De antwoorden op onze vragen over biologische catering op het Provinciehuis zijn binnen. Onder ‘lees meer’.

Ad 1.
Voor de berekening van 50% wordt gemeten met de inkoopkosten van de producten. In de paragraaf 3.1 “Management en beheer van het bedrijfsrestaurant” staat bij de vermelding van het assortiment in het restaurant de 50% eis geformuleerd. Koffie en thee vallen daarbuiten en staan onder een andere paragraaf, namelijk pararaaf 3.2. Bij het berekenen van de 50% biologische producten kiest men er echter voor “Koffie, thee en watervoorziening” mee te nemen bij de berekening van 50%
van het assortiment van het bedrijfsrestaurant! Zo zit men al snel aan het quotum biologische producten. Het gaat immers om grote hoeveelheden koffie en thee. Deze verrekenmethode leidt ertoe dat er onder meer geen eenvoudige biologische broodmaaltijd te krijgen is in het restaurant. Van de basisproducten boter, kaas, brood, vleeswaren, zoet beleg, melk en fruit zijn alleen de melk en broodjes biologisch. Dit kan niet de bedoeling zijn.

1. Bent u het met ons eens dat het samenvoegen van verschillende posten bij het berekenen van het totale percentage biologische producten ongewenste gevolgen heeft het biologische assortiment in het restaurant?

2. Bent u bereid de 50% biologisch producten per cateringactiviteit te berekenen om zo te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het programma van eisen catering onder 3.1.3. (het assortiment van het bedrijfsrestaurant bevat minimaal 50% biologische producten)? Wilt u uw antwoord toelichten?

Ad 2.
Snijwaren blijken verpakt te zijn op schaaltjes van Polystyreen (PS). Polystyreen is een schadelijke plasticsoort. Bij de productie komen de gevaarlijke stoffen benzeen en styreen vrij. Benzeen kan kanker veroorzaken. Styreen is irriterend
voor neus, ogen en slijmvliezen. In het lichaam kan het worden omgezet in een kankerverwekkende stof. Uit verpakkingen kan styreen in het voedsel terechtkomen. De productie kost vrij veel energie en vervuilt veel water.

1. Bent u het eens dat deze uitvoeringswijze niet in overeenstemming is met de voorwaarden in de Criteria Duurzame Catering?

2. Gaat u de cateraar hierop aan te spreken?

Ad 3.
Daarnaast is proefondervindelijk gebleken dat er in het bedrijfsrestaurant zeer regelmatig geen vegetarische arme maaltijden te krijgen zijn.

1. Bent u het eens dat deze uitvoeringswijze niet in overeenstemming is met het Programma van Eisen Catering?

2. Bent u het eens dat dit een onwenselijke ontwikkeling is en gaat u de cateraar daarop aanspreken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u ons informeren over de wijze waarop de cateraar in de toekomst deze verplichting gaat invullen?

Ad 4.
Tot slot nog het volgende. De cateraar zegt rekening te houden met de Viswijzer. Toch serveert de cateraar bedreigde issoorten, zoals bijvoorbeeld paling. Deze vis staat in de rode lijst hetgeen wil zeggen dat de soort te zwaar wordt bevist en/of de manier van kweken of vangen zeer belastend is voor natuur en milieu. De Tweede Kamer is al voorgegaan met de invulling van duurzame catering op terrein van vis. Sinds juni 2007 is Viswijzer van Stichting de Noordzee en het WNF richtinggevend voor het inkoopbeleid.

1. Bent u van mening dat het wenselijk is om in het kader van duurzaamheidbeleid van de provincie geen vis meer te serveren die niet op duurzame wijze is gekweekt of gevangen?

2. Zo ja, bent u bereid deze aanvulling op het duurzaamheidbeleid m.b.t. de catering op te nemen in het Programma van Eisen Catering? Zo nee, waarom niet?

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Ad 1.
1. Nee. Het programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden schrijft voor dat 40% van het totale inkoopvolume van het inkooppakket catering duurzaam dient te zijn. De provincie Noord-Brabant heeft aan de nieuwe cateraar de eis gesteld dat minimaal 50% van het inkoopvolume uit biologische producten moet bestaan. Ook draagt zij de cateraar op conform het bovengenoemde programma ten behoeve van de koffie en thee fairtrade-producten af te nemen. Deze keuze heeft echter geen gevolg voor het biologische assortiment in het restaurant.

2. Nee. De provincie houdt zich aan het programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. In dit programma worden geen afspraken gemaakt per cateringactiviteit.

Ad 2.
1. Ja. Hoewel monoverpakkingen zijn toegestaan, waren de gebruikte schaaltjes niet conform programma van eisen. De cateraar was hierop al aangesproken voordat u uw vragen stelde. Vanaf week 45 is de verpakking wel conform programma van eisen.

2. Nee, zie antwoord 2.1.

Ad 3.
1. Nee. In het bedrijfsrestaurant worden dagelijks conform programma van eisen catering vegetarische aaltijden aangeboden.

2. Nee, zie antwoord 3.1.

Ad 4.
1. Ja, wij hebben met de cateraar afgesproken dat zij de Viswijzer respecteert.

2. Nee, dit is overbodig gezien de afspraken met de cateraar.

This Post Has One Comment

  1. BIO !! Wij zijn al jaren geleden gestopt met het VERS ETEN uit eigen tuin. Dit bleek niet gezond te zijn..

Geef een reactie