voortgang in de realisatie van dit museumcluster. Wij willen daarin handelen conform onze afspraken met uw Staten, hetgeen op basis van behoorlijk bestuur mag worden verwacht.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Onherroepelijk betekent volgens mij dat pas als de rechter in laatste instantie heeft gesproken, de kapvergunning onherroepelijk is. Een beetje hooghartig van ons college van GS om hier doorheen te walsen. Morgen of anders vrijdag bespreken Provinciale Staten het GS-voorstel voor extra krediet voor de verbouwing. Eens kijken of er nog iets aan te doen is, al vrees ik dat niet veel mensen zich druk maken over ‘die paar bomen’.

This Post Has 4 Comments

 1. Bomen maken het mogelijk dat wij mensen kunnen leven…

 2. … dit lezende vraag ik mij, als rechtgeaard Brabander af, in welke provincie ik eigenlijk leef..?

 3. De combinatie bomen en tuin, waar men vanuit het museum op uit kijkt, verhoogt het plezier
  van een museumbezoek aanzienlijk!
  Bij een museumbezoek gaat het vaak niet alleen om het “interessante” van de tentoonstelling, maar ook de visuele schoonheid die men beleeft is van zeer groot belang.
  De tuin van het N-Br.museum is één van de mooiste museumtuinen, die ik heb mogen aanschouwen in mijn leven.
  Een misdaad als al dit schoons weg moet voor uitbreidingsplannen. Vergroten van het museum kan snel gerealiseerd worden in weinig tijd, maar bomen oud laten worden duurt erg lang.

 4. De GS, heeft naar mijn mening, geen respect voor de natuur, maar wel als om geld gaat.
  Ons burgergeld(belasting) gaat naar instanties die graag willen kappen met of zonder vergunning.
  Kijk maar naar brabantslandschap(landschap=kapschap) die illegaal heeft huis- gehouden in Nuland en Boxtel.
  En het geweld die ze in Oss(Maashorst) hebben gebruikt. Met andere woorden “houthandel goud-handel”.

Geef een reactie