20100512_ruud_v_heugten

Woensdagmiddag onverwacht naar het provinciehuis om een persgesprek bij te wonen. Het gesprek ging nadrukkelijk tussen Gedeputeerde van Heugten (foto) en de vertegenwoordigers van de pers. De vier aanwezige Statenleden werden gemaand hun mond te houden. Geen politieke discussie dus.

Na het grote megastallendebat in Provinciale Staten (PS) n.a.v. het Burgerinitiatief, bleken enkele besluiten van Provinciale Staten niet zonder meer uitvoerbaar. Een nieuw debat volgde en besloten werd dat het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten, GS), een inventarisatie zou maken van de Landbouw Ontwikkelingsgebieden (LOG’s), of deze nog voldeden als ze naar inzichten van vandaag (lees na het Burgerinitiatief) nog voldeden.

Daarnaast – niet onbelangrijk – moest in kaart gebracht worden wat de consequenties zouden zijn voor boeren, gemeenten en provincie mochten sommige voorgenomen plannen voor bedrijfsuitbreiding als gevolg van het PS-besluit niet meer door kunnen gaan.

20100512_prtscrn_persgesprek

Dát allemaal, inclusief het GS-voorstel hoe invulling te geven aan de wensen van PS, werd toegelicht in een persgesprek. En zoals later te lezen en te zien was was er veel pers aanwezig. Ron Lodewijks, juist op tijd terug van een door de aswolk gedwongen langere vakantie, de Brabantse tv-zenders, Binnenlands Bestuur en de agrarische pers waren vertegenwoordigd. Er staat dan ook wat op het spel.

Naast de belangen van burgers en boeren in het buitengebied ook de reputatie van de provincie, van de politiek. Van ons, van mij dus ook. Er moet wel een besluit genomen worden dat recht doet aan al die mensen die via het Burgerinitiatief hun bezwaren tegen megastallen naar voren brachten.

Ik kan positief beginnen en sceptisch. Er verandert echt wel wat, maar hoeveel hangt weer af van de bereidheid de portemonnee te trekken om boeren schadeloos te stellen. Daarnaast was nog lang niet alle informatie bekend en dus kon men woensdag niet vertellen van 12 LOG’s of ze wel of niet geschikt zijn na herweging.

20100512_kaart_log_rijkevoort

Ik probeer het inzichtelijk te maken. Het gaat enerzijds over het aantal LOG’s dat nog geheel of gedeeltelijk geschikt worden geacht voor het oorspronkelijk doel (uitplaatsing of uitbreiding van bedrijven uit natuur- of bebouwde zônes). Anderzijds over het aantal plannen dat al zover in procedure is dat ze niet meer tegengehouden kunnen worden, al zijn ze wel in strijd met het inmiddels (later) gewijzigde beleid.

Eerst de LOG’s. Daarvan waren er 48.

 • 5 LOG’s worden door GS ongeschikt geacht en daar kan geen ontheffing worden gegeven, ook al zijn uitbreidingen aangevraagd.
 • 8 LOG’s worden nog in hun geheel geschikt geacht, blijven even groot als gepland; Ontheffing wél mogelijk.
 • 23 LOG’s zijn gedeeltelijk (on)geschikt. Voor de overblijvende delen ontheffingen mogelijk. Onduidelijk voor mij – door de hoeveelheid kaarten – welk percentage grondgebied afvalt.
 • Van 12 LOG’s is nog niet duidelijk of ze gedeeltelijk dan wel geheel ongeschikt zijn voor ontwikkeling.

Pessimisten zullen zeggen dat er in 43 van de 48 LOG’s nog gewoon megastallen kunnen worden gebouwd. Maar, veel is nog onzeker. Hoeveel ontheffingen worden toegestaan. En dat is soms weer afhankelijk van de bereidheid om compensatie te betalen, of van de inventarisatie van de 12 zogenaamde oranje LOG’s. Die moeten nog bestudeerd worden.

20100512_prtscrn_kaart_0

Dan de bedrijven. Hoe ver zijn de plannen gevorderd, of, in hoeverre kan de provincie ze nog tegenhouden? Er zijn door GS 55 nieuwvestigers in LOG’s geïnventariseerd.

 • 20 van de 32 nieuwvestigingen (boeren die uit zogenaamd extensiveringsgebied verhuizen naar een LOG) krijgen naar verwachting van GS een ontheffing en gaan waarschijnlijk door; 12 niet.
 • Op 17  plekken heeft de provincie grond gekocht – voorbarig blijkt nu. Voorstel is om het verlies te nemen en geen nieuwvestiging toe te staan.
 • 6 zaken zijn zo uniek dat in overleg met PS besloten wordt hoe te handelen. Onbekende afloop dus.

Maar er zijn ook uitbreiders op bestaande bouwblokken.

 • 30 zaken worden als lopende zaak afgehandeld en gaan door.
 • 20 zaken zijn formeel afgerond en zijn nodig voor boeren om uitbreiding te financieren.

Voorlopige conclusie: van de 105 nieuwvestigers en uitbreiders gaan er 79 door, en 20 niet, 6 nog onzeker. Over de grootte van de bedrijven heb ik het niet eens, dat maakt het nog een stukje ingewikkelder.

20100512_ruud_v_heugten_breed

Gedeputeerde van Heugten vroeg me na afloop of het aan mijn verwachtingen voldeed. Maar ik kon er geen antwoord op geven. Dat komt omdat nog te veel onduidelijk is. En ik herhaal maar weer eens dat ik niet kan inschatten of VVD en PvdA bereid zijn om het financiële verlies te nemen en zo werkelijk een stap te zetten.

Meer in het Agrarisch Dagblad n.a.v. het persgesprek, klik hier. En Omroep Brabant over de plannen, klik hier (met video). Tot slot Binnenlands Bestuur, klik hier.

This Post Has One Comment

 1. Beste Ron,
  Dank voor je heldere bericht. Waakzaamheid is geboden!

Geef een reactie